3595_0711
3595_0711
kommunefakta
2018-02-22T04:10:00.000Z
no
Svelvik kommune

Kommunefakta

Svelvik - 0711 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 665 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 152 154
5-9 år 185 178
10-14 år 217 170
15-19 år 209 196
20-24 år 192 183
25-29 år 175 152
30-34 år 171 190
35-39 år 206 194
40-44 år 259 254
45-49 år 258 251
50-54 år 266 246
55-59 år 243 237
60-64 år 217 222
65-69 år 194 218
70-74 år 198 220
75-79 år 95 103
80-84 år 54 80
85-89 år 34 43
90-94 år 10 19
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 31 52 262 41 14 16 10 3 0 13
2017 26 67 273 45 25 15 15 7 0 16

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Svelvik
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 4
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Svelvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 34
Sekundærnæringer 860
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1163
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 179
Undervisning 178
Helse- og sosialtjenester 602
Personlig tjenesteyting 133

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 395000 507000 274000
2006 182000 409000 535000 288000
2007 194000 436000 566000 314000
2008 212000 463000 609000 341000
2009 216000 471000 621000 339000
2010 221000 487000 636000 359000
2011 235000 519000 664000 369000
2012 244000 549000 679000 379000
2013 255000 568000 714000 396000
2014 260000 580000 725000 409000
2015 267000 586000 744000 411000
2016 275000 610000 757000 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Svelvik
Grunnskolenivå 1763
Videregående skole-nivå 2312
Universitets- og høgskolenivå kort 1013
Universitets- og høgskolenivå lang 206
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Svelvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.1 6.1 8.3
2010K3 6.7 5.9 7.7
2010K4 6.7 5.1 8.7
2011K1 7.3 5.6 9.3
2011K2 7.3 6 9
2011K3 6.7 5.9 7.6
2011K4 7.2 5.5 9.1
2012K1 7.6 6 9.5
2012K2 6.4 4.4 8.8
2012K3 6.2 5.2 7.5
2012K4 6.5 4.9 8.5
2013K1 7.2 5.1 9.8
2013K2 6.6 4.7 9
2013K3 7.4 6.1 9.1
2013K4 7 5.7 8.5
2014K1 7.4 6.2 8.9
2014K2 6.9 5.6 8.6
2014K3 6.9 5.4 8.8
2014K4 7 5.3 9.2
2015K1 7.3 5.6 9.4
2015K2 6.1 4.7 7.9
2015K3 6.1 5 7.4
2015K4 6.1 4.7 7.7
2016K1 6.8 5.5 8.3
2016K2 6.4 5.6 7.4
2016K3 7.8 6.8 9
2016K4 7.2 6.1 8.6
2017K1 7.8 6.1 9.8
2017K2 7.2 5.5 9.2
2017K3 7.6 6.3 9.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.7 10.7 25.4 25.7 4 1.6 6.3 3.5
2008 8.3 11.5 25.4 27.1 3.7 2.5 6 3.2
2009 7.5 11.3 24.3 26.1 4.4 2.8 7.3 3.3
2010 8.3 11.6 24.8 27.4 4.1 3.4 6.6 2.8
2011 8 12 23.7 26.4 4.1 4.9 6.2 2.6
2012 8.6 12.1 22.5 30.2 4.5 4 5.7 2.5
2013 8.8 10.9 22.2 31 4.7 3.2 6.1 2.3
2014 9.7 11.2 21.6 32.6 4.2 3.1 6.3 2.5
2015 7.7 10.8 21.4 31 4.8 4.1 6.3 2.7
2016 7.1 10.6 21.7 30.2 5.6 3.7 6 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.