3595_1702
3595_1702
kommunefakta
2017-11-17T20:18:00.000Z
no
Steinkjer kommune

Kommunefakta

Steinkjer - 1702 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

22 027 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 591 558
5-9 år 677 644
10-14 år 694 587
15-19 år 726 714
20-24 år 796 729
25-29 år 738 647
30-34 år 583 539
35-39 år 619 558
40-44 år 630 619
45-49 år 728 767
50-54 år 812 753
55-59 år 721 658
60-64 år 743 710
65-69 år 664 644
70-74 år 519 617
75-79 år 391 426
80-84 år 242 306
85-89 år 146 261
90-94 år 63 106
95-99 år 15 29
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 59 45 272 58 107 73 43 78 0 0
2017 57 45 287 59 141 69 52 93 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  216 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  205 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  182 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  9 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Steinkjer
Selveier 78.3
Andels- / aksjeeier 4.8
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Steinkjer
Jordbruk, skogbruk og fiske 529
Sekundærnæringer 2039
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3494
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 995
Undervisning 943
Helse- og sosialtjenester 2035
Personlig tjenesteyting 304

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 361000 479000 275000
2006 173000 382000 503000 292000
2007 186000 419000 543000 301000
2008 203000 442000 584000 314000
2009 208000 452000 597000 328000
2010 215000 469000 612000 331000
2011 227000 498000 640000 345000
2012 236000 520000 661000 351000
2013 246000 541000 686000 367000
2014 256000 562000 704000 368000
2015 260000 566000 722000 375000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Steinkjer
Grunnskolenivå 4785
Videregående skole-nivå 7812
Universitets- og høgskolenivå kort 3886
Universitets- og høgskolenivå lang 976
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 589 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Steinkjer
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 19.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 24.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.8 5.6 8.2
2010K2 6.5 5.2 8.2
2010K3 6.7 5.7 8.1
2010K4 6.6 5.2 8.3
2011K1 6.9 5.7 8.3
2011K2 6.5 5.3 8
2011K3 6.4 5.2 7.8
2011K4 6.2 5.1 7.6
2012K1 6.4 5 8.1
2012K2 6.3 4.8 8.2
2012K3 7.2 6 8.8
2012K4 7.1 5.7 8.9
2013K1 7.2 5.7 9.1
2013K2 6.2 4.7 8
2013K3 6.7 5.2 8.7
2013K4 6.5 5 8.3
2014K1 6.6 4.9 8.7
2014K2 6.3 4.7 8.3
2014K3 6.5 5.3 7.9
2014K4 6.1 4.7 7.8
2015K1 6.4 5.1 8
2015K2 5.9 4.7 7.2
2015K3 6.1 5 7.4
2015K4 5.9 4.7 7.3
2016K1 6 4.8 7.6
2016K2 5.7 4.2 7.6
2016K3 6.3 4.8 8.3
2016K4 6.2 4.8 8
2017K1 6.7 5.4 8.3
2017K2 6.4 4.9 8.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 9.1 22.6 31.6 4.6 2.1 5 4.2
2008 7.2 10 20.7 30 4.8 2.4 5.1 3.6
2009 5.5 9.8 21.2 28.5 4.8 2.9 4.9 3.7
2010 4.5 10.4 21.2 28.1 4.7 3.1 5.4 3.6
2011 4.5 10.8 22 28.7 4.4 3.1 5.2 3.6
2012 6 11.1 21.4 30.9 4.6 3.4 5.2 3.8
2013 4.3 10.4 19.8 29.7 4.1 3.5 4.9 3.5
2014 4.4 10.8 20.3 31.1 4.1 3.6 5.1 3.7
2015 5.7 10.8 20.3 30.1 4.3 3.3 5 3.5
2016 4.4 10.6 19.9 29.5 4.4 3.1 4.6 3.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  52 112 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.