3595_1216
3595_1216
kommunefakta
2017-11-24T01:15:00.000Z
no
Sveio kommune

Kommunefakta

Sveio - 1216 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

5 683 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 209 182
5-9 år 241 225
10-14 år 186 189
15-19 år 194 182
20-24 år 169 152
25-29 år 150 162
30-34 år 225 174
35-39 år 187 174
40-44 år 208 195
45-49 år 197 166
50-54 år 154 140
55-59 år 167 162
60-64 år 194 171
65-69 år 174 160
70-74 år 131 104
75-79 år 58 65
80-84 år 50 57
85-89 år 20 42
90-94 år 10 22
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 53 93 66 12 43 13 0 0 3
2017 9 54 101 64 13 32 15 3 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  65 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  33 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  30 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  15 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sveio
Selveier 88.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sveio
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 734
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 817
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 89
Undervisning 217
Helse- og sosialtjenester 617
Personlig tjenesteyting 77

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 369000 496000 290000
2006 173000 386000 526000 319000
2007 188000 425000 581000 336000
2008 206000 465000 633000 345000
2009 216000 463000 641000 377000
2010 219000 478000 642000 356000
2011 230000 499000 674000 353000
2012 246000 529000 705000 383000
2013 261000 551000 734000 393000
2014 267000 583000 763000 394000
2015 273000 595000 773000 400000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sveio
Grunnskolenivå 1175
Videregående skole-nivå 1936
Universitets- og høgskolenivå kort 851
Universitets- og høgskolenivå lang 187
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 571 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sveio
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -1.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.7 4.2 7.9
2010K2 5.4 4.9 6.2
2010K3 5.4 4.8 6.3
2010K4 5.9 5 7.2
2011K1 6.2 5.5 7.4
2011K2 5.7 4.8 7.1
2011K3 4.8 4.1 5.9
2011K4 4.6 3.8 5.7
2012K1 5.3 4.1 7
2012K2 4.7 3.3 6.8
2012K3 5.3 3.9 7.5
2012K4 5.5 4.5 7.1
2013K1 6 4.6 8.2
2013K2 4.5 3 6.9
2013K3 4.9 3.5 7.3
2013K4 5.2 4 7.1
2014K1 6.4 5.1 8.2
2014K2 5.8 4.4 7.8
2014K3 5.8 4.7 7.4
2014K4 6.1 5 7.8
2015K1 6.3 4.7 8.4
2015K2 5.1 4 6.7
2015K3 4.7 3.7 6.2
2015K4 5 3.9 6.6
2016K1 5.2 3.7 7.3
2016K2 4.8 4.2 5.6
2016K3 5.8 5 6.9
2016K4 5.6 4.5 7
2017K1 5.7 4.4 7.5
2017K2 5.4 3.9 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 8.7 27.5 27.3 3.2 6 4.5 2.9
2008 8.5 10 27 28.9 3.5 1.6 3.9 3
2009 6.6 10.5 26.1 28.3 3.8 1.8 4.4 3.1
2010 6 10.5 25.5 29.7 3.5 1.8 5.7 3.1
2011 6.9 11.5 24.4 30.1 3.2 2.4 5 3.3
2012 8.1 12.5 23.5 32.3 2.9 2.7 5.1 2.9
2013 5.9 14.3 22.8 31.6 2.8 2.4 5.6 2.9
2014 5.6 16 22.9 31 3 2.4 5.2 2.8
2015 6.4 15.3 23.8 30.2 3.3 2.2 5.6 2.5
2016 6.1 15.4 23.3 29.5 3.9 2 5.3 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  47 251 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.