3595_1528
3595_1528
kommunefakta
2018-02-24T15:06:00.000Z
no
Sykkylven kommune

Kommunefakta

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 695 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 200 200
5-9 år 243 244
10-14 år 230 265
15-19 år 275 275
20-24 år 239 218
25-29 år 225 178
30-34 år 224 194
35-39 år 241 234
40-44 år 238 255
45-49 år 305 234
50-54 år 287 251
55-59 år 230 261
60-64 år 252 241
65-69 år 227 235
70-74 år 209 164
75-79 år 112 140
80-84 år 67 88
85-89 år 60 75
90-94 år 17 39
95-99 år 2 17
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 22 140 206 80 42 49 47 19 0 7
2017 20 148 218 76 59 46 48 20 0 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sykkylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 1802
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 966
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 281
Helse- og sosialtjenester 622
Personlig tjenesteyting 75

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 187000 385000 515000 284000
2006 194000 412000 526000 296000
2007 210000 452000 580000 323000
2008 224000 480000 600000 324000
2009 222000 481000 599000 317000
2010 232000 509000 630000 329000
2011 242000 538000 650000 354000
2012 254000 556000 675000 364000
2013 260000 572000 689000 360000
2014 268000 592000 706000 377000
2015 272000 611000 722000 389000
2016 277000 621000 733000 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Grunnskolenivå 1951
Videregående skole-nivå 2560
Universitets- og høgskolenivå kort 1226
Universitets- og høgskolenivå lang 217
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 5.1 7
2010K3 6.4 5.5 7.5
2010K4 6.3 5 8
2011K1 6.7 5.2 8.6
2011K2 6.1 4.5 8
2011K3 6.3 4.5 8.5
2011K4 6.4 4.9 8.3
2012K1 6.8 5.3 8.7
2012K2 5.9 4.5 7.7
2012K3 5.8 4.6 7.4
2012K4 5.6 4.6 6.8
2013K1 6.2 4.7 8.1
2013K2 5.3 4 6.9
2013K3 5.4 4.3 6.9
2013K4 5.5 4 7.3
2014K1 6.6 5.1 8.6
2014K2 6.6 4.8 8.9
2014K3 6.3 4.9 8.2
2014K4 6 4.3 8.2
2015K1 6.3 4.4 8.6
2015K2 5.5 4.4 6.9
2015K3 5.7 4.7 6.9
2015K4 6.2 5.2 7.5
2016K1 6.7 5.5 8.1
2016K2 6.3 4.8 8.3
2016K3 6.7 5.7 8
2016K4 6.4 5.4 7.7
2017K1 7 6 8.2
2017K2 6.1 4.7 7.8
2017K3 6 4.3 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.3 12.2 26.9 33 2.4 1.5 0.6 3.7
2008 7.3 12.7 26.3 34.4 2.7 1.6 0.6 3.9
2009 7 13.2 25.1 33.1 3.1 1.8 0.5 3.8
2010 7.2 14.4 24.8 32.4 3 1.9 0.5 3.6
2011 7.9 14.5 23.7 33.5 2.8 2 0.4 3.5
2012 7.1 13.7 22.3 34.7 2.8 1.7 0.1 3
2013 7 14.5 22.8 36.8 2.9 1.8 0.3 3.2
2014 6.8 14.3 23.3 34.6 3.1 1.9 0.3 3.7
2015 7 13.8 24.1 33.9 3.4 2 0.4 3.5
2016 7.1 13.6 24.1 33.9 3.1 2 0.3 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.