3595_0123
3595_0123
kommunefakta
2018-02-18T05:58:00.000Z
no
Spydeberg kommune

Kommunefakta

Spydeberg - 0123 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 846 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 183 160
5-9 år 192 164
10-14 år 189 171
15-19 år 199 169
20-24 år 160 120
25-29 år 165 170
30-34 år 181 176
35-39 år 193 198
40-44 år 205 200
45-49 år 240 210
50-54 år 169 161
55-59 år 186 184
60-64 år 177 174
65-69 år 167 194
70-74 år 150 165
75-79 år 81 91
80-84 år 43 61
85-89 år 25 49
90-94 år 15 23
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 31 65 85 35 45 5 23 34 7 10
2017 36 61 84 31 44 4 18 31 7 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Selveier 82
Andels- / aksjeeier 4.1
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Spydeberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 524
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1149
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 160
Undervisning 196
Helse- og sosialtjenester 506
Personlig tjenesteyting 106

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 388000 514000 272000
2006 185000 395000 531000 283000
2007 202000 435000 574000 324000
2008 219000 474000 624000 361000
2009 222000 479000 626000 355000
2010 228000 500000 640000 368000
2011 240000 525000 659000 374000
2012 246000 550000 684000 376000
2013 259000 568000 710000 399000
2014 264000 578000 743000 392000
2015 268000 587000 752000 399000
2016 274000 607000 761000 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Grunnskolenivå 1465
Videregående skole-nivå 1937
Universitets- og høgskolenivå kort 829
Universitets- og høgskolenivå lang 248
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 4.7 8.7
2010K3 7.7 6.5 9.1
2010K4 6.9 5.8 8.3
2011K1 7.5 6.5 8.8
2011K2 7.6 6.5 9
2011K3 7.1 6 8.5
2011K4 7.3 5.6 9.3
2012K1 7.2 6.3 8.2
2012K2 6.2 5.4 7.1
2012K3 6.3 5.4 7.4
2012K4 6.9 5.5 8.8
2013K1 7.2 5.7 9
2013K2 7.3 5.4 9.5
2013K3 7.4 5.3 10.2
2013K4 7 5.4 9.1
2014K1 7.6 6.4 9.1
2014K2 7.9 6.3 9.9
2014K3 7.6 5.8 10
2014K4 6.2 4.6 8.2
2015K1 6.4 4.6 8.4
2015K2 5.8 4.6 7.3
2015K3 6.1 4.9 7.5
2015K4 6.3 4.6 8.3
2016K1 6.5 5 8.3
2016K2 6.4 5.2 7.8
2016K3 6.8 5.2 8.7
2016K4 6.4 5 8.1
2017K1 6.9 5.5 8.6
2017K2 6.4 4.7 8.4
2017K3 6.4 5.6 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 10.9 22.4 30.7 2 2.1 5.7 3.5
2008 8.1 10.4 20.3 32.6 2.8 2.1 5.5 3.8
2009 7.6 11.9 19.6 29.9 3.4 2 5.4 3
2010 6.7 11.6 20.1 31.5 3.2 2 5.5 3
2011 6.5 11.3 20.5 32 2.2 2.5 5.5 2.8
2012 6.9 11.7 20.6 35.1 2.1 2.2 5 3.1
2013 6.7 10.3 20 35 2.2 2.4 4.7 3
2014 6.4 10.8 21.3 34.3 3.9 2.8 4.6 2.8
2015 7.8 10.2 20.4 32.7 4.8 3.4 4.6 2.6
2016 7.4 10.9 21 32.8 4.9 4.3 4.7 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.