3595_1721
3595_1721
kommunefakta
2017-08-18T16:37:00.000Z
no
Verdal kommune

Kommunefakta

Verdal - 1721 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

14 896 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 419 369
5-9 år 484 423
10-14 år 456 476
15-19 år 532 501
20-24 år 522 454
25-29 år 454 423
30-34 år 416 410
35-39 år 441 417
40-44 år 492 481
45-49 år 582 517
50-54 år 495 461
55-59 år 448 431
60-64 år 467 486
65-69 år 472 465
70-74 år 399 422
75-79 år 206 225
80-84 år 134 150
85-89 år 78 109
90-94 år 37 70
95-99 år 3 17
100 år eller eldre 0 5

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 109 -110 -1
1998K4 45 -97 -52
1999K4 61 -59 2
2000K4 54 -64 -10
2001K4 30 -2 28
2002K4 16 17 33
2003K4 79 48 127
2004K4 33 -51 -18
2005K4 62 26 85
2006K4 46 15 62
2007K4 46 89 132
2008K4 56 8 63
2009K4 36 31 65
2010K4 50 54 112
2011K4 8 45 53
2012K4 31 121 152
2013K4 35 213 249
2014K4 17 6 21
2015K4 10 65 76
2016K4 35 -76 -36

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Verdal
Selveier 76.6
Andels- / aksjeeier 8.6
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Verdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 290
Sekundærnæringer 2103
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1908
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 341
Undervisning 630
Helse- og sosialtjenester 1568
Personlig tjenesteyting 198

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 352000 466000 255000
2006 175000 376000 492000 265000
2007 193000 409000 535000 283000
2008 207000 436000 570000 311000
2009 213000 443000 584000 327000
2010 217000 453000 601000 333000
2011 227000 484000 629000 347000
2012 234000 506000 661000 356000
2013 250000 527000 683000 361000
2014 254000 550000 715000 367000
2015 259000 555000 726000 368000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Verdal
Grunnskolenivå 3530
Videregående skole-nivå 5494
Universitets- og høgskolenivå kort 2268
Universitets- og høgskolenivå lang 419
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 967 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Verdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  412 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 10.5 24.1 29.6 5 1.9 6.6 2.9
2008 6.4 11.6 24.4 31 4.9 2.1 6.8 3.1
2009 6.6 12.1 23.1 28.4 5.2 1.9 6.8 2.5
2010 6.8 12.7 23.8 30.6 5.9 2.3 6.2 2.7
2011 6.6 12.7 23.7 31.1 5.5 2.2 4.3 2.9
2012 6.4 16.4 22.8 32.3 4.4 2.2 4.2 2.8
2013 6.3 12 24 32.5 4.3 2.8 4.3 3
2014 5.7 11.8 23.4 34.7 4.8 3 4.2 3.1
2015 6.9 11.6 23.1 32.4 5.4 2.7 4.5 2.8
2016 7.1 11.1 23.6 31.7 5.5 2.8 4.9 3.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  75 065 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.