3595_0417
3595_0417
kommunefakta
2018-02-21T16:13:00.000Z
no
Stange kommune

Kommunefakta

Stange - 0417 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 553 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 575 580
5-9 år 622 532
10-14 år 556 573
15-19 år 679 589
20-24 år 603 592
25-29 år 583 596
30-34 år 594 560
35-39 år 589 613
40-44 år 699 641
45-49 år 745 743
50-54 år 713 692
55-59 år 688 676
60-64 år 646 712
65-69 år 614 635
70-74 år 499 525
75-79 år 316 351
80-84 år 208 256
85-89 år 127 204
90-94 år 53 99
95-99 år 9 27
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 94 95 235 136 144 88 35 48 3 64
2017 99 91 243 134 182 92 44 40 4 68

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stange
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 3.6
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stange
Jordbruk, skogbruk og fiske 337
Sekundærnæringer 1744
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3209
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 760
Undervisning 792
Helse- og sosialtjenester 2438
Personlig tjenesteyting 426

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 359000 482000 271000
2006 172000 378000 503000 280000
2007 185000 413000 542000 308000
2008 200000 447000 589000 326000
2009 206000 453000 598000 332000
2010 215000 476000 607000 337000
2011 228000 502000 635000 360000
2012 239000 521000 665000 362000
2013 249000 545000 689000 383000
2014 258000 560000 711000 391000
2015 264000 579000 727000 395000
2016 270000 591000 743000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stange
Grunnskolenivå 5203
Videregående skole-nivå 6398
Universitets- og høgskolenivå kort 3543
Universitets- og høgskolenivå lang 962
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 107

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stange
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 5.3 8.2
2010K3 7.6 5.9 9.6
2010K4 7 5.4 8.8
2011K1 7 5.6 8.5
2011K2 6.5 5.6 7.5
2011K3 6.4 5.6 7.5
2011K4 5.9 4.7 7.3
2012K1 6.3 5.3 7.6
2012K2 6.2 5.2 7.4
2012K3 6.3 5.1 7.7
2012K4 6.5 5.1 8.1
2013K1 6.7 5.2 8.6
2013K2 5.9 4.5 7.6
2013K3 5.7 4.5 7.3
2013K4 5.7 4.4 7.2
2014K1 6 4.5 7.7
2014K2 5.7 4.4 7.3
2014K3 5.8 4.7 7.1
2014K4 5.9 4.6 7.5
2015K1 6.1 4.6 7.8
2015K2 5.1 3.7 6.6
2015K3 5.8 4.5 7.3
2015K4 5.8 4.3 7.6
2016K1 6.4 4.8 8.3
2016K2 5.7 4.2 7.6
2016K3 6 4.4 7.7
2016K4 6.1 4.7 7.6
2017K1 6.2 5.1 7.6
2017K2 5.5 4.2 7.1
2017K3 5.7 4.7 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.3 10.6 22.8 35.9 4.1 1.8 5 2.6
2008 6.2 10.8 22.6 36 4.4 1.8 5.2 2.9
2009 5.9 10.5 22.2 35 4.7 1.8 5.4 2.5
2010 5.9 11 22.4 35.5 5.3 1.8 5.2 2.4
2011 5.9 11.2 21 35.4 5.1 1.9 7.5 2.3
2012 5.7 11.4 19.9 37.3 5.6 2.2 7.2 3.1
2013 5.5 10.8 19.5 37 5.2 2.3 7.3 2.4
2014 5.7 11.4 19.3 39 5.3 2.7 6.7 2.3
2015 9.8 10.8 17.8 34.1 5.2 2.5 7.2 2.4
2016 6.4 11.2 18.8 36.3 5.5 2.7 6.8 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.