3595_1848
3595_1848
kommunefakta
2018-02-21T16:11:00.000Z
no
Steigen kommune

Kommunefakta

Steigen - 1848 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 540 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 51 57
5-9 år 66 64
10-14 år 63 64
15-19 år 70 78
20-24 år 74 77
25-29 år 77 52
30-34 år 57 54
35-39 år 64 60
40-44 år 75 71
45-49 år 89 77
50-54 år 81 70
55-59 år 91 95
60-64 år 105 95
65-69 år 98 96
70-74 år 99 80
75-79 år 57 65
80-84 år 35 47
85-89 år 15 28
90-94 år 7 27
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 3 14 48 24 20 12 0 0 0
2017 10 3 12 46 31 22 8 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Steigen
Selveier 86.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Steigen
Jordbruk, skogbruk og fiske 265
Sekundærnæringer 146
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 316
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 62
Undervisning 100
Helse- og sosialtjenester 259
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 146000 325000 480000 270000
2006 151000 336000 485000 300000
2007 164000 378000 547000 315000
2008 176000 408000 580000 339000
2009 186000 420000 596000 332000
2010 196000 449000 644000 328000
2011 211000 490000 675000 371000
2012 216000 513000 698000 357000
2013 228000 525000 732000 364000
2014 235000 540000 759000 367000
2015 253000 548000 775000 374000
2016 254000 563000 809000 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Steigen
Grunnskolenivå 751
Videregående skole-nivå 891
Universitets- og høgskolenivå kort 353
Universitets- og høgskolenivå lang 83
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Steigen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 35.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete, Oppgave mangler for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.3 2.6 4.2
2010K3 3.6 2.9 4.5
2010K4 4.5 3.7 5.5
2011K1 5 4.1 6.2
2011K2 4.3 3.5 5.3
2011K3 4.7 4.7 4.8
2011K4 4.9 4.7 5.1
2012K1 5.1 5.3 4.8
2012K2 5.2 4.8 5.7
2012K3 4.9 5.2 4.6
2012K4 5.5 5.6 5.4
2013K1 7.3 6.8 7.8
2013K2 5.8 4.4 7.6
2013K3 5.1 3.4 7.4
2013K4 5.4 3.6 7.6
2014K1 5.1 3.6 6.8
2014K2 4.4 3.3 5.7
2014K3 4.2 3.4 5.2
2014K4 5.1 5.4 4.9
2015K1 4.9 4.5 5.5
2015K2 4.5 4.4 4.7
2015K3 5.2 4.2 6.5
2015K4 5.5 4.4 6.9
2016K1 5.7 4.7 6.8
2016K2 6.6 5.8 7.7
2016K3 6.6 5.2 8.2
2016K4 6.3 4.5 8.4
2017K1 7 5 9.3
2017K2 7.3 5.1 9.8
2017K3 7.1 5.4 9.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.8 4.9 20.8 40.6 2.1 1.6 2 2.6
2008 11.9 5.9 20.3 42.1 2 1.9 2.2 2.7
2009 10.8 6.3 18.9 40.6 2.9 1.7 2 2.7
2010 10.3 6.8 20.2 38.4 3.5 2 3.5 2.9
2011 10.9 6.8 21.5 36.1 4.1 2.8 3.2 2.2
2012 9.8 7.1 20.7 37.6 4.4 3 3.2 2.1
2013 9.2 6.8 19.9 37.8 4.5 3.7 3.1 2.2
2014 9.3 6.2 19.7 36.8 4.8 3.7 3.2 2.6
2015 9.4 6.3 19.6 34.3 5.2 5.8 1.7 2.9
2016 8.8 6.6 18.5 32.2 6.6 6 3.1 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.