3595_0912
3595_0912
kommunefakta
2018-01-17T00:33:00.000Z
no
Vegårshei kommune

Kommunefakta

Vegårshei - 0912 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 084 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 66 60
5-9 år 73 76
10-14 år 71 78
15-19 år 64 70
20-24 år 68 50
25-29 år 62 64
30-34 år 61 52
35-39 år 66 69
40-44 år 79 65
45-49 år 76 75
50-54 år 71 72
55-59 år 75 72
60-64 år 68 49
65-69 år 58 45
70-74 år 38 47
75-79 år 24 33
80-84 år 17 34
85-89 år 6 17
90-94 år 3 16
95-99 år 6 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 3 13 6 17 0 0 0 0 0
2017 3 3 15 4 20 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vegårshei
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vegårshei
Jordbruk, skogbruk og fiske 39
Sekundærnæringer 246
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 264
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 62
Undervisning 62
Helse- og sosialtjenester 232
Personlig tjenesteyting 36

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 316000 472000 248000
2006 169000 336000 479000 288000
2007 184000 367000 519000 304000
2008 205000 397000 562000 301000
2009 203000 407000 583000 274000
2010 210000 440000 600000 308000
2011 235000 473000 640000 304000
2012 225000 485000 641000 327000
2013 248000 489000 672000 344000
2014 255000 517000 689000 323000
2015 252000 541000 719000 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vegårshei
Grunnskolenivå 448
Videregående skole-nivå 759
Universitets- og høgskolenivå kort 321
Universitets- og høgskolenivå lang 67
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vegårshei
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 61.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 3.8 7.7
2010K3 6.2 4.4 8.8
2010K4 6.6 5.5 8.3
2011K1 6.9 5.7 8.6
2011K2 6.2 4.8 8.3
2011K3 5.8 4.3 8.1
2011K4 4.7 4.2 5.3
2012K1 5.8 4.6 7.7
2012K2 5.6 4.1 7.7
2012K3 5.7 5 6.9
2012K4 6.1 5.7 6.8
2013K1 7.1 6.2 8.2
2013K2 5.2 4.1 6.8
2013K3 5.4 4.3 6.9
2013K4 5.2 3.9 7
2014K1 6.8 6.1 7.7
2014K2 6.4 5.5 7.7
2014K3 7.3 6.6 8.4
2014K4 7.1 6.1 8.7
2015K1 7.2 6 8.8
2015K2 5.2 4.3 6.2
2015K3 5.7 4.7 7
2015K4 5.7 4.2 7.6
2016K1 6.9 4.4 9.9
2016K2 6.2 3.7 9.4
2016K3 6.8 5 8.9
2016K4 5.5 4.2 7.2
2017K1 5.9 5 7
2017K2 5.6 4 7.7
2017K3 5.4 4.2 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.2 7.3 19.1 33.8 3.1 1.1 5.6 1.9
2008 7.9 8.5 18.8 33.3 3 1.4 5.9 2.6
2009 9.4 10.1 18.3 30.6 3.2 1.2 3.7 3.2
2010 6.8 9.1 17.3 31.7 2.8 1.3 3.9 2.9
2011 7.3 9.3 16.2 30.8 2.6 1.5 3.8 2.9
2012 6.9 10.5 16.9 32.9 2.5 1.7 3.4 2.7
2013 6.6 9.9 16 33.2 2.2 1.4 3.6 3.2
2014 7.4 9.9 16.5 31.7 2.7 1.5 3.5 2.6
2015 7.7 9.4 16.8 28.6 4.1 1.5 3.4 2.6
2016 9.2 8.6 16.3 28.8 5.3 1.2 2.9 2.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.