3595_0226
3595_0226
kommunefakta
2017-04-28T10:14:00.000Z
no
Sørum kommune

Kommunefakta

Sørum - 0226 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

17 665 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 585 600
5-9 år 660 670
10-14 år 642 590
15-19 år 601 555
20-24 år 484 412
25-29 år 537 520
30-34 år 589 625
35-39 år 654 617
40-44 år 753 720
45-49 år 781 689
50-54 år 656 557
55-59 år 527 465
60-64 år 440 397
65-69 år 381 373
70-74 år 302 340
75-79 år 172 215
80-84 år 121 162
85-89 år 66 119
90-94 år 23 49
95-99 år 5 10
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 38 273 311
1998K4 43 31 74
1999K4 44 124 168
2000K4 55 88 143
2001K4 38 107 145
2002K4 38 133 171
2003K4 69 126 195
2004K4 52 91 143
2005K4 30 411 442
2006K4 67 370 440
2007K4 82 386 472
2008K4 114 552 663
2009K4 88 338 427
2010K4 112 207 317
2011K4 84 326 405
2012K4 88 185 272
2013K4 92 462 555
2014K4 102 79 171
2015K4 116 238 354
2016K4 113 109 222

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  317 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sørum
Grunnskolenivå 3675
Videregående skole-nivå 5753
Universitets- og høgskolenivå kort 3008
Universitets- og høgskolenivå lang 905
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 81

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sørum
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 1519
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4206
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 687
Undervisning 584
Helse- og sosialtjenester 1563
Personlig tjenesteyting 315

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 196000 406000 548000 294000
2006 204000 427000 574000 312000
2007 218000 475000 612000 331000
2008 231000 504000 661000 354000
2009 235000 511000 672000 350000
2010 245000 524000 686000 361000
2011 251000 555000 712000 373000
2012 261000 587000 740000 381000
2013 271000 603000 768000 390000
2014 281000 629000 788000 399000
2015 287000 641000 800000 412000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 12.2 26.2 24.8 2.5 1.9 4.4 3.2
2008 8.5 14 33.3 27.1 2.6 1.9 4.2 3.4
2009 8.5 16.6 25.3 25.9 3.1 2.3 5.4 2.8
2010 7.4 17.4 25.2 28.2 3.1 2.5 4.1 2.9
2011 7.4 17 24.5 29.7 3.1 2.4 3.8 2.5
2012 7.7 15.9 20.5 29.1 3.4 2.1 4 3.3
2013 6.1 15.2 21.2 28.8 3.4 2.1 3.8 2.7
2014 6.4 16.4 21.2 29.6 4.2 2.2 4.5 2.9
2015 6.6 15.1 21.7 27.7 4.6 2.2 4.8 2.6
2016 7.2 15.2 21.4 27.5 4.8 2.4 5.3 3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  113 113 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.