3595_2027
3595_2027
kommunefakta
2018-02-25T14:20:00.000Z
no
Unjárga - Nesseby kommune

Kommunefakta

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 944 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 16 24
5-9 år 31 33
10-14 år 16 17
15-19 år 27 22
20-24 år 36 21
25-29 år 27 19
30-34 år 28 37
35-39 år 29 20
40-44 år 29 22
45-49 år 35 30
50-54 år 38 21
55-59 år 30 27
60-64 år 32 31
65-69 år 38 43
70-74 år 41 20
75-79 år 22 25
80-84 år 19 19
85-89 år 3 7
90-94 år 2 6
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 0 7 3 0 20 9 0 0 0
2017 6 0 7 0 3 18 10 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Selveier 78.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 21.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Jordbruk, skogbruk og fiske 48
Sekundærnæringer 40
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 79
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 48
Helse- og sosialtjenester 109
Personlig tjenesteyting 25

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 324000 524000 275000
2006 165000 346000 555000 311000
2007 187000 403000 577000 336000
2008 199000 439000 627000 373000
2009 207000 460000 607000 362000
2010 215000 488000 636000 356000
2011 228000 503000 670000 361000
2012 224000 526000 677000 360000
2013 249000 543000 690000 342000
2014 260000 524000 732000 351000
2015 268000 570000 751000 381000
2016 276000 569000 813000 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Grunnskolenivå 271
Videregående skole-nivå 309
Universitets- og høgskolenivå kort 147
Universitets- og høgskolenivå lang 40
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 30.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.4 4.9 9.9
2010K3 8.5 7.2 9.9
2010K4 6.8 4.6 9.3
2011K1 4.4 3.8 5.1
2011K2 2.9 3.8 1.8
2011K3 3.4 4.4 2.4
2011K4 6.5 5.2 7.9
2012K1 8.6 7.2 10.1
2012K2 8.1 8.4 7.9
2012K3 8.7 9.2 8.1
2012K4 8.6 9.3 7.9
2013K1 7.7 7.6 7.7
2013K2 6.2 5.5 7
2013K3 5.6 5.6 5.6
2013K4 5.9 5.9 5.9
2014K1 6.7 6.4 7
2014K2 8.1 6.8 9.6
2014K3 5.9 5.7 6
2014K4 4.7 3.6 5.9
2015K1 5.6 5.3 5.9
2015K2 5.4 6.7 4.2
2015K3 6.8 9.2 4.3
2015K4 6.8 6.8 6.8
2016K1 7.8 6.1 9.3
2016K2 5.9 3.4 8.2
2016K3 8.5 4.9 12.1
2016K4 6.6 2.6 10
2017K1 7 7.2 6.9
2017K2 7.7 8.1 7.3
2017K3 6.6 7.1 6.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.4 4.6 17.7 28.4 2.7 2.1 5.7 10.1
2008 12.7 4.6 17.5 27.4 2.7 2 3.6 9.1
2009 11.5 4.6 15.9 25.5 2.1 1.5 5.5 15.8
2010 11 5.9 15.6 25 5 1.4 5.6 10
2011 11.7 6.7 15.5 25.6 5.7 1.7 5.4 11.7
2012 12 6.7 12.4 30 5.2 1.6 5.3 9.8
2013 8 6.8 13.1 31.4 6.1 1.2 5.4 8.1
2014 11.1 8.1 12 33 8.5 1.2 3.8 7.6
2015 11 7.2 13.9 32.2 6.4 1.1 4 6.4
2016 11.4 7.1 15.4 32.8 6.9 2.8 4.2 6.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.