3595_0704
3595_0704
kommunefakta
2017-11-17T20:13:00.000Z
no
Tønsberg kommune

Kommunefakta

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

45 247 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1255 1220
5-9 år 1361 1285
10-14 år 1318 1223
15-19 år 1397 1310
20-24 år 1473 1430
25-29 år 1453 1468
30-34 år 1489 1391
35-39 år 1483 1499
40-44 år 1568 1509
45-49 år 1663 1608
50-54 år 1505 1566
55-59 år 1481 1493
60-64 år 1250 1345
65-69 år 1148 1237
70-74 år 939 1027
75-79 år 605 797
80-84 år 415 604
85-89 år 270 422
90-94 år 96 229
95-99 år 21 59
100 år eller eldre 1 9

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 350 466 770 172 85 160 115 432 99 208
2017 337 496 790 173 102 161 123 485 107 229

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  439 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  381 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  369 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  105 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Tønsberg
Selveier 71.2
Andels- / aksjeeier 11.7
Leier 17.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tønsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 171
Sekundærnæringer 3482
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 7685
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1467
Undervisning 1811
Helse- og sosialtjenester 5262
Personlig tjenesteyting 795

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 390000 527000 279000
2006 184000 409000 553000 290000
2007 200000 448000 594000 312000
2008 216000 480000 639000 332000
2009 220000 483000 644000 341000
2010 230000 500000 662000 350000
2011 240000 533000 699000 357000
2012 250000 559000 722000 365000
2013 259000 588000 751000 383000
2014 268000 602000 776000 389000
2015 274000 614000 798000 395000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tønsberg
Grunnskolenivå 8378
Videregående skole-nivå 12737
Universitets- og høgskolenivå kort 9505
Universitets- og høgskolenivå lang 3120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 195

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 602 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Tønsberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.3 4.1 6.7
2010K2 4.9 3.4 6.6
2010K3 5.5 4.2 7.1
2010K4 5.4 3.9 7.3
2011K1 5.7 4.2 7.4
2011K2 5.4 3.9 7.1
2011K3 5.4 4.2 6.9
2011K4 5.1 3.7 6.9
2012K1 5.4 3.8 7.2
2012K2 5.1 3.5 6.9
2012K3 5.4 4.2 6.9
2012K4 5.4 4 7.1
2013K1 5.6 4.1 7.4
2013K2 4.9 3.6 6.5
2013K3 5.2 3.8 7
2013K4 4.9 3.6 6.5
2014K1 5.2 3.7 7
2014K2 4.9 3.5 6.5
2014K3 5.2 3.8 6.9
2014K4 5.2 3.8 6.9
2015K1 5.4 3.9 7.1
2015K2 5 3.8 6.5
2015K3 5.2 3.8 6.8
2015K4 5.1 3.6 6.7
2016K1 5.4 3.8 7.1
2016K2 4.8 3.3 6.4
2016K3 5.3 3.8 6.9
2016K4 5.1 3.7 6.7
2017K1 5.1 3.6 6.7
2017K2 4.6 3.3 6.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5 10.7 20.2 31.9 5.2 2.5 6.6 3.7
2008 5.4 12.1 20.5 32 5 2.5 5.6 3.8
2009 4.6 12.4 20 31.2 5.1 2.5 5.8 3.7
2010 6.7 12.8 17.4 32.7 5.7 3.1 5.6 2.8
2011 5.7 12.9 19.9 31.3 5.7 3.5 5.4 3.5
2012 5.3 12.7 19.4 34.3 5.2 4 4.9 3.5
2013 5.4 12 18.9 34.8 5.5 4 4.8 3.4
2014 5.2 12.1 18.6 36.1 5.6 3.9 4.9 3.2
2015 5.1 11.9 18.9 34.3 6 3.8 4.9 3.3
2016 5.1 11.8 19.1 33.6 6.5 3.9 4.9 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  53 791 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.