3595_1563
3595_1563
kommunefakta
2017-11-18T07:15:00.000Z
no
Sunndal kommune

Kommunefakta

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

7 165 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 165 180
5-9 år 174 177
10-14 år 229 208
15-19 år 270 225
20-24 år 264 205
25-29 år 214 169
30-34 år 203 162
35-39 år 185 159
40-44 år 177 224
45-49 år 269 277
50-54 år 270 236
55-59 år 280 263
60-64 år 266 249
65-69 år 214 188
70-74 år 172 181
75-79 år 91 143
80-84 år 74 117
85-89 år 64 90
90-94 år 22 51
95-99 år 3 14
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 3 39 26 171 74 26 23 3 3
2017 9 3 40 24 147 73 27 32 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  58 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  82 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -10 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  3 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sunndal
Selveier 69.6
Andels- / aksjeeier 17.5
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sunndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 95
Sekundærnæringer 1305
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 831
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 269
Helse- og sosialtjenester 705
Personlig tjenesteyting 101

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 380000 520000 282000
2006 190000 395000 545000 291000
2007 206000 427000 588000 327000
2008 225000 468000 637000 356000
2009 226000 470000 637000 349000
2010 233000 486000 653000 348000
2011 245000 512000 676000 377000
2012 252000 530000 707000 376000
2013 264000 555000 732000 391000
2014 268000 572000 753000 393000
2015 277000 597000 772000 415000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sunndal
Grunnskolenivå 1603
Videregående skole-nivå 2835
Universitets- og høgskolenivå kort 1057
Universitets- og høgskolenivå lang 283
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 292 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sunndal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.9 4.1 6
2010K2 4.5 3.6 5.6
2010K3 4.7 3.5 6.2
2010K4 5.2 3.8 7
2011K1 4.8 3.4 6.7
2011K2 4.7 3 6.7
2011K3 5.1 3.4 7.4
2011K4 4.2 2.4 6.6
2012K1 4.7 3.3 6.6
2012K2 4.4 3 6.4
2012K3 4.4 3.3 5.9
2012K4 4.8 3.4 6.8
2013K1 4.4 3.1 6.1
2013K2 4.1 3 5.7
2013K3 4.6 3.6 5.9
2013K4 4.1 3.4 5.2
2014K1 4.1 3 5.5
2014K2 4 2.8 5.6
2014K3 4 3.2 5.1
2014K4 4.6 3.5 6.1
2015K1 5 4 6.3
2015K2 4.3 3.2 5.7
2015K3 4.4 2.9 6.3
2015K4 4.3 2.9 6
2016K1 4.3 2.8 6.2
2016K2 4.2 3.1 5.7
2016K3 4 2.9 5.3
2016K4 4.4 3.4 5.7
2017K1 3.9 2.8 5.3
2017K2 3.8 2.7 5.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 8.7 19.6 32.2 3.3 1.5 3.4 5.9
2008 8.2 8.5 18.5 32.2 3.8 1.5 3.2 5.1
2009 9.6 8.1 18.4 31.2 4.1 1.4 3 5.2
2010 8.3 7.9 18.8 32.1 5 1 3 5.1
2011 9.3 7.2 18 29.8 4.8 2.1 3.3 5.3
2012 9 7.5 18.2 32.6 5.2 2.3 3.4 4.9
2013 9.5 7 17.9 31.8 4.6 2.3 3.2 5.2
2014 11.1 7.5 17.9 32.9 5 2.3 3.2 5.1
2015 6.3 7.2 17.3 30.8 4.8 2.4 3.2 4.8
2016 6.8 7.8 17 31 5.2 2.6 3.1 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  67 530 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.