3595_0137
3595_0137
kommunefakta
2018-02-24T23:03:00.000Z
no
Våler kommune

Kommunefakta

Våler - 0137 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 471 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 184 190
5-9 år 210 186
10-14 år 172 172
15-19 år 164 162
20-24 år 154 117
25-29 år 161 156
30-34 år 196 227
35-39 år 223 208
40-44 år 217 177
45-49 år 220 226
50-54 år 191 151
55-59 år 163 156
60-64 år 167 144
65-69 år 132 129
70-74 år 125 115
75-79 år 70 80
80-84 år 34 36
85-89 år 14 23
90-94 år 7 7
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 41 65 209 30 0 0 12 7 14 34
2017 42 75 235 30 0 0 18 7 6 36

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold)
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 3.2
Leier 11.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Våler (Østfold)
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 621
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1024
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 173
Helse- og sosialtjenester 598
Personlig tjenesteyting 72

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 179000 400000 498000 275000
2006 190000 426000 528000 292000
2007 200000 458000 575000 325000
2008 218000 487000 624000 351000
2009 214000 487000 619000 347000
2010 214000 497000 641000 339000
2011 229000 533000 654000 354000
2012 238000 554000 677000 361000
2013 250000 564000 710000 364000
2014 260000 587000 737000 378000
2015 264000 608000 763000 383000
2016 280000 634000 767000 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold)
Grunnskolenivå 1202
Videregående skole-nivå 1837
Universitets- og høgskolenivå kort 804
Universitets- og høgskolenivå lang 176
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7 5.4 9.2
2010K3 8.6 6.2 11.8
2010K4 7.9 5.7 10.8
2011K1 8.2 6.4 10.3
2011K2 8.3 7.3 9.7
2011K3 8.1 7.2 9.3
2011K4 7.6 6.3 9.3
2012K1 7 5.6 8.9
2012K2 6.3 5.2 7.7
2012K3 6.7 5.3 8.5
2012K4 6.6 5.2 8.5
2013K1 7.3 6.1 8.8
2013K2 6.4 4.8 8.4
2013K3 6.9 4.7 9.8
2013K4 7.1 5.3 9.4
2014K1 7.1 5.2 9.5
2014K2 7 5.4 9.1
2014K3 7.6 5.7 10
2014K4 7.3 4.9 10.5
2015K1 7.2 5.4 9.4
2015K2 6.9 4.8 9.6
2015K3 7.3 5.3 9.8
2015K4 7.1 5 9.8
2016K1 6.8 5.4 8.6
2016K2 6.9 5.3 9
2016K3 8 7.3 9
2016K4 7.8 6.5 9.3
2017K1 7.7 6.2 9.6
2017K2 6.7 4.7 9.4
2017K3 6.5 4.7 8.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 9.1 30.2 29.1 2.3 2.5 3.7 2.3
2008 6.4 10.8 29.3 29.8 2.5 2.5 3.7 2.2
2009 6 11.3 27.9 29.3 3.1 2.8 3.2 1.7
2010 5.6 12.3 27.7 30.9 3 2.8 3.2 1.8
2011 5.3 12.9 26.9 31.9 2.1 2.6 3.4 1.8
2012 5.5 12.5 26.5 34.2 1.7 2.9 3 1.8
2013 4.7 13.2 26.4 32.4 2 3.2 2.9 2
2014 4.6 13.6 27.2 33.4 2.3 3 3.1 1.6
2015 4.8 13.9 25.1 31.3 2.9 2.9 3 1.5
2016 5.1 15.3 25.1 32.1 3.3 2.8 3.2 1.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.