3595_1121
3595_1121
kommunefakta
2017-04-29T07:22:00.000Z
no
Time kommune

Kommunefakta

Time - 1121 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

18 656 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 668 703
5-9 år 760 698
10-14 år 609 586
15-19 år 658 587
20-24 år 663 586
25-29 år 714 685
30-34 år 717 639
35-39 år 708 659
40-44 år 668 557
45-49 år 638 646
50-54 år 560 505
55-59 år 526 536
60-64 år 502 463
65-69 år 395 384
70-74 år 307 321
75-79 år 197 218
80-84 år 123 179
85-89 år 86 109
90-94 år 23 51
95-99 år 5 16
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 124 -35 89
1998K4 106 32 138
1999K4 142 71 213
2000K4 140 34 174
2001K4 131 -43 88
2002K4 110 204 314
2003K4 128 144 272
2004K4 127 162 289
2005K4 126 218 346
2006K4 115 125 241
2007K4 148 263 411
2008K4 179 190 377
2009K4 157 85 241
2010K4 171 199 373
2011K4 150 171 319
2012K4 182 486 668
2013K4 169 292 460
2014K4 192 219 409
2015K4 145 121 266
2016K4 167 -81 84

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  482 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Time
Grunnskolenivå 3827
Videregående skole-nivå 6323
Universitets- og høgskolenivå kort 3118
Universitets- og høgskolenivå lang 1017
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Time
Jordbruk, skogbruk og fiske 415
Sekundærnæringer 2782
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3081
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 418
Undervisning 844
Helse- og sosialtjenester 1781
Personlig tjenesteyting 354

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 201000 410000 536000 287000
2006 212000 433000 563000 312000
2007 233000 475000 614000 337000
2008 260000 509000 666000 361000
2009 253000 520000 668000 362000
2010 262000 530000 685000 361000
2011 273000 563000 719000 369000
2012 288000 599000 747000 376000
2013 301000 623000 779000 403000
2014 311000 647000 805000 416000
2015 313000 656000 815000 427000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 13.8 26.8 26.3 3 2.9 5 4.3
2008 5.2 13.6 24.7 26.8 2.5 2.8 4 4.7
2009 5.2 15.1 25 28.3 2.8 2.7 4.4 4.3
2010 5.1 14.6 25.3 27.9 3.3 2.6 4.4 4.3
2011 5.6 15.3 24.3 27.5 3.1 2.6 5.4 4.2
2012 5.3 15.7 23.6 28.6 3.3 3.1 6.1 4
2013 6.3 15.9 22.6 28.7 3.3 2.9 4.5 3.9
2014 6.4 16 23 29.5 3.7 2.9 4.6 3.9
2015 5.6 15.9 22.6 27.7 3.9 3 4.5 3.8
2016 5.2 15.8 22.3 28.2 4.2 2.6 4.6 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  53 479 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.