3595_1601
3595_1601
kommunefakta
2017-11-24T01:18:00.000Z
no
Trondheim kommune

Kommunefakta

Trondheim - 1601 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

192 847 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 5753 5534
5-9 år 5757 5396
10-14 år 5206 4973
15-19 år 5532 5211
20-24 år 8801 8123
25-29 år 9632 8350
30-34 år 7886 6975
35-39 år 6927 6178
40-44 år 6699 6090
45-49 år 6492 6277
50-54 år 5951 5852
55-59 år 5210 5161
60-64 år 4686 4996
65-69 år 4230 4403
70-74 år 3435 3765
75-79 år 2019 2420
80-84 år 1217 1838
85-89 år 798 1358
90-94 år 302 778
95-99 år 41 186
100 år eller eldre 5 21

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 1276 656 2297 1051 707 934 438 974 241 972
2017 1287 693 2450 1095 913 981 458 966 273 994

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  2 330 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  1 200 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  1 962 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  1 695 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Trondheim
Selveier 55.4
Andels- / aksjeeier 21.4
Leier 23.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Trondheim
Jordbruk, skogbruk og fiske 470
Sekundærnæringer 13445
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 42132
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5596
Undervisning 11769
Helse- og sosialtjenester 20136
Personlig tjenesteyting 4019

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 401000 526000 282000
2006 189000 424000 552000 295000
2007 203000 460000 599000 312000
2008 219000 493000 645000 333000
2009 224000 499000 654000 337000
2010 232000 515000 674000 346000
2011 242000 543000 704000 360000
2012 252000 566000 736000 376000
2013 266000 570000 761000 392000
2014 276000 590000 787000 402000
2015 283000 597000 803000 413000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Trondheim
Grunnskolenivå 32611
Videregående skole-nivå 52255
Universitets- og høgskolenivå kort 42201
Universitets- og høgskolenivå lang 24169
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 715

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 099 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Trondheim
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.6 3.9 7.6
2010K2 5.5 3.9 7.4
2010K3 6 4.5 8
2010K4 5.9 4.3 8
2011K1 6 4.3 8.1
2011K2 5.6 4 7.6
2011K3 5.6 4.2 7.4
2011K4 5.2 3.7 7.1
2012K1 5.6 4 7.6
2012K2 5.1 3.5 7
2012K3 5.4 3.9 7.3
2012K4 5.4 3.8 7.5
2013K1 5.7 3.9 7.9
2013K2 4.8 3.3 6.8
2013K3 5.1 3.6 7
2013K4 5.1 3.5 7
2014K1 5.2 3.5 7.3
2014K2 4.9 3.3 7
2014K3 5.4 3.9 7.2
2014K4 5.2 3.7 7.2
2015K1 5.5 3.7 7.6
2015K2 5 3.3 6.9
2015K3 5.2 3.7 7.1
2015K4 5.3 3.6 7.2
2016K1 5.1 3.5 7.1
2016K2 4.7 3.2 6.6
2016K3 5 3.5 6.8
2016K4 5.1 3.5 7
2017K1 5.4 3.6 7.4
2017K2 4.8 3.3 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.6 12.9 19.5 26.4 6.3 3.3 3.2 3.4
2008 5.6 13.9 19.6 27.9 6.1 3.3 3.4 3.5
2009 5.9 13.9 19.3 27.6 6.3 3.3 3.6 3.3
2010 5.7 15.2 19.5 27.3 6.2 3.5 4.4 3.2
2011 5.7 14.8 19.4 27 6.1 3.2 3.5 3.3
2012 5.4 14.8 18.9 29 5.8 3.4 3.1 3.3
2013 5.2 14.2 18.7 28.5 5.5 3.1 3 3.4
2014 5.1 14.2 18.4 29.1 5.7 3.1 3.4 3.7
2015 5 14.2 18.7 27.8 5.7 3.4 3.6 3.6
2016 5 13.9 18.8 27.4 5.9 3.9 3.6 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 680 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.