3595_2003
3595_2003
kommunefakta
2018-02-21T16:07:00.000Z
no
Vadsø kommune

Kommunefakta

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 043 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 134 132
5-9 år 172 168
10-14 år 198 195
15-19 år 315 224
20-24 år 241 202
25-29 år 186 184
30-34 år 170 149
35-39 år 163 148
40-44 år 211 197
45-49 år 269 253
50-54 år 227 234
55-59 år 205 182
60-64 år 161 168
65-69 år 173 186
70-74 år 139 146
75-79 år 95 103
80-84 år 59 67
85-89 år 23 54
90-94 år 3 14
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 19 0 19 9 102 112 11 13 0 0
2017 22 3 19 8 103 107 13 11 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vadsø
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 5.3
Leier 19.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vadsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 312
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 907
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 663
Undervisning 281
Helse- og sosialtjenester 598
Personlig tjenesteyting 103

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 188000 418000 541000 298000
2006 198000 433000 565000 310000
2007 213000 468000 601000 345000
2008 225000 508000 656000 358000
2009 236000 519000 681000 382000
2010 242000 552000 700000 381000
2011 253000 577000 731000 397000
2012 268000 594000 753000 404000
2013 277000 608000 780000 412000
2014 283000 637000 790000 412000
2015 290000 646000 818000 425000
2016 299000 653000 837000 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vadsø
Grunnskolenivå 1646
Videregående skole-nivå 1808
Universitets- og høgskolenivå kort 1071
Universitets- og høgskolenivå lang 394
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vadsø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern -2.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.8 4.2 7.3
2010K3 6.2 4.4 8.1
2010K4 6.1 4.7 7.7
2011K1 6.3 4.8 7.8
2011K2 6.5 4.2 8.9
2011K3 7.4 4.4 10.7
2011K4 5.9 3.2 8.7
2012K1 6 4.3 7.7
2012K2 5.8 4.5 7.1
2012K3 5.7 4.3 7.2
2012K4 5.4 3.8 7.2
2013K1 5.9 4.6 7.2
2013K2 4.6 3.4 5.8
2013K3 5.3 4 6.7
2013K4 6.2 4.6 7.8
2014K1 6.1 4.7 7.6
2014K2 5.9 4.7 7.2
2014K3 5.7 4.4 7.2
2014K4 5.6 4.1 7.1
2015K1 5.3 3.9 6.7
2015K2 5.3 3.9 6.8
2015K3 5.6 4.5 6.8
2015K4 5.9 3.6 8.2
2016K1 6.1 4.9 7.4
2016K2 5 3.9 6.1
2016K3 4.7 3.7 5.7
2016K4 5.2 4 6.4
2017K1 4.9 3.6 6.3
2017K2 5.1 4.1 6.2
2017K3 5.6 4.5 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 8.8 21.7 27.1 6.7 3.1 1.4 7.1
2008 9.4 8.9 21.7 28.8 7.2 3.2 1.4 8
2009 10 8.8 21.1 28.6 6.7 2.7 3.9 5.4
2010 9.9 8.2 21.1 27.6 8.4 4 4.4 4.8
2011 9.8 8.3 21.6 27.8 7.5 4.8 3.7 4.6
2012 9.7 8.2 20.4 28.6 8.2 3.9 3 4.8
2013 9.8 8 20.1 27.8 8.6 4.2 3.5 4.8
2014 6.5 7.6 20 28.5 9.7 5 1.2 3.3
2015 6.7 7.3 19.1 30.2 7.9 5.3 1.8 3.1
2016 5.6 7.2 18.7 29.2 7.9 3.5 2.9 5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.