3595_1511
3595_1511
kommunefakta
2017-07-24T10:33:00.000Z
no
Vanylven kommune

Kommunefakta

Vanylven - 1511 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

3 201 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 65 49
5-9 år 77 70
10-14 år 71 86
15-19 år 145 106
20-24 år 103 82
25-29 år 78 72
30-34 år 63 45
35-39 år 65 82
40-44 år 86 80
45-49 år 120 97
50-54 år 123 113
55-59 år 103 95
60-64 år 136 133
65-69 år 135 133
70-74 år 109 88
75-79 år 72 72
80-84 år 46 60
85-89 år 28 38
90-94 år 13 45
95-99 år 0 16
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 3 -58 -55
1998K4 -7 -15 -22
1999K4 10 -36 -26
2000K4 10 -63 -53
2001K4 4 -21 -17
2002K4 -6 -73 -79
2003K4 -8 -59 -67
2004K4 -5 -55 -60
2005K4 -14 -89 -104
2006K4 -19 -34 -53
2007K4 -9 3 -6
2008K4 4 -39 -36
2009K4 -20 -3 -23
2010K4 -22 -33 -54
2011K4 -14 -16 -29
2012K4 -4 -47 -52
2013K4 -14 -20 -34
2014K4 -20 -24 -44
2015K4 -11 9 -2
2016K4 -20 -33 -53

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  1,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  36 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vanylven
Grunnskolenivå 883
Videregående skole-nivå 1275
Universitets- og høgskolenivå kort 418
Universitets- og høgskolenivå lang 59
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vanylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 386
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 410
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 60
Undervisning 107
Helse- og sosialtjenester 393
Personlig tjenesteyting 26

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 336000 489000 279000
2006 158000 365000 536000 285000
2007 175000 405000 568000 322000
2008 188000 440000 626000 330000
2009 186000 453000 630000 327000
2010 195000 459000 667000 357000
2011 212000 487000 697000 350000
2012 223000 522000 722000 337000
2013 229000 534000 770000 366000
2014 241000 566000 780000 354000
2015 239000 572000 792000 385000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 9 25.4 32.8 2.3 0.8 4.1 2.2
2008 8.6 8.7 24.9 33.1 1.9 1.6 4.3 2.3
2009 7.1 7.7 24.8 34.5 2 2.9 3.5 2.4
2010 8.5 7.4 23.4 34.5 2 3.1 3.3 2.6
2011 7 8.2 23.6 35 2 3.5 3.2 2.3
2012 6.7 8.1 22.3 38.4 2 3 3.6 2.3
2013 6.9 8.8 21 38 1.9 3 3.1 2
2014 8.8 8.3 20.2 39.5 2.1 2.8 3.6 2.4
2015 8 8 19.3 39.1 3.5 2.9 3.1 2.2
2016 7.8 8.2 18.1 37.8 4.3 4.7 3.6 2.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  64 072 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.