3595_1511
3595_1511
kommunefakta
2018-02-25T22:15:00.000Z
no
Vanylven kommune

Kommunefakta

Vanylven - 1511 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 187 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 63 60
5-9 år 83 76
10-14 år 78 75
15-19 år 121 107
20-24 år 110 81
25-29 år 75 64
30-34 år 71 52
35-39 år 62 73
40-44 år 78 76
45-49 år 112 100
50-54 år 125 117
55-59 år 103 93
60-64 år 129 132
65-69 år 146 117
70-74 år 110 106
75-79 år 66 70
80-84 år 52 61
85-89 år 29 41
90-94 år 13 36
95-99 år 2 19
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 32 41 22 0 3 26 0 0 0
2017 6 34 39 22 0 3 26 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vanylven
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vanylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 386
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 410
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 60
Undervisning 107
Helse- og sosialtjenester 393
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 336000 489000 279000
2006 158000 365000 536000 285000
2007 175000 405000 568000 322000
2008 188000 440000 626000 330000
2009 186000 453000 630000 327000
2010 195000 459000 667000 357000
2011 212000 487000 697000 350000
2012 223000 522000 722000 337000
2013 229000 534000 770000 366000
2014 241000 566000 780000 354000
2015 239000 572000 792000 385000
2016 243000 583000 802000 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vanylven
Grunnskolenivå 883
Videregående skole-nivå 1275
Universitets- og høgskolenivå kort 418
Universitets- og høgskolenivå lang 59
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vanylven
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.1 7.4
2010K3 4.9 4.3 5.8
2010K4 5.4 4.9 6.2
2011K1 5.6 5.4 6.1
2011K2 5.7 5.2 6.5
2011K3 5 4 6.5
2011K4 5.1 3.9 7
2012K1 5.6 4.1 7.7
2012K2 5 3.7 6.9
2012K3 5.7 4.2 7.9
2012K4 6.8 4.1 10.7
2013K1 6.1 3.4 9.9
2013K2 5.1 3.6 7.1
2013K3 6.2 4.8 8.1
2013K4 5.6 4.9 6.8
2014K1 5.1 4.4 6.2
2014K2 5.6 4.5 7.2
2014K3 6.4 4.7 9.2
2014K4 6.3 4.6 8.8
2015K1 7.5 6 9.5
2015K2 6.9 5.5 8.8
2015K3 7.4 6.3 9
2015K4 7.1 6.2 8.5
2016K1 7.4 6.4 8.7
2016K2 6.2 5 7.9
2016K3 5.6 4.5 7.2
2016K4 6.6 4.6 9.5
2017K1 6.9 4.7 9.9
2017K2 7.8 5.4 10.9
2017K3 7.4 5.6 10

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 9 25.4 32.8 2.3 0.8 4.1 2.2
2008 8.6 8.7 24.9 33.1 1.9 1.6 4.3 2.3
2009 7.1 7.7 24.8 34.5 2 2.9 3.5 2.4
2010 8.5 7.4 23.4 34.5 2 3.1 3.3 2.6
2011 7 8.2 23.6 35 2 3.5 3.2 2.3
2012 6.7 8.1 22.3 38.4 2 3 3.6 2.3
2013 6.9 8.8 21 38 1.9 3 3.1 2
2014 8.8 8.3 20.2 39.5 2.1 2.8 3.6 2.4
2015 8 8 19.3 39.1 3.5 2.9 3.1 2.2
2016 7.8 8.2 18.1 37.8 4.3 4.7 3.6 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.