3595_0211
3595_0211
kommunefakta
2017-11-21T16:11:00.000Z
no
Vestby kommune

Kommunefakta

Vestby - 0211 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

17 446 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 560 578
5-9 år 646 561
10-14 år 599 607
15-19 år 550 531
20-24 år 475 382
25-29 år 438 457
30-34 år 510 511
35-39 år 565 581
40-44 år 681 695
45-49 år 741 709
50-54 år 605 541
55-59 år 486 468
60-64 år 484 500
65-69 år 476 519
70-74 år 431 423
75-79 år 224 225
80-84 år 95 127
85-89 år 49 72
90-94 år 21 48
95-99 år 1 16
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 204 81 323 111 65 127 98 115 98 83
2017 206 87 377 117 70 119 96 129 113 99

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  219 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  102 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  337 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  75 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vestby
Selveier 86.2
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 11.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vestby
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 1099
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4150
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 603
Undervisning 708
Helse- og sosialtjenester 1477
Personlig tjenesteyting 310

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 436000 544000 289000
2006 200000 453000 566000 304000
2007 220000 495000 606000 324000
2008 229000 537000 659000 354000
2009 233000 531000 656000 354000
2010 241000 542000 680000 356000
2011 248000 570000 708000 362000
2012 263000 597000 738000 380000
2013 269000 622000 763000 396000
2014 279000 648000 789000 415000
2015 284000 657000 806000 423000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vestby
Grunnskolenivå 3382
Videregående skole-nivå 5118
Universitets- og høgskolenivå kort 3253
Universitets- og høgskolenivå lang 1202
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 66

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 788 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vestby
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.2 5.1 7.5
2010K2 5.4 4.4 6.6
2010K3 6.1 5 7.4
2010K4 6.1 4.8 7.6
2011K1 6.5 4.8 8.5
2011K2 6.2 4.2 8.5
2011K3 6.5 4.7 8.7
2011K4 6.1 4.5 8.1
2012K1 6 4.4 7.9
2012K2 5.5 4 7.4
2012K3 5.9 4.7 7.5
2012K4 6.1 4.6 8
2013K1 6.3 4.9 7.9
2013K2 5.8 4.2 7.7
2013K3 6.4 4.6 8.7
2013K4 6.1 4.4 8
2014K1 6.2 4.8 7.8
2014K2 5.6 4.3 7.3
2014K3 6.2 5.1 7.5
2014K4 6.2 4.8 8.1
2015K1 6.4 4.8 8.2
2015K2 5.5 4.1 7.2
2015K3 5.8 4.6 7.2
2015K4 5.7 4.5 7.2
2016K1 5.6 4.2 7.3
2016K2 5.3 3.8 7
2016K3 5.7 4.3 7.4
2016K4 6 4.5 7.7
2017K1 6.4 4.8 8.3
2017K2 5.5 3.9 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 14.6 27.2 23.3 3.7 2.8 5.9 3
2008 7.7 16 27.7 22.4 3.4 2.8 6 3
2009 6.7 15.3 27.9 23.3 4.1 2.6 5.4 2.6
2010 6.2 15.6 27.5 22.9 4.8 2.7 5.9 2.4
2011 5.9 15.8 27.2 23.6 4.3 2.7 5.4 2.4
2012 5.7 16.4 27.6 25 3.2 2.9 5.6 2.7
2013 5.7 15.9 27.3 24.5 3.4 2.9 5.1 3
2014 5.9 16.8 27.5 24.9 3.7 2.7 5.3 3
2015 6.4 16.3 27.7 23 3.7 2.3 5.6 3.1
2016 6.1 15.8 28.1 24.9 3.5 1.8 5.4 3.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 083 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.