3595_0723
3595_0723
kommunefakta
2017-11-21T16:35:00.000Z
no
Tjøme kommune

Kommunefakta

Tjøme - 0723 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 916 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 99 97
5-9 år 126 110
10-14 år 128 115
15-19 år 157 144
20-24 år 159 131
25-29 år 143 112
30-34 år 119 109
35-39 år 120 113
40-44 år 125 131
45-49 år 164 185
50-54 år 212 235
55-59 år 206 201
60-64 år 209 203
65-69 år 178 169
70-74 år 148 156
75-79 år 89 99
80-84 år 49 72
85-89 år 29 39
90-94 år 10 27
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 18 71 81 56 11 15 21 13 4 5
2017 18 46 81 56 10 17 22 11 0 5

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  39 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  41 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -41 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -39 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Tjøme
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 5.8
Leier 16

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tjøme
Jordbruk, skogbruk og fiske 19
Sekundærnæringer 405
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 852
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 213
Undervisning 194
Helse- og sosialtjenester 489
Personlig tjenesteyting 81

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 400000 491000 288000
2006 192000 413000 517000 281000
2007 208000 447000 567000 319000
2008 221000 483000 598000 342000
2009 224000 488000 596000 352000
2010 229000 501000 626000 354000
2011 245000 525000 638000 367000
2012 258000 553000 674000 384000
2013 263000 585000 693000 362000
2014 275000 590000 712000 370000
2015 276000 603000 738000 369000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tjøme
Grunnskolenivå 1021
Videregående skole-nivå 1778
Universitets- og høgskolenivå kort 966
Universitets- og høgskolenivå lang 309
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 379 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Tjøme
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.7 5.2 6.3
2010K2 5.7 4.3 7.4
2010K3 6 5 7.2
2010K4 5.9 5 7
2011K1 6.8 5.3 8.5
2011K2 5.4 3.9 7.2
2011K3 5.1 4 6.4
2011K4 4.3 3.5 5.2
2012K1 4.7 4.1 5.3
2012K2 4.5 3.4 5.7
2012K3 4.9 4.1 5.8
2012K4 5.5 4.7 6.4
2013K1 5.8 5.3 6.4
2013K2 5.3 4.6 6.1
2013K3 4.6 3.8 5.7
2013K4 4.9 4 5.9
2014K1 5.7 4.7 6.9
2014K2 5.1 3.5 7.2
2014K3 5.1 3.9 6.7
2014K4 5.2 4.3 6.3
2015K1 5.8 4.6 7.1
2015K2 5.1 4.1 6.3
2015K3 6.2 5 7.7
2015K4 5.6 4.7 6.7
2016K1 6.2 5.4 7.2
2016K2 5.3 4.1 6.7
2016K3 5.6 4.1 7.3
2016K4 5.2 4.4 6.2
2017K1 5.2 3.7 6.9
2017K2 5 3.3 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 8.9 24.6 28.9 3.2 2.1 8.9 2.5
2008 6.7 9.1 23.4 31.3 3.9 1.9 9.5 2.3
2009 6.8 9 22.1 30.8 4.6 1.8 8.9 2.8
2010 7.2 9.3 21.6 31.8 4.4 1.7 9.1 2.2
2011 7.4 9.6 21.3 32.9 3.7 2 9.5 2.3
2012 7.6 9.6 20 37.1 3 2.1 8.6 2.2
2013 7.5 9 18.6 36.3 3.2 2.5 9 2.5
2014 8.8 9.2 17.6 38.3 3.9 1.6 9.2 2
2015 8.8 8.8 17.3 36.7 3.5 1.8 9 2.2
2016 8.5 9.1 16.9 36.6 4.5 1.8 8.8 2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  95 362 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.