3595_1927
3595_1927
kommunefakta
2018-02-18T20:44:00.000Z
no
Tranøy kommune

Kommunefakta

Tranøy - 1927 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 530 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 29 34
5-9 år 57 41
10-14 år 47 32
15-19 år 40 47
20-24 år 52 37
25-29 år 36 36
30-34 år 38 35
35-39 år 35 32
40-44 år 48 47
45-49 år 46 38
50-54 år 59 39
55-59 år 55 59
60-64 år 63 58
65-69 år 68 58
70-74 år 46 53
75-79 år 32 30
80-84 år 22 32
85-89 år 13 27
90-94 år 4 12
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 8 4 12 15 54 15 4 0 0
2017 8 6 5 12 13 42 15 4 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tranøy
Selveier 82
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tranøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 119
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 161
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 39
Undervisning 70
Helse- og sosialtjenester 206
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 147000 330000 476000 260000
2006 156000 346000 499000 252000
2007 179000 371000 516000 280000
2008 191000 415000 561000 319000
2009 198000 423000 589000 315000
2010 198000 450000 597000 321000
2011 212000 473000 617000 328000
2012 227000 485000 650000 338000
2013 234000 489000 662000 334000
2014 248000 516000 715000 330000
2015 256000 537000 724000 373000
2016 261000 558000 756000 366000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tranøy
Grunnskolenivå 437
Videregående skole-nivå 539
Universitets- og høgskolenivå kort 233
Universitets- og høgskolenivå lang 42
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tranøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 34.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 9.6 7.7 11.7
2010K3 10.6 10.1 11.2
2010K4 8.8 8.5 9.2
2011K1 9.2 9.6 8.8
2011K2 8.2 8.5 7.9
2011K3 7.2 7.5 6.9
2011K4 7.5 7.2 7.8
2012K1 7.4 6.6 8.2
2012K2 6.2 5.2 7.4
2012K3 7.1 6.9 7.4
2012K4 7.3 7 7.6
2013K1 7.8 7.7 7.8
2013K2 6.2 6 6.5
2013K3 6.6 5.6 7.8
2013K4 6.5 5.3 7.8
2014K1 6.5 4.9 8.5
2014K2 6.1 4 8.5
2014K3 5.7 4.5 7.2
2014K4 6.3 5.8 7
2015K1 7.6 8 7.2
2015K2 6.9 7.3 6.3
2015K3 6.5 6.2 6.9
2015K4 5.5 3.2 8.3
2016K1 5.3 4.1 6.7
2016K2 7.1 5.5 8.8
2016K3 7.9 6.7 9.1
2016K4 6 5.1 7.1
2017K1 5.6 4.3 7.1
2017K2 5.4 4.2 6.7
2017K3 5.7 4.1 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.4 7.1 19 31 1.6 2.9 4.1 1.5
2008 11.6 7.3 18.7 34 1.4 2.2 4.2 1.3
2009 9.6 7.4 20 33.8 2.9 0.8 4.5 1.2
2010 9 7 19.1 33.8 2.8 1.3 4.6 1.2
2011 8.2 6.7 17.7 35.9 4.2 1.2 4.2 0.9
2012 8.3 6.8 16.6 40.6 4.5 1 4 0.9
2013 8.4 6.2 15.9 39.7 4.7 1.3 3.9 1
2014 8 6.6 16.5 40.3 5.6 1.4 4.4 0.9
2015 7.6 5.9 16.8 37.1 5.2 1.1 3.9 1.1
2016 8 5.9 17.4 37.7 4.7 1.2 3.5 1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.