3595_1870
3595_1870
kommunefakta
2018-01-19T11:53:00.000Z
no
Sortland kommune

Kommunefakta

Sortland - 1870 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 411 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 303 275
5-9 år 348 311
10-14 år 302 299
15-19 år 425 378
20-24 år 409 318
25-29 år 336 315
30-34 år 295 288
35-39 år 327 288
40-44 år 315 321
45-49 år 373 363
50-54 år 374 358
55-59 år 287 318
60-64 år 341 339
65-69 år 276 271
70-74 år 256 248
75-79 år 142 154
80-84 år 74 118
85-89 år 50 84
90-94 år 16 53
95-99 år 6 23
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 25 48 99 17 24 84 15 21 0 3
2017 20 56 106 18 29 80 15 23 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Jordbruk, skogbruk og fiske 206
Sekundærnæringer 956
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1862
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 347
Undervisning 466
Helse- og sosialtjenester 1027
Personlig tjenesteyting 137

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 359000 501000 289000
2006 176000 388000 524000 305000
2007 190000 430000 571000 307000
2008 204000 459000 606000 323000
2009 208000 462000 618000 333000
2010 218000 484000 643000 346000
2011 226000 511000 669000 343000
2012 238000 536000 691000 361000
2013 247000 552000 724000 377000
2014 258000 584000 754000 383000
2015 262000 599000 763000 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Grunnskolenivå 2846
Videregående skole-nivå 3184
Universitets- og høgskolenivå kort 1665
Universitets- og høgskolenivå lang 397
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 35.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.6 6.2 9.3
2010K3 7.7 5.8 10.1
2010K4 7.9 6.2 9.8
2011K1 7.8 6.4 9.5
2011K2 7.7 6.1 9.6
2011K3 7.8 6.5 9.4
2011K4 7 5.6 8.8
2012K1 7.6 6.2 9.3
2012K2 6.4 5.1 8
2012K3 6.9 6 8.2
2012K4 6.3 4.9 8.1
2013K1 6.2 4.9 7.8
2013K2 6.3 4.5 8.4
2013K3 7.7 5.8 10.2
2013K4 6.7 5.2 8.6
2014K1 6 4.7 7.7
2014K2 5.7 4.5 7.2
2014K3 6 5.1 7.2
2014K4 6.2 4.6 8.2
2015K1 6.5 5.3 8
2015K2 6 4.5 7.8
2015K3 6.9 5.4 8.7
2015K4 6.8 5.1 8.8
2016K1 7.3 4.9 10
2016K2 6.9 5.1 9.1
2016K3 7.1 5.6 8.9
2016K4 6 4.4 7.8
2017K1 6.4 4.3 8.7
2017K2 6.2 4 8.7
2017K3 6.5 4.8 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 9.6 21.7 30.9 4.2 2.2 2.1 4.4
2008 8 9.7 21.5 30.2 4.6 2.1 1.5 4.5
2009 7.8 10.2 22.8 29.6 5 2.9 1.9 4.4
2010 7.3 10.8 23.2 29.7 5.5 2.8 2.1 4.2
2011 6.9 10.9 22.8 29.4 5.8 2.9 2 4.2
2012 6.3 10.3 21.8 29.3 5.4 2.2 1.8 4.6
2013 6.4 9.3 20.1 28.3 5.2 1.8 1.6 4.2
2014 6.4 10.3 20.3 29.4 5.2 2 1.6 5.5
2015 6.3 10 19.1 26.6 5.2 2.1 1.7 5.9
2016 6 9.8 19.4 27.2 5.7 2.2 1.7 6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.