3595_1221
3595_1221
kommunefakta
2018-02-21T16:12:00.000Z
no
Stord kommune

Kommunefakta

Stord - 1221 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 803 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 628 558
5-9 år 642 639
10-14 år 609 623
15-19 år 688 658
20-24 år 704 647
25-29 år 634 615
30-34 år 585 584
35-39 år 627 522
40-44 år 684 606
45-49 år 655 648
50-54 år 684 583
55-59 år 558 504
60-64 år 522 482
65-69 år 463 483
70-74 år 370 387
75-79 år 239 263
80-84 år 146 208
85-89 år 97 146
90-94 år 27 76
95-99 år 3 22
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 71 112 425 75 39 83 105 33 3 35
2017 67 105 408 75 39 83 108 27 0 40

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stord
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 6.5
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stord
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 2862
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2640
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 386
Undervisning 843
Helse- og sosialtjenester 2027
Personlig tjenesteyting 197

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 390000 516000 290000
2006 197000 417000 552000 298000
2007 212000 460000 600000 329000
2008 233000 494000 652000 347000
2009 237000 498000 660000 360000
2010 236000 511000 680000 359000
2011 250000 535000 707000 377000
2012 255000 566000 729000 383000
2013 265000 579000 753000 391000
2014 282000 606000 792000 414000
2015 282000 610000 797000 418000
2016 283000 617000 800000 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stord
Grunnskolenivå 3650
Videregående skole-nivå 6269
Universitets- og høgskolenivå kort 3480
Universitets- og høgskolenivå lang 974
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 61

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 4.3 6.6
2010K3 5.9 5.1 7
2010K4 6.2 4.8 8.1
2011K1 6.3 4.5 8.6
2011K2 5.6 3.9 7.9
2011K3 6.2 4.5 8.7
2011K4 5.7 4.2 7.7
2012K1 6 4.3 8.3
2012K2 5.3 3.8 7.3
2012K3 5.5 4.3 7.1
2012K4 5.3 3.9 7.4
2013K1 5.6 4.1 7.7
2013K2 4.6 3.5 6.2
2013K3 5.1 4.4 6.1
2013K4 5.3 3.9 7.3
2014K1 5.3 3.7 7.6
2014K2 4.6 3.1 6.8
2014K3 4.8 3.7 6.6
2014K4 4.9 3.8 6.6
2015K1 5 3.8 6.6
2015K2 5.2 3.9 6.8
2015K3 5.4 4.5 6.5
2015K4 5.4 4.1 7.1
2016K1 5.6 4.2 7.2
2016K2 5.2 3.7 7
2016K3 5.3 4.1 6.9
2016K4 5.6 4 7.5
2017K1 5.6 4 7.5
2017K2 5.2 3.8 6.9
2017K3 5.2 3.9 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 11.1 26 28.9 4.1 2.3 7.7 3.2
2008 6.1 12.6 25.5 30 4.2 2.1 7.1 3.3
2009 6.2 12.7 24.5 29.9 4.6 2.5 7.7 2.8
2010 6.1 12.4 23.9 29.6 4.4 2.8 6.9 2.9
2011 6.3 12.3 23.7 30.7 4.1 2.5 5.4 3.2
2012 5.8 13.7 23.2 33.2 4 2.8 5 3.3
2013 6.5 12.6 22.7 32.7 3.7 2.5 4.7 3.3
2014 5.5 13.3 22.3 33.8 4 2.9 4.6 3.6
2015 6 13 22.2 32.5 4.4 3 4.4 3.3
2016 5.7 12.9 20.8 31.8 4.9 2.8 7.1 3.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.