3595_1870
3595_1870
kommunefakta
2017-11-17T19:59:00.000Z
no
Sortland kommune

Kommunefakta

Sortland - 1870 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

10 411 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 303 275
5-9 år 348 311
10-14 år 302 299
15-19 år 425 378
20-24 år 409 318
25-29 år 336 315
30-34 år 295 288
35-39 år 327 288
40-44 år 315 321
45-49 år 373 363
50-54 år 374 358
55-59 år 287 318
60-64 år 341 339
65-69 år 276 271
70-74 år 256 248
75-79 år 142 154
80-84 år 74 118
85-89 år 50 84
90-94 år 16 53
95-99 år 6 23
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 25 48 99 17 24 84 15 21 0 3
2017 20 56 106 18 29 80 15 23 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  118 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  89 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  136 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  1 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sortland - Suortá
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 17

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sortland - Suortá
Jordbruk, skogbruk og fiske 206
Sekundærnæringer 956
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1862
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 347
Undervisning 466
Helse- og sosialtjenester 1027
Personlig tjenesteyting 137

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 359000 501000 289000
2006 176000 388000 524000 305000
2007 190000 430000 571000 307000
2008 204000 459000 606000 323000
2009 208000 462000 618000 333000
2010 218000 484000 643000 346000
2011 226000 511000 669000 343000
2012 238000 536000 691000 361000
2013 247000 552000 724000 377000
2014 258000 584000 754000 383000
2015 262000 599000 763000 383000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sortland - Suortá
Grunnskolenivå 2846
Videregående skole-nivå 3184
Universitets- og høgskolenivå kort 1665
Universitets- og høgskolenivå lang 397
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 967 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sortland - Suortá
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 35.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.5 5.9 9.3
2010K2 7.6 6.2 9.3
2010K3 7.7 5.8 10.1
2010K4 7.9 6.2 9.8
2011K1 7.8 6.4 9.5
2011K2 7.7 6.1 9.6
2011K3 7.8 6.5 9.4
2011K4 7 5.6 8.8
2012K1 7.6 6.2 9.3
2012K2 6.4 5.1 8
2012K3 6.9 6 8.2
2012K4 6.3 4.9 8.1
2013K1 6.2 4.9 7.8
2013K2 6.3 4.5 8.4
2013K3 7.7 5.8 10.2
2013K4 6.7 5.2 8.6
2014K1 6 4.7 7.7
2014K2 5.7 4.5 7.2
2014K3 6 5.1 7.2
2014K4 6.2 4.6 8.2
2015K1 6.5 5.3 8
2015K2 6 4.5 7.8
2015K3 6.9 5.4 8.7
2015K4 6.8 5.1 8.8
2016K1 7.3 4.9 10
2016K2 6.9 5.1 9.1
2016K3 7.1 5.6 8.9
2016K4 6 4.4 7.8
2017K1 6.4 4.3 8.7
2017K2 6.2 4 8.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 9.6 21.7 30.9 4.2 2.2 2.1 4.4
2008 8 9.7 21.5 30.2 4.6 2.1 1.5 4.5
2009 7.8 10.2 22.8 29.6 5 2.9 1.9 4.4
2010 7.3 10.8 23.2 29.7 5.5 2.8 2.1 4.2
2011 6.9 10.9 22.8 29.4 5.8 2.9 2 4.2
2012 6.3 10.3 21.8 29.3 5.4 2.2 1.8 4.6
2013 6.4 9.3 20.1 28.3 5.2 1.8 1.6 4.2
2014 6.4 10.3 20.3 29.4 5.2 2 1.6 5.5
2015 6.3 10 19.1 26.6 5.2 2.1 1.7 5.9
2016 6 9.8 19.4 27.2 5.7 2.2 1.7 6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  75 432 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.