3595_0711
3595_0711
kommunefakta
2017-10-17T06:02:00.000Z
no
Svelvik kommune

Kommunefakta

Svelvik - 0711 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

6 676 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 152 154
5-9 år 185 178
10-14 år 217 170
15-19 år 209 196
20-24 år 192 183
25-29 år 175 152
30-34 år 171 190
35-39 år 206 194
40-44 år 259 254
45-49 år 258 251
50-54 år 266 246
55-59 år 243 237
60-64 år 217 222
65-69 år 194 218
70-74 år 198 220
75-79 år 95 103
80-84 år 54 80
85-89 år 34 43
90-94 år 10 19
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 31 52 262 41 14 16 10 3 0 13
2017 26 67 273 45 25 15 15 7 0 16

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  54 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  69 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  62 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  16 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Svelvik
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 4
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Svelvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 34
Sekundærnæringer 860
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1163
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 179
Undervisning 178
Helse- og sosialtjenester 602
Personlig tjenesteyting 133

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 395000 507000 274000
2006 182000 409000 535000 288000
2007 194000 436000 566000 314000
2008 212000 463000 609000 341000
2009 216000 471000 621000 339000
2010 221000 487000 636000 359000
2011 235000 519000 664000 369000
2012 244000 549000 679000 379000
2013 255000 568000 714000 396000
2014 260000 580000 725000 409000
2015 267000 586000 744000 411000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Svelvik
Grunnskolenivå 1763
Videregående skole-nivå 2312
Universitets- og høgskolenivå kort 1013
Universitets- og høgskolenivå lang 206
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 711 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Svelvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  190 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.7 10.7 25.4 25.7 4 1.6 6.3 3.5
2008 8.3 11.5 25.4 27.1 3.7 2.5 6 3.2
2009 7.5 11.3 24.3 26.1 4.4 2.8 7.3 3.3
2010 8.3 11.6 24.8 27.4 4.1 3.4 6.6 2.8
2011 8 12 23.7 26.4 4.1 4.9 6.2 2.6
2012 8.6 12.1 22.5 30.2 4.5 4 5.7 2.5
2013 8.8 10.9 22.2 31 4.7 3.2 6.1 2.3
2014 9.7 11.2 21.6 32.6 4.2 3.1 6.3 2.5
2015 7.7 10.8 21.4 31 4.8 4.1 6.3 2.7
2016 7.1 10.6 21.7 30.2 5.6 3.7 6 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  45 701 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.