3595_1146
3595_1146
kommunefakta
2017-11-24T01:12:00.000Z
no
Tysvær kommune

Kommunefakta

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

11 046 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 383 399
5-9 år 430 404
10-14 år 418 430
15-19 år 446 364
20-24 år 329 346
25-29 år 320 322
30-34 år 379 362
35-39 år 374 350
40-44 år 405 354
45-49 år 393 355
50-54 år 349 305
55-59 år 326 281
60-64 år 278 276
65-69 år 263 280
70-74 år 246 239
75-79 år 143 116
80-84 år 107 103
85-89 år 35 62
90-94 år 23 30
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 155 174 57 20 15 34 62 0 0
2017 13 157 183 61 20 16 33 60 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  150 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  63 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  31 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -41 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Tysvær
Selveier 88.9
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 10.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tysvær
Jordbruk, skogbruk og fiske 255
Sekundærnæringer 1616
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1671
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 195
Undervisning 416
Helse- og sosialtjenester 1063
Personlig tjenesteyting 121

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 382000 518000 292000
2006 182000 395000 549000 300000
2007 199000 440000 599000 323000
2008 214000 467000 650000 350000
2009 230000 462000 660000 361000
2010 229000 484000 683000 365000
2011 246000 514000 708000 373000
2012 254000 543000 748000 362000
2013 261000 571000 774000 375000
2014 277000 595000 800000 396000
2015 283000 598000 807000 397000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tysvær
Grunnskolenivå 2208
Videregående skole-nivå 3872
Universitets- og høgskolenivå kort 1646
Universitets- og høgskolenivå lang 363
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 525 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Tysvær
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 18.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.7 4.5 7.3
2010K2 4.9 3.4 7
2010K3 5.2 4.1 6.8
2010K4 5.5 4.4 7.2
2011K1 5.6 4.3 7.4
2011K2 5 3.6 7.1
2011K3 5.4 3.9 7.7
2011K4 5.3 3.9 7.5
2012K1 5.6 4.1 7.8
2012K2 4.7 3.6 6.1
2012K3 4.8 3.1 7.3
2012K4 5.2 3.4 7.6
2013K1 5.5 3.8 8
2013K2 4.6 3.5 6.1
2013K3 4.7 3.5 6.4
2013K4 5 3.6 7.1
2014K1 5.1 3.6 7.2
2014K2 4.8 3.4 6.8
2014K3 4.8 3.8 6.2
2014K4 4.6 3.4 6.4
2015K1 4.8 3.4 6.7
2015K2 4.7 3.1 6.8
2015K3 4.5 3 6.6
2015K4 4.7 3 7
2016K1 4.7 3 6.9
2016K2 4.2 2.8 6.1
2016K3 4.7 3.6 6.3
2016K4 4.8 3.5 6.5
2017K1 5.3 3.3 7.8
2017K2 4.9 3 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

9,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 11.2 27.1 27.8 3.2 1.4 3.4 4.7
2008 5.7 12.8 26.3 28.3 3.6 1.3 3.7 4.3
2009 5.7 12.6 25.6 27 3.9 1.5 4.1 4.5
2010 5.9 12.2 25.6 27.2 4.2 2.2 4 4.6
2011 5.9 13 24.4 27.4 4 2.6 4.1 4.4
2012 5.9 12.8 23.7 30 3.9 2.5 4 4.4
2013 5.7 13.2 23.7 29.3 3.7 2.6 4.1 4.2
2014 6.3 13.7 23.7 30.9 4 2.8 2.9 4.5
2015 6.3 13.9 23.2 29.2 3.9 2.9 2.7 4.3
2016 5.2 13.5 22.9 28.8 3.8 3 3.3 4.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 925 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.