3595_1525
3595_1525
kommunefakta
2018-02-24T22:59:00.000Z
no
Stranda kommune

Kommunefakta

Stranda - 1525 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 587 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 103
5-9 år 116 111
10-14 år 125 133
15-19 år 151 159
20-24 år 144 118
25-29 år 154 135
30-34 år 167 136
35-39 år 146 130
40-44 år 139 114
45-49 år 165 161
50-54 år 171 139
55-59 år 162 128
60-64 år 143 126
65-69 år 129 130
70-74 år 118 118
75-79 år 87 95
80-84 år 65 87
85-89 år 45 75
90-94 år 8 40
95-99 år 9 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 19 277 193 41 0 0 28 0 0 0
2017 19 278 198 40 7 0 32 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stranda
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stranda
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 1109
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 528
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86
Undervisning 155
Helse- og sosialtjenester 359
Personlig tjenesteyting 71

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 390000 521000 297000
2006 178000 411000 542000 301000
2007 194000 439000 584000 315000
2008 210000 462000 622000 320000
2009 219000 459000 622000 316000
2010 215000 479000 641000 344000
2011 231000 523000 671000 361000
2012 244000 541000 680000 367000
2013 255000 555000 699000 376000
2014 257000 577000 719000 379000
2015 262000 588000 731000 360000
2016 270000 589000 762000 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stranda
Grunnskolenivå 1061
Videregående skole-nivå 1802
Universitets- og høgskolenivå kort 711
Universitets- og høgskolenivå lang 172
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stranda
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 37
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 4.1 6.3
2010K3 5.2 4.6 6.1
2010K4 5.2 4 6.7
2011K1 5.7 4.2 7.5
2011K2 5 3.6 6.9
2011K3 5.4 3.9 7.3
2011K4 5.3 3.9 7
2012K1 5.4 3.8 7.6
2012K2 4.7 3.4 6.4
2012K3 4.2 3.4 5.3
2012K4 3.9 3.1 5.1
2013K1 4.8 3.6 6.3
2013K2 4.1 3.3 5.2
2013K3 3.9 3 5.2
2013K4 4.1 3.3 5.1
2014K1 4.1 2.7 5.9
2014K2 4.6 3.1 6.6
2014K3 4.8 3.6 6.3
2014K4 4.7 3.4 6.4
2015K1 5 3.5 6.9
2015K2 4.6 3.3 6.3
2015K3 4.7 3.8 5.8
2015K4 4.5 3.5 5.7
2016K1 5.3 4.4 6.5
2016K2 4.7 3.6 6.1
2016K3 4.8 3.6 6.1
2016K4 4.9 4 6
2017K1 5.3 4.3 6.5
2017K2 4.7 3.9 5.7
2017K3 5 4.3 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 8.3 22.7 30.3 1.5 1 7.9 3.3
2008 7.4 8.5 22.7 31.6 1.6 1 8.8 3.1
2009 8.2 8.7 21.8 30.2 1.4 1 7.1 3
2010 7.2 8.6 21.8 30.2 1.4 1.1 7.4 3.4
2011 10.6 8.5 21.6 32 1.3 1.2 7.4 2.8
2012 11.5 8 21.4 34.9 1 1 8.1 2
2013 11.4 7.8 20.4 32.6 1 1.1 8.7 1.9
2014 10.7 8.1 19.8 34.8 1 1.4 10.1 1.6
2015 7.7 8.6 20.4 33.4 0.9 1.5 10 1.7
2016 7.6 8.7 20.9 36.1 0.9 1.3 8.9 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.