3595_0123
3595_0123
kommunefakta
2017-08-17T15:24:00.000Z
no
Spydeberg kommune

Kommunefakta

Spydeberg - 0123 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

5 772 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 183 160
5-9 år 192 164
10-14 år 189 171
15-19 år 199 169
20-24 år 160 120
25-29 år 165 170
30-34 år 181 176
35-39 år 193 198
40-44 år 205 200
45-49 år 240 210
50-54 år 169 161
55-59 år 186 184
60-64 år 177 174
65-69 år 167 194
70-74 år 150 165
75-79 år 81 91
80-84 år 43 61
85-89 år 25 49
90-94 år 15 23
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -12 78 66
1998K4 14 58 72
1999K4 16 54 70
2000K4 -9 78 69
2001K4 -3 117 114
2002K4 12 2 14
2003K4 15 30 45
2004K4 8 76 84
2005K4 -1 58 58
2006K4 11 78 92
2007K4 -4 130 125
2008K4 19 57 75
2009K4 13 13 19
2010K4 16 83 98
2011K4 16 67 83
2012K4 13 113 126
2013K4 17 129 146
2014K4 15 56 72
2015K4 1 43 44
2016K4 20 9 29

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Spydeberg
Selveier 80.7
Andels- / aksjeeier 4.4
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Spydeberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 524
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1149
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 160
Undervisning 196
Helse- og sosialtjenester 506
Personlig tjenesteyting 106

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 388000 514000 272000
2006 185000 395000 531000 283000
2007 202000 435000 574000 324000
2008 219000 474000 624000 361000
2009 222000 479000 626000 355000
2010 228000 500000 640000 368000
2011 240000 525000 659000 374000
2012 246000 550000 684000 376000
2013 259000 568000 710000 399000
2014 264000 578000 743000 392000
2015 268000 587000 752000 399000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Spydeberg
Grunnskolenivå 1465
Videregående skole-nivå 1937
Universitets- og høgskolenivå kort 829
Universitets- og høgskolenivå lang 248
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 910 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Spydeberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  182 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 10.9 22.4 30.7 2 2.1 5.7 3.5
2008 8.1 10.4 20.3 32.6 2.8 2.1 5.5 3.8
2009 7.6 11.9 19.6 29.9 3.4 2 5.4 3
2010 6.7 11.6 20.1 31.5 3.2 2 5.5 3
2011 6.5 11.3 20.5 32 2.2 2.5 5.5 2.8
2012 6.9 11.7 20.6 35.1 2.1 2.2 5 3.1
2013 6.7 10.3 20 35 2.2 2.4 4.7 3
2014 6.4 10.8 21.3 34.3 3.9 2.8 4.6 2.8
2015 7.8 10.2 20.4 32.7 4.8 3.4 4.6 2.6
2016 7.4 10.9 21 32.8 4.9 4.3 4.7 2.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 076 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.