3595_1566
3595_1566
kommunefakta
2018-02-18T05:54:00.000Z
no
Surnadal kommune

Kommunefakta

Surnadal - 1566 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 982 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 142 147
5-9 år 168 147
10-14 år 168 158
15-19 år 213 217
20-24 år 225 195
25-29 år 178 132
30-34 år 145 142
35-39 år 146 145
40-44 år 163 158
45-49 år 255 238
50-54 år 198 196
55-59 år 221 175
60-64 år 208 211
65-69 år 198 194
70-74 år 170 179
75-79 år 129 125
80-84 år 70 74
85-89 år 37 54
90-94 år 19 33
95-99 år 0 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 4 34 28 31 24 8 0 5 0
2017 13 7 35 29 48 19 10 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Surnadal
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Surnadal
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 816
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 882
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 223
Helse- og sosialtjenester 657
Personlig tjenesteyting 65

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 322000 470000 266000
2006 164000 342000 495000 278000
2007 178000 379000 527000 298000
2008 193000 404000 582000 325000
2009 201000 416000 585000 334000
2010 210000 427000 614000 344000
2011 226000 455000 638000 364000
2012 231000 481000 659000 373000
2013 241000 501000 695000 393000
2014 251000 522000 728000 398000
2015 253000 535000 752000 403000
2016 259000 553000 770000 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Surnadal
Grunnskolenivå 1510
Videregående skole-nivå 2303
Universitets- og høgskolenivå kort 849
Universitets- og høgskolenivå lang 175
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Surnadal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 4.1 6.4
2010K3 5.5 4.2 7.1
2010K4 5.5 4 7.4
2011K1 6.1 4.4 8.4
2011K2 5.3 3.5 7.7
2011K3 5.4 3.5 7.9
2011K4 5.1 3.9 6.9
2012K1 5.4 4.7 6.2
2012K2 5.4 4.9 6
2012K3 5.6 4.8 6.8
2012K4 5.6 4.7 6.8
2013K1 6.4 5.3 7.8
2013K2 5.1 3.7 7
2013K3 5.5 4.5 6.8
2013K4 5.4 4.2 7.1
2014K1 5.6 4.2 7.6
2014K2 4.7 3.5 6.5
2014K3 4.9 3.7 6.5
2014K4 5 3.8 6.7
2015K1 5.9 4.3 7.8
2015K2 5.3 4 6.9
2015K3 5.7 5.1 6.6
2015K4 5.5 4.7 6.6
2016K1 6.3 4.5 8.4
2016K2 5.7 4.2 7.7
2016K3 6.3 4.9 8
2016K4 5.2 3.6 7.2
2017K1 5.4 4.4 6.7
2017K2 4.7 3.5 6.3
2017K3 4.9 3.7 6.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 7.6 22.9 36 1.3 2.2 3.5 4.2
2008 7.5 8.2 21.1 35.9 1.2 2.8 3.6 3.7
2009 7.1 8.3 20.7 35.5 1.4 2.7 3.6 3.9
2010 7.2 9.1 20.7 35.2 1.6 2.2 3.4 4.3
2011 6.8 8.7 19.4 35 1.3 2.9 4.2 4.2
2012 7.1 8.7 18.4 38 1.5 3.1 4.4 4.8
2013 6.9 8.2 17 35.6 1.5 3.3 4.5 4.8
2014 6.6 9.3 17.6 38.3 2.3 3 4.3 4.7
2015 6.5 9.3 18.1 36.2 2.8 2.9 4.5 4.3
2016 6.4 10.1 18.5 35.1 3.8 2.8 4.4 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.