3595_0826
3595_0826
kommunefakta
2017-10-19T20:13:00.000Z
no
Tinn kommune

Kommunefakta

Tinn - 0826 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

5 908 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 126 121
5-9 år 150 159
10-14 år 150 176
15-19 år 207 199
20-24 år 170 143
25-29 år 147 147
30-34 år 138 115
35-39 år 155 147
40-44 år 189 198
45-49 år 237 234
50-54 år 198 213
55-59 år 216 202
60-64 år 223 198
65-69 år 244 212
70-74 år 142 191
75-79 år 89 101
80-84 år 61 74
85-89 år 51 82
90-94 år 19 49
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 41 14 57 21 46 100 99 10 5 0
2017 37 13 60 22 21 103 105 10 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  43 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  75 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -14 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  3 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Tinn
Selveier 75
Andels- / aksjeeier 9.8
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tinn
Jordbruk, skogbruk og fiske 67
Sekundærnæringer 815
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 843
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 212
Helse- og sosialtjenester 640
Personlig tjenesteyting 116

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 370000 483000 270000
2006 179000 389000 509000 289000
2007 195000 417000 557000 301000
2008 207000 455000 599000 317000
2009 212000 465000 612000 322000
2010 219000 480000 637000 329000
2011 228000 506000 653000 342000
2012 242000 530000 667000 364000
2013 247000 554000 688000 362000
2014 255000 573000 720000 362000
2015 260000 592000 737000 380000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tinn
Grunnskolenivå 1427
Videregående skole-nivå 2360
Universitets- og høgskolenivå kort 842
Universitets- og høgskolenivå lang 176
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 681 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Tinn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 22.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  162 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 9.7 16.8 29.8 2.5 1.4 4.8 5.5
2008 7.1 8.5 17.4 31.5 2.4 1.4 4.4 6
2009 6.2 7.8 17 28.5 2.7 1.4 4.4 5.2
2010 6.8 7.9 17.8 31 2.9 2.7 4.5 5.4
2011 6.6 7.9 18.1 30.2 2.9 3 4.9 6.1
2012 6.4 8.3 17 32.3 3.3 3.3 4.9 5.8
2013 6.7 8.8 16.7 30.7 3.5 3.2 5 5.5
2014 6.8 9.3 16.4 31 3.8 3.7 5.2 6
2015 6.3 8.1 16.2 31.1 4.3 3.5 4.9 5.5
2016 6 7.9 16.1 32.1 5 3.3 5 4.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  42 162 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.