3595_0211
3595_0211
kommunefakta
2018-02-25T22:19:00.000Z
no
Vestby kommune

Kommunefakta

Vestby - 0211 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 17 486 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 574 536
5-9 år 652 587
10-14 år 610 608
15-19 år 559 556
20-24 år 473 398
25-29 år 425 441
30-34 år 518 538
35-39 år 583 592
40-44 år 688 678
45-49 år 749 737
50-54 år 641 577
55-59 år 493 468
60-64 år 462 484
65-69 år 473 515
70-74 år 450 466
75-79 år 244 240
80-84 år 113 133
85-89 år 52 86
90-94 år 20 46
95-99 år 2 18
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 204 81 323 111 65 127 98 115 98 83
2017 206 87 377 117 70 119 96 129 113 99

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestby
Selveier 86.2
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 11.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestby
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 1099
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4150
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 603
Undervisning 708
Helse- og sosialtjenester 1477
Personlig tjenesteyting 310

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 436000 544000 289000
2006 200000 453000 566000 304000
2007 220000 495000 606000 324000
2008 229000 537000 659000 354000
2009 233000 531000 656000 354000
2010 241000 542000 680000 356000
2011 248000 570000 708000 362000
2012 263000 597000 738000 380000
2013 269000 622000 763000 396000
2014 279000 648000 789000 415000
2015 284000 657000 806000 423000
2016 290000 662000 818000 432000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestby
Grunnskolenivå 3382
Videregående skole-nivå 5118
Universitets- og høgskolenivå kort 3253
Universitets- og høgskolenivå lang 1202
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 66

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vestby
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.4 6.6
2010K3 6.1 5 7.4
2010K4 6.1 4.8 7.6
2011K1 6.5 4.8 8.5
2011K2 6.2 4.2 8.5
2011K3 6.5 4.7 8.7
2011K4 6.1 4.5 8.1
2012K1 6 4.4 7.9
2012K2 5.5 4 7.4
2012K3 5.9 4.7 7.5
2012K4 6.1 4.6 8
2013K1 6.3 4.9 7.9
2013K2 5.8 4.2 7.7
2013K3 6.4 4.6 8.7
2013K4 6.1 4.4 8
2014K1 6.2 4.8 7.8
2014K2 5.6 4.3 7.3
2014K3 6.2 5.1 7.5
2014K4 6.2 4.8 8.1
2015K1 6.4 4.8 8.2
2015K2 5.5 4.1 7.2
2015K3 5.8 4.6 7.2
2015K4 5.7 4.5 7.2
2016K1 5.6 4.2 7.3
2016K2 5.3 3.8 7
2016K3 5.7 4.3 7.4
2016K4 6 4.5 7.7
2017K1 6.4 4.8 8.3
2017K2 5.5 3.9 7.4
2017K3 6.2 5 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 14.6 27.2 23.3 3.7 2.8 5.9 3
2008 7.7 16 27.7 22.4 3.4 2.8 6 3
2009 6.7 15.3 27.9 23.3 4.1 2.6 5.4 2.6
2010 6.2 15.6 27.5 22.9 4.8 2.7 5.9 2.4
2011 5.9 15.8 27.2 23.6 4.3 2.7 5.4 2.4
2012 5.7 16.4 27.6 25 3.2 2.9 5.6 2.7
2013 5.7 15.9 27.3 24.5 3.4 2.9 5.1 3
2014 5.9 16.8 27.5 24.9 3.7 2.7 5.3 3
2015 6.4 16.3 27.7 23 3.7 2.3 5.6 3.1
2016 6.1 15.8 28.1 24.9 3.5 1.8 5.4 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.