3595_1714
3595_1714
kommunefakta
2017-11-17T20:18:00.000Z
no
Stjørdal kommune

Kommunefakta

Stjørdal - 1714 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

23 841 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 747 623
5-9 år 796 782
10-14 år 772 763
15-19 år 936 787
20-24 år 799 720
25-29 år 672 657
30-34 år 708 660
35-39 år 709 684
40-44 år 812 798
45-49 år 909 867
50-54 år 854 778
55-59 år 686 690
60-64 år 666 666
65-69 år 648 628
70-74 år 547 577
75-79 år 359 371
80-84 år 200 276
85-89 år 105 190
90-94 år 33 111
95-99 år 4 32
100 år eller eldre 1 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 87 59 201 49 58 192 52 32 13 38
2017 82 77 204 54 77 212 48 39 8 42

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  245 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  178 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  249 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  99 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Stjørdal
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 3
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stjørdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 304
Sekundærnæringer 2316
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4612
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 742
Undervisning 984
Helse- og sosialtjenester 2227
Personlig tjenesteyting 314

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 372000 503000 265000
2006 181000 391000 529000 284000
2007 197000 419000 568000 298000
2008 212000 457000 610000 317000
2009 215000 459000 622000 324000
2010 225000 479000 644000 328000
2011 236000 504000 673000 351000
2012 249000 533000 701000 355000
2013 256000 553000 728000 380000
2014 263000 579000 752000 380000
2015 267000 594000 768000 385000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stjørdal
Grunnskolenivå 5000
Videregående skole-nivå 8113
Universitets- og høgskolenivå kort 3984
Universitets- og høgskolenivå lang 1111
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 92

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 974 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Stjørdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 29.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.6 5.3 8.2
2010K2 6.4 4.8 8.5
2010K3 7.2 5.3 9.8
2010K4 6.8 4.9 9.3
2011K1 7.2 5.2 9.9
2011K2 6.5 4.8 8.9
2011K3 6.7 4.9 9.1
2011K4 6.1 4.3 8.6
2012K1 6.3 4.5 8.7
2012K2 6.1 4.3 8.5
2012K3 6.6 4.8 8.9
2012K4 6.6 4.9 8.9
2013K1 6.6 4.7 9.1
2013K2 5.6 4.3 7.4
2013K3 6 4.8 7.7
2013K4 5.7 4.4 7.5
2014K1 6 4.5 7.9
2014K2 5.6 4.1 7.4
2014K3 6 4.7 7.8
2014K4 6 4.6 7.9
2015K1 6.1 4.4 8.2
2015K2 6 4.3 8.1
2015K3 6.2 4.5 8.4
2015K4 6.1 3.9 8.9
2016K1 6.1 4 8.6
2016K2 5.8 3.9 8.1
2016K3 6.3 4.5 8.5
2016K4 6.2 4.2 8.7
2017K1 6.5 4.7 8.8
2017K2 6.1 4.4 8.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 12.5 23.7 28 2.6 2 5 3.7
2008 7.5 13.9 23.4 27.7 2.4 2.5 5.1 3.5
2009 7.2 14.6 23.1 26.2 2.8 2.3 4.8 3.8
2010 6.9 14.6 24.1 26.9 3 2.9 4.6 4
2011 7.2 14.5 23.8 26.9 3.2 3.6 2.7 3.4
2012 6.6 14.8 23.1 28.8 3.2 4.1 2.6 3.9
2013 6.5 13.8 22.3 26.8 3.3 2.9 2.8 4.2
2014 5.1 14.2 22.1 28.8 3.4 3.2 2.8 4.1
2015 5.5 13.3 21.9 26.6 3.5 3 2.7 5.2
2016 5.2 12.9 21.3 25.7 4.5 3.1 2.6 5.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  78 119 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.