3595_1511
3595_1511
kommunefakta
2017-11-21T16:28:00.000Z
no
Vanylven kommune

Kommunefakta

Vanylven - 1511 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

3 203 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 65 49
5-9 år 77 70
10-14 år 71 86
15-19 år 145 106
20-24 år 103 82
25-29 år 78 72
30-34 år 63 45
35-39 år 65 82
40-44 år 86 80
45-49 år 120 97
50-54 år 123 113
55-59 år 103 95
60-64 år 136 133
65-69 år 135 133
70-74 år 109 88
75-79 år 72 72
80-84 år 46 60
85-89 år 28 38
90-94 år 13 45
95-99 år 0 16
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 32 41 22 0 3 26 0 0 0
2017 6 34 39 22 0 3 26 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  16 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  36 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -33 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -6 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vanylven
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vanylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 386
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 410
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 60
Undervisning 107
Helse- og sosialtjenester 393
Personlig tjenesteyting 26

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 336000 489000 279000
2006 158000 365000 536000 285000
2007 175000 405000 568000 322000
2008 188000 440000 626000 330000
2009 186000 453000 630000 327000
2010 195000 459000 667000 357000
2011 212000 487000 697000 350000
2012 223000 522000 722000 337000
2013 229000 534000 770000 366000
2014 241000 566000 780000 354000
2015 239000 572000 792000 385000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vanylven
Grunnskolenivå 883
Videregående skole-nivå 1275
Universitets- og høgskolenivå kort 418
Universitets- og høgskolenivå lang 59
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 735 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vanylven
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.5 4.1 7.8
2010K2 5.4 4.1 7.4
2010K3 4.9 4.3 5.8
2010K4 5.4 4.9 6.2
2011K1 5.6 5.4 6.1
2011K2 5.7 5.2 6.5
2011K3 5 4 6.5
2011K4 5.1 3.9 7
2012K1 5.6 4.1 7.7
2012K2 5 3.7 6.9
2012K3 5.7 4.2 7.9
2012K4 6.8 4.1 10.7
2013K1 6.1 3.4 9.9
2013K2 5.1 3.6 7.1
2013K3 6.2 4.8 8.1
2013K4 5.6 4.9 6.8
2014K1 5.1 4.4 6.2
2014K2 5.6 4.5 7.2
2014K3 6.4 4.7 9.2
2014K4 6.3 4.6 8.8
2015K1 7.5 6 9.5
2015K2 6.9 5.5 8.8
2015K3 7.4 6.3 9
2015K4 7.1 6.2 8.5
2016K1 7.4 6.4 8.7
2016K2 6.2 5 7.9
2016K3 5.6 4.5 7.2
2016K4 6.6 4.6 9.5
2017K1 6.9 4.7 9.9
2017K2 7.8 5.4 10.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 9 25.4 32.8 2.3 0.8 4.1 2.2
2008 8.6 8.7 24.9 33.1 1.9 1.6 4.3 2.3
2009 7.1 7.7 24.8 34.5 2 2.9 3.5 2.4
2010 8.5 7.4 23.4 34.5 2 3.1 3.3 2.6
2011 7 8.2 23.6 35 2 3.5 3.2 2.3
2012 6.7 8.1 22.3 38.4 2 3 3.6 2.3
2013 6.9 8.8 21 38 1.9 3 3.1 2
2014 8.8 8.3 20.2 39.5 2.1 2.8 3.6 2.4
2015 8 8 19.3 39.1 3.5 2.9 3.1 2.2
2016 7.8 8.2 18.1 37.8 4.3 4.7 3.6 2.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  64 072 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.