3595_1724
3595_1724
kommunefakta
2018-02-21T15:32:00.000Z
no
Verran kommune

Kommunefakta

Verran - 1724 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 487 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 68 52
5-9 år 55 69
10-14 år 72 64
15-19 år 73 80
20-24 år 80 70
25-29 år 65 56
30-34 år 65 45
35-39 år 71 61
40-44 år 75 69
45-49 år 79 76
50-54 år 125 102
55-59 år 98 85
60-64 år 94 73
65-69 år 86 71
70-74 år 63 68
75-79 år 49 56
80-84 år 36 55
85-89 år 28 38
90-94 år 14 22
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 11 98 25 58 0 6 4 0 0
2017 6 17 77 26 54 0 4 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Verran (-2017)
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Verran (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 274
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 264
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 47
Undervisning 65
Helse- og sosialtjenester 261
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 308000 446000 254000
2006 160000 329000 481000 249000
2007 182000 357000 526000 281000
2008 219000 384000 538000 312000
2009 194000 398000 555000 332000
2010 208000 406000 606000 325000
2011 204000 436000 606000 344000
2012 240000 458000 625000 352000
2013 232000 473000 639000 355000
2014 238000 485000 659000 346000
2015 236000 500000 661000 374000
2016 250000 515000 681000 373000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Verran (-2017)
Grunnskolenivå 780
Videregående skole-nivå 939
Universitets- og høgskolenivå kort 309
Universitets- og høgskolenivå lang 40
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Verran (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 33
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 5.1 8.2
2010K3 5.9 5.1 7.3
2010K4 6.4 5.6 7.7
2011K1 5.4 4.7 6.8
2011K2 6.2 4.9 8.5
2011K3 5.9 4.5 8.3
2011K4 5.4 3.6 8.8
2012K1 5.7 3.4 11.1
2012K2 4.8 2.4 10.8
2012K3 5.2 3.3 10.5
2012K4 4.5 3 8.6
2013K1 6.2 4.8 9.8
2013K2 4.7 3.5 7.7
2013K3 6.2 5.4 7.5
2013K4 6.7 6.7 6.8
2014K1 6.8 6.6 7.3
2014K2 7.2 6.2 8.9
2014K3 7.6 6.3 9.8
2014K4 7.3 6.2 9.1
2015K1 5.9 4.8 7.5
2015K2 5.5 4.2 7.4
2015K3 5.9 4.1 8.5
2015K4 5.6 3.3 9
2016K1 5.7 3.9 8.5
2016K2 6.4 4.4 9.5
2016K3 8.1 5.7 11.5
2016K4 7.1 4.4 11.2
2017K1 7.8 5.4 11.3
2017K2 7.9 5.4 11.6
2017K3 8 5.1 12.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.1 5.9 18.5 37.7 1.4 1.3 3.6 1.8
2008 10.5 6.2 17.8 38.4 1.6 2 3.3 2.2
2009 8.7 6.8 17.1 38.8 2.4 1.8 3.2 2.3
2010 7.9 6.6 17.9 39.6 3.1 2 3.1 2.4
2011 8.2 6.7 16.7 39.8 3.7 2 3.2 1.8
2012 8.1 6.5 15.9 41.6 3.7 1.9 2.9 2
2013 7.6 6.8 16.3 40.7 3.9 2.1 3 1.7
2014 7 7.7 16.2 43.3 4.2 2.2 3.5 2
2015 8.1 7.1 16.8 40.3 4.5 2.4 3.3 1.9
2016 7.4 7.1 17.4 39.2 5.2 2.2 3.2 1.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.