3595_1721
3595_1721
kommunefakta
2018-02-22T04:10:00.000Z
no
Verdal kommune

Kommunefakta

Verdal - 1721 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 949 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 419 369
5-9 år 484 423
10-14 år 456 476
15-19 år 532 501
20-24 år 522 454
25-29 år 454 423
30-34 år 416 410
35-39 år 441 417
40-44 år 492 481
45-49 år 582 517
50-54 år 495 461
55-59 år 448 431
60-64 år 467 486
65-69 år 472 465
70-74 år 399 422
75-79 år 206 225
80-84 år 134 150
85-89 år 78 109
90-94 år 37 70
95-99 år 3 17
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 50 57 245 13 47 104 40 27 6 3
2017 47 56 194 9 59 85 44 29 5 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Verdal (-2017)
Selveier 75.8
Andels- / aksjeeier 8.7
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Verdal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 290
Sekundærnæringer 2103
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1908
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 341
Undervisning 630
Helse- og sosialtjenester 1568
Personlig tjenesteyting 198

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 352000 466000 255000
2006 175000 376000 492000 265000
2007 193000 409000 535000 283000
2008 207000 436000 570000 311000
2009 213000 443000 584000 327000
2010 217000 453000 601000 333000
2011 227000 484000 629000 347000
2012 234000 506000 661000 356000
2013 250000 527000 683000 361000
2014 254000 550000 715000 367000
2015 259000 555000 726000 368000
2016 262000 572000 750000 366000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Verdal (-2017)
Grunnskolenivå 3530
Videregående skole-nivå 5494
Universitets- og høgskolenivå kort 2268
Universitets- og høgskolenivå lang 419
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Verdal (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 5.6 7.9
2010K3 7.2 6 8.8
2010K4 6.6 4.8 8.8
2011K1 6.5 5 8.6
2011K2 6.6 5.5 8.2
2011K3 6.9 5.8 8.6
2011K4 6 4.8 7.7
2012K1 5.9 4.6 7.8
2012K2 5.5 4.3 7.3
2012K3 6.2 5.3 7.5
2012K4 5.8 4.7 7.5
2013K1 6 5.3 7
2013K2 5.3 4.2 6.9
2013K3 5.5 4.7 6.8
2013K4 5.5 4.5 6.9
2014K1 5.9 4.3 8.2
2014K2 6 4.6 7.9
2014K3 6.5 5.2 8.2
2014K4 6.3 4.8 8.5
2015K1 6.2 4.4 8.6
2015K2 5.6 3.9 7.8
2015K3 6 4.7 7.6
2015K4 5.8 4.2 8
2016K1 6.1 4.7 8
2016K2 5.4 4.2 6.9
2016K3 5.5 4.7 6.5
2016K4 5.8 4.5 7.4
2017K1 6.1 4.8 7.7
2017K2 5.9 4.8 7.3
2017K3 6 4.7 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 10.5 24.1 29.6 5 1.9 6.6 2.9
2008 6.4 11.6 24.4 31 4.9 2.1 6.8 3.1
2009 6.6 12.1 23.1 28.4 5.2 1.9 6.8 2.5
2010 6.8 12.7 23.8 30.6 5.9 2.3 6.2 2.7
2011 6.6 12.7 23.7 31.1 5.5 2.2 4.3 2.9
2012 6.4 16.4 22.8 32.3 4.4 2.2 4.2 2.8
2013 6.3 12 24 32.5 4.3 2.8 4.3 3
2014 5.7 11.8 23.4 34.7 4.8 3 4.2 3.1
2015 6.9 11.6 23.1 32.4 5.4 2.7 4.5 2.8
2016 7.1 11.1 23.6 31.7 5.5 2.8 4.9 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.