3595_0723
3595_0723
kommunefakta
2017-04-28T10:20:00.000Z
no
Tjøme kommune

Kommunefakta

Tjøme - 0723 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

4 928 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 99 97
5-9 år 126 110
10-14 år 128 115
15-19 år 157 144
20-24 år 159 131
25-29 år 143 112
30-34 år 119 109
35-39 år 120 113
40-44 år 125 131
45-49 år 164 185
50-54 år 212 235
55-59 år 206 201
60-64 år 209 203
65-69 år 178 169
70-74 år 148 156
75-79 år 89 99
80-84 år 49 72
85-89 år 29 39
90-94 år 10 27
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -1 128 127
1998K4 -12 105 93
1999K4 4 48 52
2000K4 -3 34 31
2001K4 -20 11 -9
2002K4 8 -2 6
2003K4 -3 12 9
2004K4 -17 46 29
2005K4 -16 0 -16
2006K4 -12 -61 -73
2007K4 -1 53 52
2008K4 11 108 118
2009K4 -16 36 22
2010K4 -8 60 53
2011K4 -21 97 75
2012K4 0 52 52
2013K4 -12 74 62
2014K4 3 32 35
2015K4 -10 18 9
2016K4 -2 -41 -43

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  157 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

85,9 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tjøme
Grunnskolenivå 1037
Videregående skole-nivå 1915
Universitets- og høgskolenivå kort 956
Universitets- og høgskolenivå lang 298
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tjøme
Jordbruk, skogbruk og fiske 19
Sekundærnæringer 405
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 852
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 213
Undervisning 194
Helse- og sosialtjenester 489
Personlig tjenesteyting 81

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 400000 491000 288000
2006 192000 413000 517000 281000
2007 208000 447000 567000 319000
2008 221000 483000 598000 342000
2009 224000 488000 596000 352000
2010 229000 501000 626000 354000
2011 245000 525000 638000 367000
2012 258000 553000 674000 384000
2013 263000 585000 693000 362000
2014 275000 590000 712000 370000
2015 276000 603000 738000 369000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 8.9 24.6 28.9 3.2 2.1 8.9 2.5
2008 6.7 9.1 23.4 31.3 3.9 1.9 9.5 2.3
2009 6.8 9 22.1 30.8 4.6 1.8 8.9 2.8
2010 7.2 9.3 21.6 31.8 4.4 1.7 9.1 2.2
2011 7.4 9.6 21.3 32.9 3.7 2 9.5 2.3
2012 7.6 9.6 20 37.1 3 2.1 8.6 2.2
2013 7.5 9 18.6 36.3 3.2 2.5 9 2.5
2014 8.8 9.2 17.6 38.3 3.9 1.6 9.2 2
2015 8.8 8.8 17.3 36.7 3.5 1.8 9 2.2
2016 8.5 9.1 17 36.6 4.5 1.8 8.8 2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  95 362 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.