3595_2002
3595_2002
kommunefakta
2018-02-18T20:32:00.000Z
no
Vardø kommune

Kommunefakta

Vardø - 2002 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 098 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 43 35
5-9 år 47 49
10-14 år 36 41
15-19 år 58 49
20-24 år 79 57
25-29 år 89 54
30-34 år 62 51
35-39 år 77 49
40-44 år 80 66
45-49 år 83 61
50-54 år 99 61
55-59 år 64 68
60-64 år 98 83
65-69 år 81 82
70-74 år 59 57
75-79 år 30 36
80-84 år 25 44
85-89 år 14 22
90-94 år 2 12
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 69 17 3 0 0 8 0 0 0
2017 5 80 12 0 0 0 9 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vardø
Selveier 76.7
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 22.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vardø
Jordbruk, skogbruk og fiske 106
Sekundærnæringer 116
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 278
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 187
Undervisning 87
Helse- og sosialtjenester 160
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 370000 531000 278000
2006 173000 367000 533000 299000
2007 187000 396000 579000 292000
2008 202000 430000 637000 313000
2009 202000 443000 658000 327000
2010 212000 452000 677000 350000
2011 226000 492000 685000 344000
2012 241000 508000 708000 374000
2013 242000 523000 703000 387000
2014 255000 540000 725000 392000
2015 260000 544000 769000 397000
2016 269000 559000 761000 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vardø
Grunnskolenivå 654
Videregående skole-nivå 699
Universitets- og høgskolenivå kort 273
Universitets- og høgskolenivå lang 102
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vardø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 62.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.1 2.9 11.4
2010K3 6.8 4.2 9.8
2010K4 7.3 4.8 10.1
2011K1 6.9 4.5 9.6
2011K2 6.2 4 8.7
2011K3 5.1 3.7 6.7
2011K4 5.2 4.3 6.4
2012K1 6.3 4.4 8.6
2012K2 6 4.2 8.2
2012K3 7.2 5.7 8.8
2012K4 5.8 3.5 8.4
2013K1 6.3 3.9 9
2013K2 5.6 3.8 7.7
2013K3 5.4 4.9 6.1
2013K4 5.2 3.7 6.9
2014K1 7.4 4.2 11.3
2014K2 7.6 3.9 11.9
2014K3 7.6 4.9 10.9
2014K4 6.5 4.2 9.5
2015K1 6 4.3 7.9
2015K2 5.3 4.2 6.7
2015K3 5 4.5 5.7
2015K4 5.4 3.9 7.3
2016K1 6.3 4.9 8
2016K2 5.5 3.9 7.6
2016K3 6.5 5.5 7.8
2016K4 5.5 4.8 6.5
2017K1 5.2 3.3 7.3
2017K2 4.6 3.3 6
2017K3 6.2 4.9 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.8 5.8 16 29 4 3.6 4.3 6
2008 10.6 6.1 16.2 30.8 3.9 3 4.5 6.5
2009 9.7 5.7 14.5 32.2 3.5 2.5 4.7 6.4
2010 9.6 4.9 14.3 34 3.7 3.3 4.3 6.3
2011 10.2 5.2 14.4 34.2 3.7 3 4.7 5.7
2012 10.2 5 14.2 37.8 3.7 2.1 4.8 5.8
2013 12.4 5.5 13.5 36.8 4 2.2 5.1 6.5
2014 11.9 5.4 14.3 36.2 4.2 2.8 5 6.2
2015 7.7 5.8 14.7 34.8 3.3 2.7 5.3 6.3
2016 8.1 6 14.5 34 3.3 2.3 5.6 10.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.