3595_1902
3595_1902
kommunefakta
2017-11-24T01:12:00.000Z
no
Tromsø kommune

Kommunefakta

Tromsø - 1902 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

75 428 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 2257 2153
5-9 år 2389 2173
10-14 år 2185 2084
15-19 år 2340 2109
20-24 år 2930 2859
25-29 år 3303 3166
30-34 år 2934 2782
35-39 år 2694 2476
40-44 år 2786 2571
45-49 år 2828 2711
50-54 år 2494 2521
55-59 år 2138 2138
60-64 år 1929 2036
65-69 år 1727 1665
70-74 år 1258 1293
75-79 år 758 865
80-84 år 448 567
85-89 år 212 410
90-94 år 81 197
95-99 år 10 58
100 år eller eldre 1 5

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 668 299 871 517 333 401 134 157 55 31
2017 637 297 894 531 369 430 141 149 57 31

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  904 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  405 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  562 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  300 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Tromsø
Selveier 62.8
Andels- / aksjeeier 14.1
Leier 23.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tromsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 537
Sekundærnæringer 4898
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15227
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2641
Undervisning 5063
Helse- og sosialtjenester 10583
Personlig tjenesteyting 1403

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 424000 533000 285000
2006 203000 438000 559000 303000
2007 218000 475000 596000 322000
2008 230000 509000 643000 341000
2009 234000 515000 651000 347000
2010 240000 530000 673000 353000
2011 250000 558000 708000 368000
2012 259000 586000 734000 380000
2013 275000 587000 759000 394000
2014 281000 610000 784000 407000
2015 290000 617000 803000 417000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tromsø
Grunnskolenivå 14580
Videregående skole-nivå 19555
Universitets- og høgskolenivå kort 15400
Universitets- og høgskolenivå lang 8953
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 258

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 126 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Tromsø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.4 4.8 8.3
2010K2 6.3 4.7 8.2
2010K3 6.8 5.3 8.6
2010K4 6.7 5 8.6
2011K1 6.9 5.1 8.8
2011K2 6.5 4.8 8.5
2011K3 6.4 4.9 8.2
2011K4 6 4.2 8
2012K1 6.3 4.5 8.2
2012K2 6.1 4.3 8
2012K3 6.5 5 8.3
2012K4 6.5 4.8 8.4
2013K1 6.7 4.9 8.6
2013K2 6 4.3 7.9
2013K3 6.2 4.5 8.2
2013K4 6.1 4.4 8.1
2014K1 6.2 4.4 8.3
2014K2 5.8 4 7.7
2014K3 5.8 4.3 7.6
2014K4 6 4 8.3
2015K1 6.1 4.1 8.2
2015K2 5.3 3.7 7.2
2015K3 5.5 4.1 7.1
2015K4 5.9 4.3 7.6
2016K1 5.9 4.2 7.8
2016K2 5.5 3.9 7.4
2016K3 5.8 4.2 7.5
2016K4 5.7 4 7.6
2017K1 6 4.3 7.9
2017K2 5.7 4.2 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 12.9 22.4 24.9 3.8 2.5 4.7 5.4
2008 5.9 13.6 22.1 25.8 3.6 2.7 3.7 5.4
2009 5.3 14.7 22.3 24.8 4.3 2.7 3.8 5.3
2010 5.4 15 22.4 25.5 4.6 2.7 2.9 5.5
2011 5.5 14.7 20.8 25.2 4.5 2.8 5.1 5.8
2012 5.4 14.3 20.3 27.4 4.3 2.9 5 5.6
2013 5 14.4 20.1 27.2 4.6 2.8 4.8 5.4
2014 5 14 20 28.4 4.9 3.1 4.9 5.2
2015 5 13.6 19.9 28.1 5.6 3 5.2 4.9
2016 4.8 13.4 19.7 30 5 2.9 5.2 4.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 619 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.