3595_1216
3595_1216
kommunefakta
2018-02-24T23:04:00.000Z
no
Sveio kommune

Kommunefakta

Sveio - 1216 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 721 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 196 173
5-9 år 248 225
10-14 år 186 187
15-19 år 198 188
20-24 år 171 161
25-29 år 165 155
30-34 år 199 168
35-39 år 229 190
40-44 år 193 192
45-49 år 211 170
50-54 år 165 141
55-59 år 157 147
60-64 år 189 180
65-69 år 185 165
70-74 år 129 105
75-79 år 71 76
80-84 år 47 53
85-89 år 25 44
90-94 år 10 20
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 53 93 66 12 43 13 0 0 3
2017 9 54 101 64 13 32 15 3 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sveio
Selveier 88.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sveio
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 734
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 817
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 89
Undervisning 217
Helse- og sosialtjenester 617
Personlig tjenesteyting 77

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 369000 496000 290000
2006 173000 386000 526000 319000
2007 188000 425000 581000 336000
2008 206000 465000 633000 345000
2009 216000 463000 641000 377000
2010 219000 478000 642000 356000
2011 230000 499000 674000 353000
2012 246000 529000 705000 383000
2013 261000 551000 734000 393000
2014 267000 583000 763000 394000
2015 273000 595000 773000 400000
2016 285000 599000 762000 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sveio
Grunnskolenivå 1175
Videregående skole-nivå 1936
Universitets- og høgskolenivå kort 851
Universitets- og høgskolenivå lang 187
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sveio
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -1.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.9 6.2
2010K3 5.4 4.8 6.3
2010K4 5.9 5 7.2
2011K1 6.2 5.5 7.4
2011K2 5.7 4.8 7.1
2011K3 4.8 4.1 5.9
2011K4 4.6 3.8 5.7
2012K1 5.3 4.1 7
2012K2 4.7 3.3 6.8
2012K3 5.3 3.9 7.5
2012K4 5.5 4.5 7.1
2013K1 6 4.6 8.2
2013K2 4.5 3 6.9
2013K3 4.9 3.5 7.3
2013K4 5.2 4 7.1
2014K1 6.4 5.1 8.2
2014K2 5.8 4.4 7.8
2014K3 5.8 4.7 7.4
2014K4 6.1 5 7.8
2015K1 6.3 4.7 8.4
2015K2 5.1 4 6.7
2015K3 4.7 3.7 6.2
2015K4 5 3.9 6.6
2016K1 5.2 3.7 7.3
2016K2 4.8 4.2 5.6
2016K3 5.8 5 6.9
2016K4 5.6 4.5 7
2017K1 5.7 4.4 7.5
2017K2 5.4 3.9 7.3
2017K3 5.3 4 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 8.7 27.5 27.3 3.2 6 4.5 2.9
2008 8.5 10 27 28.9 3.5 1.6 3.9 3
2009 6.6 10.5 26.1 28.3 3.8 1.8 4.4 3.1
2010 6 10.5 25.5 29.7 3.5 1.8 5.7 3.1
2011 6.9 11.5 24.4 30.1 3.2 2.4 5 3.3
2012 8.1 12.5 23.5 32.3 2.9 2.7 5.1 2.9
2013 5.9 14.3 22.8 31.6 2.8 2.4 5.6 2.9
2014 5.6 16 22.9 31 3 2.4 5.2 2.8
2015 6.4 15.3 23.8 30.2 3.3 2.2 5.6 2.5
2016 6.1 15.4 23.3 29.5 3.9 2 5.3 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.