3595_1221
3595_1221
kommunefakta
2017-10-19T19:58:00.000Z
no
Stord kommune

Kommunefakta

Stord - 1221 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

18 819 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 628 558
5-9 år 642 639
10-14 år 609 623
15-19 år 688 658
20-24 år 704 647
25-29 år 634 615
30-34 år 585 584
35-39 år 627 522
40-44 år 684 606
45-49 år 655 648
50-54 år 684 583
55-59 år 558 504
60-64 år 522 482
65-69 år 463 483
70-74 år 370 387
75-79 år 239 263
80-84 år 146 208
85-89 år 97 146
90-94 år 27 76
95-99 år 3 22
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 71 112 425 75 39 83 105 33 3 35
2017 67 105 408 75 39 83 108 27 0 40

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  221 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  108 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -67 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -26 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Stord
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 6.5
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stord
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 2862
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2640
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 386
Undervisning 843
Helse- og sosialtjenester 2027
Personlig tjenesteyting 197

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 390000 516000 290000
2006 197000 417000 552000 298000
2007 212000 460000 600000 329000
2008 233000 494000 652000 347000
2009 237000 498000 660000 360000
2010 236000 511000 680000 359000
2011 250000 535000 707000 377000
2012 255000 566000 729000 383000
2013 265000 579000 753000 391000
2014 282000 606000 792000 414000
2015 282000 610000 797000 418000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stord
Grunnskolenivå 3650
Videregående skole-nivå 6269
Universitets- og høgskolenivå kort 3480
Universitets- og høgskolenivå lang 974
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 61

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 517 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Stord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  497 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 11.1 26 28.9 4.1 2.3 7.7 3.2
2008 6.1 12.6 25.5 30 4.2 2.1 7.1 3.3
2009 6.2 12.7 24.5 29.9 4.6 2.5 7.7 2.8
2010 6.1 12.4 23.9 29.6 4.4 2.8 6.9 2.9
2011 6.3 12.3 23.7 30.7 4.1 2.5 5.4 3.2
2012 5.8 13.7 23.2 33.2 4 2.8 5 3.3
2013 6.5 12.6 22.7 32.7 3.7 2.5 4.7 3.3
2014 5.5 13.3 22.3 33.8 4 2.9 4.6 3.6
2015 6 13 22.2 32.5 4.4 3 4.4 3.3
2016 5.7 12.9 20.8 31.8 4.9 2.8 7.1 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 321 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.