3595_1439
3595_1439
kommunefakta
2018-02-24T15:06:00.000Z
no
Vågsøy kommune

Kommunefakta

Vågsøy - 1439 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 001 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 183 134
5-9 år 204 184
10-14 år 196 199
15-19 år 181 187
20-24 år 201 162
25-29 år 174 139
30-34 år 161 159
35-39 år 169 146
40-44 år 170 155
45-49 år 209 202
50-54 år 208 171
55-59 år 224 222
60-64 år 229 191
65-69 år 191 169
70-74 år 153 139
75-79 år 99 121
80-84 år 59 102
85-89 år 46 84
90-94 år 20 42
95-99 år 5 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 26 53 157 28 7 13 26 13 0 0
2017 22 55 159 26 12 14 26 10 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågsøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 143
Sekundærnæringer 763
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1041
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 245
Helse- og sosialtjenester 561
Personlig tjenesteyting 86

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 357000 507000 310000
2006 168000 373000 532000 288000
2007 182000 417000 578000 329000
2008 198000 443000 628000 344000
2009 202000 455000 631000 349000
2010 211000 480000 656000 366000
2011 220000 505000 671000 369000
2012 231000 540000 702000 377000
2013 239000 548000 729000 380000
2014 249000 566000 757000 367000
2015 255000 588000 777000 399000
2016 262000 603000 797000 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Grunnskolenivå 1383
Videregående skole-nivå 2182
Universitets- og høgskolenivå kort 905
Universitets- og høgskolenivå lang 168
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.6 3.7 5.9
2010K3 5.4 4.4 6.9
2010K4 5.3 4.1 6.8
2011K1 6.5 4.5 9.2
2011K2 6 4.2 8.5
2011K3 5.4 3.9 7.5
2011K4 5.6 4.2 7.5
2012K1 5.6 4.4 7.3
2012K2 5.2 4.2 6.7
2012K3 5.7 4.8 7
2012K4 5.5 4.7 6.7
2013K1 6 5 7.4
2013K2 5.1 4.7 5.6
2013K3 5.5 4.7 6.6
2013K4 5.3 4.5 6.5
2014K1 5.7 4.3 7.7
2014K2 6 4.6 8
2014K3 5.5 4.1 7.5
2014K4 5.3 3.9 7.2
2015K1 5.5 4 7.5
2015K2 6 4.7 7.7
2015K3 5.9 5.1 7
2015K4 6.1 5.1 7.5
2016K1 6.5 5 8.6
2016K2 5.9 4.7 7.4
2016K3 6.3 5.1 7.9
2016K4 5.9 4.7 7.5
2017K1 6.1 4.4 8.4
2017K2 5.4 4.3 6.8
2017K3 6.2 4.9 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 8.5 23.9 34.5 1.8 2.5 5.9 2.4
2008 6.2 9.3 20.9 32 1.5 2.4 4.7 2.8
2009 9.1 9.3 21 33.1 1.9 3.6 4.9 1.8
2010 8.3 9.7 21.1 32.8 1.9 4.5 4.7 1.8
2011 8 9.6 20.9 33.1 1.5 4.3 5.1 1.8
2012 7 10.6 21.5 35.6 1.8 3.9 2.6 1.9
2013 6.4 10.4 21.1 35 1.7 3.8 3.4 1.9
2014 6.3 11.1 21.3 35.7 1.8 4 3.5 2
2015 6.4 9.5 20.9 33.9 2.3 3.8 3.6 2
2016 7.3 9.6 21.1 34.6 2.6 3.7 3.1 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.