3595_0428
3595_0428
kommunefakta
2017-10-17T06:06:00.000Z
no
Trysil kommune

Kommunefakta

Trysil - 0428 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

6 559 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 140 119
5-9 år 170 161
10-14 år 168 154
15-19 år 170 175
20-24 år 205 165
25-29 år 164 161
30-34 år 179 152
35-39 år 172 154
40-44 år 190 225
45-49 år 266 217
50-54 år 272 229
55-59 år 227 250
60-64 år 201 213
65-69 år 254 236
70-74 år 219 198
75-79 år 149 136
80-84 år 104 108
85-89 år 69 95
90-94 år 16 43
95-99 år 5 15
100 år eller eldre 0 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 172 17 56 29 56 6 6 27 0 0
2017 180 17 57 23 60 6 9 27 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  43 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  81 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  63 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  16 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Trysil
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Trysil
Jordbruk, skogbruk og fiske 152
Sekundærnæringer 534
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1009
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 156
Undervisning 226
Helse- og sosialtjenester 719
Personlig tjenesteyting 208

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 319000 454000 271000
2006 164000 339000 484000 281000
2007 178000 371000 518000 300000
2008 195000 401000 551000 328000
2009 199000 411000 560000 320000
2010 208000 436000 583000 328000
2011 217000 456000 590000 351000
2012 225000 466000 610000 350000
2013 233000 493000 630000 364000
2014 241000 513000 637000 363000
2015 246000 522000 666000 382000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Trysil
Grunnskolenivå 1986
Videregående skole-nivå 2342
Universitets- og høgskolenivå kort 901
Universitets- og høgskolenivå lang 191
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 592 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Trysil
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 36.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  214 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 6.1 16.9 38.7 2.9 1 4.5 2.9
2008 7.9 6.6 16.3 39.4 2.5 1.4 3.8 2.8
2009 8.1 6.8 16.1 40.5 2.6 1.4 3.6 2.6
2010 7.9 7.7 17.2 41.2 3 1.4 4.4 2
2011 7.1 7.7 15.6 41.1 3.1 1.4 5.4 2.2
2012 6.8 7.4 14.8 41.4 3.3 1.3 5.4 1.9
2013 6.5 6.9 14.2 40.6 3.2 1.4 5.9 2
2014 6.5 6.7 13.9 40.7 3.5 1.3 5.9 2.2
2015 6.2 6.9 14 40.1 3.5 1.3 6.4 2.4
2016 6.2 6.9 13.9 39.5 3.5 1.5 5.9 2.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  82 658 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.