3595_1535
3595_1535
kommunefakta
2017-11-24T01:18:00.000Z
no
Vestnes kommune

Kommunefakta

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

6 574 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 166 162
5-9 år 183 178
10-14 år 191 197
15-19 år 223 209
20-24 år 233 179
25-29 år 220 178
30-34 år 173 157
35-39 år 189 163
40-44 år 232 176
45-49 år 244 261
50-54 år 253 214
55-59 år 224 199
60-64 år 254 238
65-69 år 213 178
70-74 år 174 166
75-79 år 105 115
80-84 år 74 88
85-89 år 41 55
90-94 år 17 33
95-99 år 5 16
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 100 217 53 28 20 37 3 0 0
2017 17 93 212 50 16 23 39 3 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  68 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  67 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -37 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -18 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vestnes
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vestnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 117
Sekundærnæringer 979
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 819
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 120
Undervisning 251
Helse- og sosialtjenester 851
Personlig tjenesteyting 71

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 364000 490000 275000
2006 172000 383000 526000 289000
2007 193000 414000 578000 309000
2008 206000 440000 625000 335000
2009 209000 454000 637000 349000
2010 213000 471000 646000 344000
2011 219000 505000 671000 344000
2012 225000 526000 704000 363000
2013 243000 545000 739000 360000
2014 249000 571000 747000 383000
2015 256000 580000 750000 374000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vestnes
Grunnskolenivå 1676
Videregående skole-nivå 2437
Universitets- og høgskolenivå kort 872
Universitets- og høgskolenivå lang 219
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 74

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 722 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vestnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 39.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.8 6 8
2010K2 6.2 5 7.8
2010K3 7 5.5 9.3
2010K4 6.2 4.9 7.9
2011K1 6.9 5.8 8.5
2011K2 6.5 5.2 8.1
2011K3 6.7 5.1 8.8
2011K4 6 4.4 8.1
2012K1 6.6 4.7 9.2
2012K2 6.2 4.6 8.3
2012K3 6.5 5.1 8.5
2012K4 5.9 4.6 7.8
2013K1 6 4.2 8.4
2013K2 5.5 3.7 7.9
2013K3 6.6 4.8 9.2
2013K4 6.2 4.2 9
2014K1 6 4.3 8.4
2014K2 5.6 4.2 7.6
2014K3 5.5 4.2 7.6
2014K4 6 4.5 8.3
2015K1 6 4.1 8.6
2015K2 6 4 8.6
2015K3 6 4.5 8
2015K4 6.3 4.9 8
2016K1 7 5.2 9.3
2016K2 6.3 4.7 8.3
2016K3 6.8 5.2 8.8
2016K4 7 5 9.4
2017K1 7.1 4.9 9.8
2017K2 6 4.3 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.2 7.4 18.8 46 1.6 2.4 2.3 3.3
2008 5.8 8.3 18.8 47 1.7 2.3 2.2 2.8
2009 5.7 8.4 18.2 46.2 1.8 2.4 2.1 2.5
2010 5.3 8.7 18.8 47.4 2 2.4 2.4 2.5
2011 6.3 8.6 17.9 46.9 1.9 2.5 2.6 2.3
2012 6.1 8.8 16.6 51.7 1.9 2.7 2.4 2.3
2013 5.6 8.3 16.3 48.6 2.2 3 2.3 2.1
2014 5.6 9 16.7 49.8 3 3.2 2.6 2.3
2015 5.5 8.8 16.6 45.4 3.2 3.7 2.6 2.3
2016 5.3 8.4 16.5 46.3 3.7 3.1 2.8 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  51 754 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.