3595_1531
3595_1531
kommunefakta
2017-09-26T05:33:00.000Z
no
Sula kommune

Kommunefakta

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

9 067 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 342 311
5-9 år 343 337
10-14 år 291 303
15-19 år 321 264
20-24 år 281 233
25-29 år 296 258
30-34 år 309 329
35-39 år 325 304
40-44 år 357 293
45-49 år 339 268
50-54 år 275 216
55-59 år 274 233
60-64 år 257 256
65-69 år 221 215
70-74 år 159 184
75-79 år 95 105
80-84 år 77 103
85-89 år 65 81
90-94 år 16 50
95-99 år 8 12
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 23 49 72
1998K4 45 29 74
1999K4 49 6 55
2000K4 30 -18 12
2001K4 37 118 155
2002K4 14 62 76
2003K4 36 0 36
2004K4 45 66 111
2005K4 43 6 49
2006K4 45 -8 36
2007K4 38 48 88
2008K4 46 102 152
2009K4 54 97 153
2010K4 77 86 165
2011K4 76 90 160
2012K4 46 94 141
2013K4 55 199 254
2014K4 61 144 204
2015K4 36 61 97
2016K4 41 14 55

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sula
Selveier 87.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 12

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sula
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 1141
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1663
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 314
Helse- og sosialtjenester 1049
Personlig tjenesteyting 125

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 355000 501000 276000
2006 176000 387000 532000 293000
2007 195000 421000 580000 307000
2008 210000 456000 622000 323000
2009 215000 469000 638000 337000
2010 219000 475000 657000 359000
2011 230000 505000 676000 370000
2012 248000 538000 701000 370000
2013 252000 552000 731000 389000
2014 270000 581000 754000 410000
2015 272000 586000 763000 410000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sula
Grunnskolenivå 1940
Videregående skole-nivå 2849
Universitets- og høgskolenivå kort 1588
Universitets- og høgskolenivå lang 262
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 260 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sula
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  1,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  72 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 12.5 24.7 33 1.6 2.4 4.3 2.2
2008 6.3 13.2 24.2 33.2 1.3 3.2 4.6 2.3
2009 5.8 15.1 23.8 31.4 1.3 3 4.1 2.2
2010 6.8 15.1 24.6 31.9 1.5 3 4.4 2.2
2011 6.8 15.9 23.8 31.3 1.4 3.3 4.4 2.3
2012 7.4 16.6 22.8 33.1 1.2 3.3 4.3 2.1
2013 6.8 16.1 22 31.6 1.1 3.2 4.6 2.4
2014 7.4 17.2 22.4 32.9 1.3 3 4.7 2.5
2015 6.7 17 22.1 30.9 1.4 3.5 4.7 2.7
2016 6.5 17.1 21.7 31.6 1.9 3.7 5 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  79 629 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.