3595_0914
3595_0914
kommunefakta
2018-02-24T22:59:00.000Z
no
Tvedestrand kommune

Kommunefakta

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 086 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 144 128
5-9 år 195 157
10-14 år 171 185
15-19 år 205 174
20-24 år 166 168
25-29 år 173 150
30-34 år 157 154
35-39 år 171 179
40-44 år 219 199
45-49 år 208 191
50-54 år 204 189
55-59 år 216 244
60-64 år 218 208
65-69 år 212 213
70-74 år 204 174
75-79 år 94 107
80-84 år 68 79
85-89 år 24 68
90-94 år 18 30
95-99 år 6 14
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 59 149 38 40 24 12 8 0 0
2017 22 56 127 36 44 21 11 5 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Jordbruk, skogbruk og fiske 34
Sekundærnæringer 686
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 773
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 118
Undervisning 260
Helse- og sosialtjenester 578
Personlig tjenesteyting 91

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 371000 496000 257000
2006 176000 383000 518000 266000
2007 190000 414000 543000 301000
2008 212000 457000 587000 320000
2009 213000 459000 590000 345000
2010 218000 465000 597000 342000
2011 231000 492000 611000 358000
2012 233000 517000 638000 354000
2013 247000 540000 650000 353000
2014 254000 559000 693000 367000
2015 262000 561000 705000 377000
2016 263000 574000 715000 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Grunnskolenivå 1383
Videregående skole-nivå 2152
Universitets- og høgskolenivå kort 1029
Universitets- og høgskolenivå lang 209
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 7.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 24.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 4.6 8.3
2010K3 6.8 5 9.2
2010K4 6.4 5.1 8.2
2011K1 6.9 5.9 8.2
2011K2 6 4.8 7.7
2011K3 6.1 5.5 7
2011K4 5.7 5 6.5
2012K1 6.6 6 7.5
2012K2 5.8 4.7 7.3
2012K3 6 5.1 7.1
2012K4 6.8 5.9 8.1
2013K1 7.4 6.6 8.3
2013K2 6.2 5.2 7.6
2013K3 6.1 5.6 6.8
2013K4 5.9 5.1 7
2014K1 6.9 6 8.2
2014K2 6.5 5.8 7.4
2014K3 6.5 5.8 7.4
2014K4 5.6 3.9 8
2015K1 5.9 4.7 7.3
2015K2 5.5 4.5 6.8
2015K3 5.5 5.1 6.1
2015K4 5.4 4.5 6.6
2016K1 5.9 5.2 6.7
2016K2 5.9 5.5 6.3
2016K3 5.6 4.8 6.6
2016K4 5.7 5 6.5
2017K1 6.2 5.8 6.7
2017K2 5.5 4.7 6.6
2017K3 6.2 5.5 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 8.5 22.7 31.6 4.4 2.5 7.5 3.3
2008 6.8 8.8 21.8 31.8 5.4 2.2 7.2 2
2009 6.7 8.6 21 29.8 6.1 2.1 7.3 2
2010 6.5 9.1 20.7 30.7 5.9 2.5 7.6 2.1
2011 6.6 9.7 21 30.9 5.7 3 5.5 2.2
2012 6.3 9.8 21.9 33.7 5.2 2.9 5.1 2.7
2013 6 9.9 20.8 34.1 5.4 3 5 2.1
2014 6.2 10.5 21 35.4 4.7 3 4.7 2
2015 6.1 10.4 21.6 33.7 4.1 2.8 4.5 1.8
2016 6.4 10.3 21.4 33.5 5 2.3 4.8 1.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.