3595_1221
3595_1221
kommunefakta
2017-04-29T13:22:00.000Z
no
Stord kommune

Kommunefakta

Stord - 1221 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

18 821 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 628 558
5-9 år 642 639
10-14 år 609 623
15-19 år 688 658
20-24 år 704 647
25-29 år 634 615
30-34 år 585 584
35-39 år 627 522
40-44 år 684 606
45-49 år 655 648
50-54 år 684 583
55-59 år 558 504
60-64 år 522 482
65-69 år 463 483
70-74 år 370 387
75-79 år 239 263
80-84 år 146 208
85-89 år 97 146
90-94 år 27 76
95-99 år 3 22
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 168 -90 78
1998K4 168 82 250
1999K4 146 -70 76
2000K4 172 -78 94
2001K4 130 -158 -28
2002K4 126 -35 91
2003K4 106 -16 90
2004K4 93 11 104
2005K4 108 60 166
2006K4 121 45 168
2007K4 110 133 242
2008K4 109 92 197
2009K4 170 109 276
2010K4 148 93 239
2011K4 74 80 153
2012K4 105 102 204
2013K4 78 186 264
2014K4 140 124 260
2015K4 98 -8 90
2016K4 113 -67 46

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  497 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stord
Grunnskolenivå 3643
Videregående skole-nivå 6733
Universitets- og høgskolenivå kort 3400
Universitets- og høgskolenivå lang 951
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 63

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stord
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 2862
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2640
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 386
Undervisning 843
Helse- og sosialtjenester 2027
Personlig tjenesteyting 197

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 390000 516000 290000
2006 197000 417000 552000 298000
2007 212000 460000 600000 329000
2008 233000 494000 652000 347000
2009 237000 498000 660000 360000
2010 236000 511000 680000 359000
2011 250000 535000 707000 377000
2012 255000 566000 729000 383000
2013 265000 579000 753000 391000
2014 282000 606000 792000 414000
2015 282000 610000 797000 418000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 11.1 26 28.9 4.1 2.3 7.7 3.2
2008 6.1 12.6 25.5 30 4.2 2.1 7.1 3.3
2009 6.2 12.7 24.5 29.9 4.6 2.5 7.7 2.8
2010 6.1 12.4 23.9 29.6 4.4 2.8 6.9 2.9
2011 6.3 12.3 23.7 30.7 4.1 2.5 5.4 3.2
2012 5.8 13.7 23.2 33.2 4 2.8 5 3.3
2013 6.5 12.6 22.7 32.7 3.7 2.5 4.7 3.3
2014 5.5 13.3 22.3 33.8 4 2.9 4.6 3.6
2015 6 13 22.2 32.5 4.4 3 4.4 3.3
2016 5.7 12.9 20.8 31.8 4.9 2.8 7.1 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 321 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.