3595_1146
3595_1146
kommunefakta
2017-09-26T05:31:00.000Z
no
Tysvær kommune

Kommunefakta

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

11 087 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 383 399
5-9 år 430 404
10-14 år 418 430
15-19 år 446 364
20-24 år 329 346
25-29 år 320 322
30-34 år 379 362
35-39 år 374 350
40-44 år 405 354
45-49 år 393 355
50-54 år 349 305
55-59 år 326 281
60-64 år 278 276
65-69 år 263 280
70-74 år 246 239
75-79 år 143 116
80-84 år 107 103
85-89 år 35 62
90-94 år 23 30
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 54 53 107
1998K4 97 62 159
1999K4 65 104 169
2000K4 78 33 111
2001K4 80 52 132
2002K4 52 9 61
2003K4 55 66 121
2004K4 61 96 157
2005K4 86 -101 -21
2006K4 99 66 164
2007K4 77 13 91
2008K4 52 58 108
2009K4 100 115 216
2010K4 85 177 263
2011K4 51 77 129
2012K4 72 90 167
2013K4 62 119 181
2014K4 96 94 189
2015K4 53 13 68
2016K4 87 31 116

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Tysvær
Selveier 88.9
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 10.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tysvær
Jordbruk, skogbruk og fiske 255
Sekundærnæringer 1616
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1671
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 195
Undervisning 416
Helse- og sosialtjenester 1063
Personlig tjenesteyting 121

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 382000 518000 292000
2006 182000 395000 549000 300000
2007 199000 440000 599000 323000
2008 214000 467000 650000 350000
2009 230000 462000 660000 361000
2010 229000 484000 683000 365000
2011 246000 514000 708000 373000
2012 254000 543000 748000 362000
2013 261000 571000 774000 375000
2014 277000 595000 800000 396000
2015 283000 598000 807000 397000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tysvær
Grunnskolenivå 2208
Videregående skole-nivå 3872
Universitets- og høgskolenivå kort 1646
Universitets- og høgskolenivå lang 363
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 525 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Tysvær
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 18.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  249 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

9,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 11.2 27.1 27.8 3.2 1.4 3.4 4.7
2008 5.7 12.8 26.3 28.3 3.6 1.3 3.7 4.3
2009 5.7 12.6 25.6 27 3.9 1.5 4.1 4.5
2010 5.9 12.2 25.6 27.2 4.2 2.2 4 4.6
2011 5.9 13 24.4 27.4 4 2.6 4.1 4.4
2012 5.9 12.8 23.7 30 3.9 2.5 4 4.4
2013 5.7 13.2 23.7 29.3 3.7 2.6 4.1 4.2
2014 6.3 13.7 23.7 30.9 4 2.8 2.9 4.5
2015 6.3 13.9 23.2 29.2 3.9 2.9 2.7 4.3
2016 5.2 13.5 22.9 28.8 3.8 3 3.3 4.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 925 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.