3595_1714
3595_1714
kommunefakta
2018-01-19T12:24:00.000Z
no
Stjørdal kommune

Kommunefakta

Stjørdal - 1714 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 23 841 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 747 623
5-9 år 796 782
10-14 år 772 763
15-19 år 936 787
20-24 år 799 720
25-29 år 672 657
30-34 år 708 660
35-39 år 709 684
40-44 år 812 798
45-49 år 909 867
50-54 år 854 778
55-59 år 686 690
60-64 år 666 666
65-69 år 648 628
70-74 år 547 577
75-79 år 359 371
80-84 år 200 276
85-89 år 105 190
90-94 år 33 111
95-99 år 4 32
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 87 59 201 49 58 192 52 32 13 38
2017 82 77 204 54 77 212 48 39 8 42

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stjørdal (-2017)
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 3
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stjørdal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 304
Sekundærnæringer 2316
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4612
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 742
Undervisning 984
Helse- og sosialtjenester 2227
Personlig tjenesteyting 314

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 372000 503000 265000
2006 181000 391000 529000 284000
2007 197000 419000 568000 298000
2008 212000 457000 610000 317000
2009 215000 459000 622000 324000
2010 225000 479000 644000 328000
2011 236000 504000 673000 351000
2012 249000 533000 701000 355000
2013 256000 553000 728000 380000
2014 263000 579000 752000 380000
2015 267000 594000 768000 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stjørdal (-2017)
Grunnskolenivå 5000
Videregående skole-nivå 8113
Universitets- og høgskolenivå kort 3984
Universitets- og høgskolenivå lang 1111
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 92

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stjørdal (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 29.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 4.8 8.5
2010K3 7.2 5.3 9.8
2010K4 6.8 4.9 9.3
2011K1 7.2 5.2 9.9
2011K2 6.5 4.8 8.9
2011K3 6.7 4.9 9.1
2011K4 6.1 4.3 8.6
2012K1 6.3 4.5 8.7
2012K2 6.1 4.3 8.5
2012K3 6.6 4.8 8.9
2012K4 6.6 4.9 8.9
2013K1 6.6 4.7 9.1
2013K2 5.6 4.3 7.4
2013K3 6 4.8 7.7
2013K4 5.7 4.4 7.5
2014K1 6 4.5 7.9
2014K2 5.6 4.1 7.4
2014K3 6 4.7 7.8
2014K4 6 4.6 7.9
2015K1 6.1 4.4 8.2
2015K2 6 4.3 8.1
2015K3 6.2 4.5 8.4
2015K4 6.1 3.9 8.9
2016K1 6.1 4 8.6
2016K2 5.8 3.9 8.1
2016K3 6.3 4.5 8.5
2016K4 6.2 4.2 8.7
2017K1 6.5 4.7 8.8
2017K2 6.1 4.4 8.2
2017K3 6.5 4.8 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 12.5 23.7 28 2.6 2 5 3.7
2008 7.5 13.9 23.4 27.7 2.4 2.5 5.1 3.5
2009 7.2 14.6 23.1 26.2 2.8 2.3 4.8 3.8
2010 6.9 14.6 24.1 26.9 3 2.9 4.6 4
2011 7.2 14.5 23.8 26.9 3.2 3.6 2.7 3.4
2012 6.6 14.8 23.1 28.8 3.2 4.1 2.6 3.9
2013 6.5 13.8 22.3 26.8 3.3 2.9 2.8 4.2
2014 5.1 14.2 22.1 28.8 3.4 3.2 2.8 4.1
2015 5.5 13.3 21.9 26.6 3.5 3 2.7 5.2
2016 5.2 12.9 21.3 25.7 4.5 3.1 2.6 5.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.