3595_1449
3595_1449
kommunefakta
2018-02-18T20:51:00.000Z
no
Stryn kommune

Kommunefakta

Stryn - 1449 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 216 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 209 211
5-9 år 257 226
10-14 år 228 250
15-19 år 257 249
20-24 år 258 180
25-29 år 213 188
30-34 år 233 201
35-39 år 232 191
40-44 år 255 196
45-49 år 272 218
50-54 år 263 218
55-59 år 234 203
60-64 år 209 207
65-69 år 219 197
70-74 år 179 164
75-79 år 104 121
80-84 år 83 94
85-89 år 41 65
90-94 år 21 54
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 71 195 50 32 29 32 11 0 0
2017 29 77 185 49 41 26 32 14 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stryn
Selveier 75.2
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 23.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stryn
Jordbruk, skogbruk og fiske 204
Sekundærnæringer 1183
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1178
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 99
Undervisning 266
Helse- og sosialtjenester 692
Personlig tjenesteyting 94

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 376000 501000 264000
2006 181000 390000 516000 289000
2007 198000 426000 562000 307000
2008 210000 453000 597000 331000
2009 216000 455000 594000 330000
2010 227000 474000 620000 347000
2011 238000 503000 640000 353000
2012 246000 527000 673000 364000
2013 260000 540000 698000 368000
2014 264000 557000 709000 394000
2015 274000 575000 735000 397000
2016 280000 584000 738000 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stryn
Grunnskolenivå 1411
Videregående skole-nivå 2707
Universitets- og høgskolenivå kort 1179
Universitets- og høgskolenivå lang 293
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stryn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 35.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 3.8 4.7
2010K3 4.7 4.1 5.5
2010K4 4.8 3.8 6.1
2011K1 4.5 3.6 5.7
2011K2 4.6 3.7 5.9
2011K3 4.6 3.6 6
2011K4 4.3 3.4 5.6
2012K1 4.8 3.7 6.4
2012K2 4.4 3.9 5.2
2012K3 4.6 3.7 5.9
2012K4 4.4 3.6 5.5
2013K1 5.3 4.2 6.8
2013K2 4.9 4 6.1
2013K3 4.8 4.2 5.8
2013K4 4.4 3.8 5.3
2014K1 4.7 4.1 5.6
2014K2 4.5 4.1 5.2
2014K3 4.4 4 5
2014K4 5.2 4.2 6.6
2015K1 5.8 4.2 7.8
2015K2 4.7 3.2 6.6
2015K3 4.6 3.4 6.2
2015K4 4.9 3.5 6.6
2016K1 4.8 3.6 6.4
2016K2 4.5 3.7 5.5
2016K3 5 4.2 6.1
2016K4 5.2 4.4 6.3
2017K1 4.9 3.9 6.2
2017K2 4.3 3 6
2017K3 4.7 3.5 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 10.3 23.6 31.4 1.9 1 2.9 3.2
2008 6.5 10.9 21.9 31.1 1.7 1.1 3.9 2.9
2009 5.3 10.9 21.8 31 2.5 1.1 4.7 3.1
2010 5.6 11.6 23.6 32.5 2.5 1.1 4.1 3
2011 5.8 11.5 22.6 31.6 2.5 1 4.6 2.9
2012 5.7 12.1 22.7 34.6 2.1 1 4.2 3.5
2013 5.6 11.4 21.5 33.2 2.1 1.3 4.9 3.5
2014 5.8 12.1 21.5 36 2.5 1.2 4.4 3.7
2015 5.4 11.4 21.5 32.3 2.8 1.2 4.9 3.4
2016 5.9 11.6 22.4 34.5 3.2 1.3 4.3 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.