3595_1134
3595_1134
kommunefakta
2017-04-27T05:12:00.000Z
no
Suldal kommune

Kommunefakta

Suldal - 1134 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

3 853 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 112 112
5-9 år 124 129
10-14 år 129 127
15-19 år 128 132
20-24 år 120 108
25-29 år 101 91
30-34 år 84 95
35-39 år 128 119
40-44 år 117 119
45-49 år 123 118
50-54 år 133 123
55-59 år 127 115
60-64 år 142 124
65-69 år 113 130
70-74 år 106 86
75-79 år 51 70
80-84 år 53 58
85-89 år 24 33
90-94 år 10 25
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 10 -31 -21
1998K4 20 -37 -17
1999K4 -8 -12 -20
2000K4 7 -7 0
2001K4 -12 -46 -58
2002K4 0 -61 -61
2003K4 13 -39 -26
2004K4 -14 22 8
2005K4 24 -41 -18
2006K4 -14 10 -9
2007K4 -9 -42 -51
2008K4 4 6 10
2009K4 3 13 16
2010K4 -14 15 1
2011K4 -10 5 -5
2012K4 -12 41 27
2013K4 -4 14 9
2014K4 -7 18 11
2015K4 4 6 11
2016K4 2 -51 -50

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  130 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Suldal
Grunnskolenivå 768
Videregående skole-nivå 1562
Universitets- og høgskolenivå kort 601
Universitets- og høgskolenivå lang 140
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Suldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 194
Sekundærnæringer 565
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 492
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 93
Undervisning 158
Helse- og sosialtjenester 465
Personlig tjenesteyting 55

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 376000 507000 302000
2006 190000 391000 519000 315000
2007 199000 422000 568000 329000
2008 205000 446000 617000 314000
2009 218000 457000 625000 356000
2010 222000 485000 653000 358000
2011 233000 523000 680000 384000
2012 245000 541000 706000 417000
2013 256000 563000 755000 416000
2014 262000 588000 765000 404000
2015 284000 603000 775000 424000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

9,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 7.4 18.3 30.4 1.7 0.7 3.3 7.5
2008 10.4 7.4 17.9 29.4 1.6 1.1 4.6 5.5
2009 12.1 7.5 19.3 30.5 1.9 0.9 1.3 4.9
2010 9.1 8 17.9 30.5 2.7 1.5 4.2 5
2011 9.6 8.2 17.7 29 4.9 1.7 4.2 5
2012 9.5 7.3 15.9 27.6 4.9 1.6 3.7 4.9
2013 8.3 8 16.1 28.5 3.4 2.1 4 4.9
2014 8.8 9.1 17.4 31.7 3 2.4 4.3 5.2
2015 7.7 8.7 17.4 29.7 3.1 2.3 4.2 4.9
2016 7.7 8.8 17.3 29.7 4.1 2.2 4.3 4.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  37 441 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.