3595_0940
3595_0940
kommunefakta
2018-02-24T15:08:00.000Z
no
Valle kommune

Kommunefakta

Valle - 0940 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 225 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 26 27
5-9 år 40 26
10-14 år 42 37
15-19 år 38 41
20-24 år 41 36
25-29 år 40 27
30-34 år 24 26
35-39 år 42 42
40-44 år 39 31
45-49 år 48 41
50-54 år 36 34
55-59 år 45 37
60-64 år 51 50
65-69 år 45 46
70-74 år 29 35
75-79 år 27 19
80-84 år 11 15
85-89 år 12 4
90-94 år 2 9
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 0 24 4 7 0 0 0 0 0
2017 3 0 27 8 8 0 0 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Valle
Selveier 80
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Valle
Jordbruk, skogbruk og fiske 35
Sekundærnæringer 221
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 128
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 42
Undervisning 53
Helse- og sosialtjenester 132
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 380000 504000 274000
2006 180000 391000 520000 293000
2007 196000 408000 548000 314000
2008 207000 468000 604000 319000
2009 211000 448000 623000 353000
2010 219000 466000 666000 346000
2011 228000 512000 700000 369000
2012 244000 545000 693000 388000
2013 265000 537000 720000 364000
2014 269000 534000 762000 372000
2015 279000 581000 788000 399000
2016 289000 576000 755000 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Valle
Grunnskolenivå 270
Videregående skole-nivå 484
Universitets- og høgskolenivå kort 200
Universitets- og høgskolenivå lang 56
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Valle
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 17.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.9 7.2 6.5
2010K3 7.2 6.5 8.2
2010K4 5.1 4 6.5
2011K1 5.2 4.2 6.3
2011K2 4.8 3.8 6.1
2011K3 4.8 4.3 5.3
2011K4 4.3 3.2 5.6
2012K1 5.3 4.9 5.8
2012K2 5 4.4 5.8
2012K3 4.2 3.5 5
2012K4 3.5 2.8 4.4
2013K1 3.1 3 3.3
2013K2 3.5 3.5 3.5
2013K3 5.4 4.5 6.6
2013K4 4.7 4.6 4.8
2014K1 5.1 5.3 4.9
2014K2 5.5 4.2 7
2014K3 5.5 4.6 6.7
2014K4 5.1 4.8 5.5
2015K1 4.2 3.8 4.8
2015K2 4.4 3.1 6
2015K3 4.2 3.5 5.2
2015K4 5.2 2.9 7.9
2016K1 5.2 3.4 7.4
2016K2 5.9 3.8 8.5
2016K3 6.3 6.1 6.5
2016K4 5.1 5.2 5
2017K1 4.6 5.1 4.1
2017K2 5.9 5.3 6.6
2017K3 5.4 5.4 5.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.4 6.5 14.2 23.4 1.8 0.3 4.8 4.9
2008 11.3 6.6 14.2 26.4 1.6 0.3 6.1 5
2009 10.3 6.2 15.4 26.8 2.2 0.3 4.9 5.3
2010 11.2 5.9 13.8 28 2.5 0.3 4.7 5
2011 9.6 5.6 12.2 27.4 2.5 0.9 4 4.5
2012 10.4 6.1 13.7 30.3 2.7 0.5 4.5 4.7
2013 10.5 5.8 13 27.8 2.8 0.4 4.5 4.7
2014 10.2 5.5 13.9 29.3 2.8 0.6 5.1 4.3
2015 9.6 5.2 13.2 26.2 3.4 0.9 4.8 4.7
2016 8.2 5.2 14.8 27.4 3.9 0.7 4.8 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.