3595_1130
3595_1130
kommunefakta
2018-02-24T15:10:00.000Z
no
Strand kommune

Kommunefakta

Strand - 1130 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 12 638 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 430 413
5-9 år 485 471
10-14 år 481 433
15-19 år 454 446
20-24 år 412 348
25-29 år 436 412
30-34 år 440 390
35-39 år 411 400
40-44 år 412 431
45-49 år 465 397
50-54 år 369 375
55-59 år 353 349
60-64 år 334 338
65-69 år 307 275
70-74 år 258 275
75-79 år 167 170
80-84 år 108 135
85-89 år 54 105
90-94 år 33 47
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 28 80 216 118 124 61 55 41 3 3
2017 28 83 211 126 127 56 55 45 3 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Strand
Selveier 88.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Strand
Jordbruk, skogbruk og fiske 195
Sekundærnæringer 1928
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1659
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 209
Undervisning 564
Helse- og sosialtjenester 1211
Personlig tjenesteyting 188

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 384000 521000 272000
2006 194000 401000 551000 280000
2007 209000 443000 606000 307000
2008 225000 471000 661000 341000
2009 224000 477000 660000 333000
2010 229000 492000 682000 345000
2011 248000 523000 709000 359000
2012 256000 560000 736000 383000
2013 266000 580000 770000 395000
2014 272000 616000 795000 395000
2015 275000 620000 804000 403000
2016 275000 613000 784000 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Strand
Grunnskolenivå 3025
Videregående skole-nivå 4140
Universitets- og høgskolenivå kort 1783
Universitets- og høgskolenivå lang 474
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Strand
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.9 3.2 5
2010K3 4.8 3.9 6.2
2010K4 4.9 3.7 6.7
2011K1 5 3.6 7.1
2011K2 4.6 3.4 6.5
2011K3 4.4 3.2 6.1
2011K4 4.6 3.5 6.3
2012K1 4.9 3.6 6.8
2012K2 4.9 3.6 6.7
2012K3 5.1 3.9 6.8
2012K4 4.8 3.7 6.5
2013K1 5.3 3.7 7.6
2013K2 4.1 2.8 6.1
2013K3 4.4 3.3 6.2
2013K4 4.6 3.6 6.1
2014K1 4.3 3.3 5.8
2014K2 4.4 3.2 6.1
2014K3 4.9 4 6.3
2014K4 4.6 3.5 6.2
2015K1 5 3.6 6.8
2015K2 4.6 3.3 6.2
2015K3 5.1 3.8 6.8
2015K4 5.3 4.2 6.8
2016K1 5.2 3.9 6.8
2016K2 5.3 4.1 7
2016K3 5.1 3.9 6.5
2016K4 4.6 3.4 6
2017K1 5 3.8 6.5
2017K2 4.5 3.4 5.8
2017K3 4.8 3.9 6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 11.9 27.4 31.1 3.6 2.9 2.6 3.1
2008 6.7 12.3 26.2 30.4 3.4 2.6 3.8 2.7
2009 7.1 14.2 25.2 31 3.8 2.6 2.5 2.8
2010 6.5 13.4 24.3 29.8 3.4 3.1 5.2 3.1
2011 6.9 14.3 23.5 29.8 3.6 3.2 4.9 2.9
2012 6.7 14.1 23.1 32 3.6 3.4 5 2.6
2013 7.1 13.7 22.2 30.2 4 3.4 5.1 2.4
2014 6 13.7 22.6 30.3 4.4 3.7 5.4 2.2
2015 5.9 14 23.4 27.9 5.4 3.7 5.6 2.5
2016 5.6 13.5 23.6 26.7 5.7 3.7 5.8 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.