3595_0545
3595_0545
kommunefakta
2018-02-18T20:58:00.000Z
no
Vang kommune

Kommunefakta

Vang - 0545 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 608 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 35 36
5-9 år 41 46
10-14 år 54 40
15-19 år 51 43
20-24 år 53 45
25-29 år 42 48
30-34 år 61 44
35-39 år 55 40
40-44 år 54 44
45-49 år 60 51
50-54 år 56 51
55-59 år 48 48
60-64 år 61 46
65-69 år 54 59
70-74 år 50 44
75-79 år 27 27
80-84 år 20 13
85-89 år 9 23
90-94 år 3 12
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 41 58 3 38 0 5 0 0 0
2017 6 44 55 3 18 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vang
Selveier 77.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vang
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 179
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 193
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 73
Helse- og sosialtjenester 189
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 151000 318000 483000 257000
2006 157000 329000 501000 251000
2007 170000 378000 557000 300000
2008 185000 427000 596000 347000
2009 187000 434000 589000 330000
2010 190000 452000 597000 356000
2011 198000 479000 636000 342000
2012 211000 497000 650000 353000
2013 225000 524000 688000 347000
2014 237000 543000 691000 353000
2015 245000 541000 712000 387000
2016 268000 565000 711000 339000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vang
Grunnskolenivå 321
Videregående skole-nivå 624
Universitets- og høgskolenivå kort 266
Universitets- og høgskolenivå lang 72
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vang
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.1 2.6 5.7
2010K3 5 4.9 5.1
2010K4 4.6 4 5.3
2011K1 5.5 5 6.1
2011K2 4.7 3.3 6.1
2011K3 4.3 3.6 5.1
2011K4 5.1 4.2 6
2012K1 5.4 4.9 6
2012K2 4.5 3.3 5.7
2012K3 4.9 3.3 6.5
2012K4 4.2 3.4 5
2013K1 5.2 2.3 8.2
2013K2 5 2.9 7.2
2013K3 3.4 2.1 4.8
2013K4 3.4 2.7 4.2
2014K1 4.5 3.9 5.3
2014K2 4.9 4.2 5.7
2014K3 5.2 5.5 4.8
2014K4 6.3 7 5.7
2015K1 7.2 6.5 7.9
2015K2 6.3 6.1 6.6
2015K3 4.9 4.7 5.2
2015K4 4.8 3.6 6.2
2016K1 5.6 4.3 7
2016K2 5.7 4 7.6
2016K3 6.2 4.7 7.9
2016K4 7.1 6 8.2
2017K1 7 5.7 8.4
2017K2 5.3 3.6 7.1
2017K3 5.4 4.1 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 4.8 19 37.6 1.6 1.2 4.9 6.1
2008 9.8 5.9 19.8 37.5 1.8 1.6 4.8 3.9
2009 8.4 6.5 19 36.2 2.6 1.7 5.9 3.7
2010 8.1 6.7 19.2 36.3 2.9 1.6 6.4 3.4
2011 9.2 7 19.5 36.7 2.8 1.2 5.9 4
2012 9.7 6.4 19.5 38 2.8 1 6.5 3.6
2013 8.6 6.3 18.3 38.1 2.4 1 6.2 3.4
2014 8.9 6.7 17 38.9 2.8 1.3 6.7 3.5
2015 9.4 6.6 16.8 37.5 2.9 1.1 6.1 3.9
2016 9.4 6.5 15.2 37.6 3.3 2.8 6.4 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.