3595_0226
3595_0226
kommunefakta
2017-11-21T16:20:00.000Z
no
Sørum kommune

Kommunefakta

Sørum - 0226 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

17 881 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 585 600
5-9 år 660 670
10-14 år 642 590
15-19 år 601 555
20-24 år 484 412
25-29 år 537 520
30-34 år 589 625
35-39 år 654 617
40-44 år 753 720
45-49 år 781 689
50-54 år 656 557
55-59 år 527 465
60-64 år 440 397
65-69 år 381 373
70-74 år 302 340
75-79 år 172 215
80-84 år 121 162
85-89 år 66 119
90-94 år 23 49
95-99 år 5 10
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 179 365 507 115 39 14 64 57 145 59
2017 185 362 532 114 51 14 65 62 169 58

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  213 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  100 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  109 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  112 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sørum
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 11.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sørum
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 1519
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4206
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 687
Undervisning 584
Helse- og sosialtjenester 1563
Personlig tjenesteyting 315

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 196000 406000 548000 294000
2006 204000 427000 574000 312000
2007 218000 475000 612000 331000
2008 231000 504000 661000 354000
2009 235000 511000 672000 350000
2010 245000 524000 686000 361000
2011 251000 555000 712000 373000
2012 261000 587000 740000 381000
2013 271000 603000 768000 390000
2014 281000 629000 788000 399000
2015 287000 641000 800000 412000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sørum
Grunnskolenivå 3762
Videregående skole-nivå 5438
Universitets- og høgskolenivå kort 3113
Universitets- og høgskolenivå lang 917
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 77

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 157 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sørum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 30.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern -0.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.6 4.8 8.9
2010K2 6.4 4.7 8.4
2010K3 6.5 5.1 8.3
2010K4 6.4 4.8 8.4
2011K1 6.6 5.1 8.5
2011K2 5.9 4.4 7.7
2011K3 5.8 4.5 7.6
2011K4 5.6 4.1 7.6
2012K1 5.8 4.3 7.7
2012K2 5 3.5 6.9
2012K3 5.7 4.2 7.8
2012K4 6.3 4.4 8.7
2013K1 6.2 4.6 8.1
2013K2 5 3.5 7
2013K3 5.6 4 7.6
2013K4 5.4 3.8 7.4
2014K1 5.9 4.1 8.2
2014K2 5.4 4 7.3
2014K3 5.8 4.5 7.6
2014K4 5.8 4.2 7.8
2015K1 6.1 4.3 8.2
2015K2 5.4 4.1 6.9
2015K3 5.7 4.4 7.4
2015K4 5.6 3.8 7.8
2016K1 5.7 4.2 7.4
2016K2 5.2 4 6.6
2016K3 5.3 4.1 6.9
2016K4 5.2 4.1 6.5
2017K1 5.4 4.3 6.7
2017K2 4.9 3.7 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 12.2 26.2 24.8 2.5 1.9 4.4 3.2
2008 8.5 14 33.3 27.1 2.6 1.9 4.2 3.4
2009 8.5 16.6 25.3 25.9 3.1 2.3 5.4 2.8
2010 7.4 17.4 25.2 28.2 3.1 2.5 4.1 2.9
2011 7.4 17 24.5 29.7 3.1 2.4 3.8 2.5
2012 7.7 15.9 20.5 29.1 3.4 2.1 4 3.3
2013 6.1 15.2 21.2 28.8 3.4 2.1 3.8 2.7
2014 6.4 16.4 21.2 29.6 4.2 2.2 4.5 2.9
2015 6.6 15.1 21.7 27.7 4.6 2.2 4.8 2.6
2016 7.2 15.2 21.3 27.4 4.8 2.4 5.5 3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  114 830 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.