3595_1528
3595_1528
kommunefakta
2017-04-30T05:13:00.000Z
no
Sykkylven kommune

Kommunefakta

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

7 695 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 195 225
5-9 år 246 236
10-14 år 236 261
15-19 år 270 287
20-24 år 242 215
25-29 år 225 185
30-34 år 223 190
35-39 år 228 237
40-44 år 267 259
45-49 år 292 236
50-54 år 281 232
55-59 år 249 277
60-64 år 251 245
65-69 år 222 220
70-74 år 185 170
75-79 år 107 128
80-84 år 68 90
85-89 år 59 76
90-94 år 16 43
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 0 5

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 33 49 82
1998K4 28 46 74
1999K4 68 -31 37
2000K4 58 45 103
2001K4 54 12 66
2002K4 35 -59 -24
2003K4 44 -19 25
2004K4 47 -35 12
2005K4 16 -41 -25
2006K4 46 1 46
2007K4 7 16 24
2008K4 11 61 74
2009K4 44 -20 24
2010K4 42 28 73
2011K4 21 -20 2
2012K4 7 1 9
2013K4 12 45 57
2014K4 17 -40 -23
2015K4 25 -57 -32
2016K4 11 10 20

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  111 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sykkylven
Grunnskolenivå 1955
Videregående skole-nivå 2759
Universitets- og høgskolenivå kort 1196
Universitets- og høgskolenivå lang 221
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sykkylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 1802
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 966
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 281
Helse- og sosialtjenester 622
Personlig tjenesteyting 75

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 187000 385000 515000 284000
2006 194000 412000 526000 296000
2007 210000 452000 580000 323000
2008 224000 480000 600000 324000
2009 222000 481000 599000 317000
2010 232000 509000 630000 329000
2011 242000 538000 650000 354000
2012 254000 556000 675000 364000
2013 260000 572000 689000 360000
2014 268000 592000 706000 377000
2015 272000 611000 722000 389000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.3 12.2 26.9 33 2.4 1.5 0.6 3.7
2008 7.3 12.7 26.3 34.4 2.7 1.6 0.6 3.9
2009 7 13.2 25.1 33.1 3.1 1.8 0.5 3.8
2010 7.2 14.4 24.8 32.4 3 1.9 0.5 3.6
2011 7.9 14.5 23.7 33.5 2.8 2 0.4 3.5
2012 7.1 13.7 22.3 34.7 2.8 1.7 0.1 3
2013 7 14.5 22.8 36.8 2.9 1.8 0.3 3.2
2014 6.8 14.3 23.3 34.6 3.1 1.9 0.3 3.7
2015 7 13.8 24.1 33.9 3.4 2 0.4 3.5
2016 7.1 13.6 24.1 34 3.1 2 0.3 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 750 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.