3595_1665
3595_1665
kommunefakta
2018-02-25T22:10:00.000Z
no
Tydal kommune

Kommunefakta

Tydal - 1665 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 834 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 10 0 0 13 13 5 4 0 0 0
2017 9 0 0 14 18 5 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tydal (-2017)
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tydal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 38
Sekundærnæringer 110
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 135
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 44
Undervisning 35
Helse- og sosialtjenester 81
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 318000 487000 279000
2006 165000 328000 521000
2007 187000 357000 564000 323000
2008 207000 395000 620000
2009 212000 404000 629000 348000
2010 216000 398000 652000 341000
2011 226000 444000 668000
2012 234000 488000 667000 386000
2013 240000 502000 712000 386000
2014 252000 519000 664000 398000
2015 254000 528000 684000 388000
2016 253000 578000 682000 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tydal (-2017)
Grunnskolenivå 214
Videregående skole-nivå 349
Universitets- og høgskolenivå kort 130
Universitets- og høgskolenivå lang 22
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tydal (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 47.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.1 4.5 3.7
2010K3 4 3.7 4.3
2010K4 3.9 3.7 4.2
2011K1 4 2 6.2
2011K2 3.9 2.6 5.4
2011K3 3.4 2.3 4.6
2011K4 4 2.4 5.8
2012K1 3.2 1.8 4.7
2012K2 3.7 2.4 5.3
2012K3 3.4 2.6 4.4
2012K4 4 2.8 5.4
2013K1 4.2 5 3.2
2013K2 4.1 5.3 2.5
2013K3 4.8 6 3.4
2013K4 5.4 6 4.6
2014K1 5.2 5.6 4.7
2014K2 3.7 3.6 3.8
2014K3 3.9 3.5 4.4
2014K4 5.2 4.7 5.8
2015K1 6.5 6.8 6.2
2015K2 5.6 5.1 6.1
2015K3 4.9 5.2 4.6
2015K4 5.1 5.7 4.5
2016K1 5.2 5.6 4.9
2016K2 4.9 5.6 4.2
2016K3 4.1 3.7 4.5
2016K4 4.8 3.4 6.5
2017K1 5.8 4.8 6.9
2017K2 5.4 3.6 7.5
2017K3 5.4 2.7 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13 5.5 15.5 29.8 1 0.3 6.4 3.6
2008 13.9 4.7 15.5 31.1 1.2 0.4 7.1 4.4
2009 14 4.3 16 29.5 1.4 0.6 6.5 3.6
2010 14.1 4.4 16.1 29.4 1.5 1 7 4.2
2011 14.6 4.7 15.2 27.8 1.4 1.1 6.6 4.2
2012 15.6 4.8 15.8 29.2 1.4 0.9 6.3 4.8
2013 17.4 4.8 14.6 26.8 1.5 1 6.2 4.8
2014 16.9 4.5 14.3 28.1 2.9 1.1 6.2 5.9
2015 15.8 4.7 14 26.1 3.9 1.3 5.5 5.1
2016 16.6 4.7 13.7 26.3 4.7 1.5 5 4.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.