3595_0833
3595_0833
kommunefakta
2018-02-24T15:10:00.000Z
no
Tokke kommune

Kommunefakta

Tokke - 0833 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 236 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 46 45
5-9 år 67 66
10-14 år 54 73
15-19 år 85 62
20-24 år 72 63
25-29 år 67 43
30-34 år 53 50
35-39 år 49 41
40-44 år 67 61
45-49 år 81 73
50-54 år 78 84
55-59 år 111 90
60-64 år 86 72
65-69 år 74 73
70-74 år 55 67
75-79 år 50 43
80-84 år 23 35
85-89 år 22 22
90-94 år 6 21
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 0 36 19 6 3 0 0 0 0
2017 8 0 42 18 6 3 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tokke
Selveier 87.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tokke
Jordbruk, skogbruk og fiske 51
Sekundærnæringer 354
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 246
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 65
Undervisning 92
Helse- og sosialtjenester 279
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 321000 500000 270000
2006 171000 346000 528000 284000
2007 193000 384000 564000 329000
2008 209000 423000 604000 358000
2009 210000 425000 638000 333000
2010 218000 461000 652000 360000
2011 233000 479000 685000 343000
2012 249000 488000 700000 389000
2013 257000 518000 754000 381000
2014 266000 548000 767000 411000
2015 272000 552000 781000 427000
2016 286000 569000 791000 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tokke
Grunnskolenivå 499
Videregående skole-nivå 884
Universitets- og høgskolenivå kort 357
Universitets- og høgskolenivå lang 70
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tokke
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 37.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.3 1.6 5.4
2010K3 4.2 3.3 5.3
2010K4 5.1 5.1 5
2011K1 5.4 4.6 6.4
2011K2 5.6 4.7 6.9
2011K3 6 5.8 6.3
2011K4 4.5 4.1 5.1
2012K1 4.7 3.7 6.2
2012K2 3.9 3.2 4.8
2012K3 4.4 3.4 5.6
2012K4 5.1 3.5 7
2013K1 5.4 4.1 7
2013K2 4.7 3.8 5.9
2013K3 4.4 3.8 5.2
2013K4 4.7 3.9 5.7
2014K1 4.7 3.8 5.8
2014K2 4.4 3.9 5.1
2014K3 4.6 4 5.3
2014K4 4.5 3.8 5.4
2015K1 6.2 4.3 8.4
2015K2 5.2 3.4 7.3
2015K3 5.9 4.2 8
2015K4 5.6 4.2 7.3
2016K1 6.2 4.7 7.9
2016K2 5.3 3.7 7.3
2016K3 5.8 4.1 7.9
2016K4 5.6 4.1 7.5
2017K1 6.2 3.9 8.9
2017K2 5.8 4 7.9
2017K3 6.1 5.3 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.6 6.6 19.6 30 2.2 1.2 6.8 5.4
2008 9.9 6.5 18.4 30.5 1.9 1.1 6.9 6.7
2009 10.7 7 18 32.2 2 1.3 6.3 6.1
2010 8.6 7.6 17.4 32.1 1.7 1.1 7 7.3
2011 7.7 8.6 17.3 34.3 1.5 1.1 6.8 7.8
2012 8.6 9.1 17 34.1 1.7 1 6.4 7.4
2013 8.3 9.4 16.7 33.1 1.6 0.8 6 6.6
2014 8.4 9.5 16.8 35.4 1.9 0.9 6.9 7.3
2015 9.3 9.3 14.6 31.6 1.6 0.9 6.4 7
2016 9.2 9.4 15.7 33.4 2.5 1 6.9 6.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.