3595_1870
3595_1870
kommunefakta
2017-04-27T05:15:00.000Z
no
Sortland kommune

Kommunefakta

Sortland - 1870 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

10 378 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 303 275
5-9 år 348 311
10-14 år 302 299
15-19 år 425 378
20-24 år 409 318
25-29 år 336 315
30-34 år 295 288
35-39 år 327 288
40-44 år 315 321
45-49 år 373 363
50-54 år 374 358
55-59 år 287 318
60-64 år 341 339
65-69 år 276 271
70-74 år 256 248
75-79 år 142 154
80-84 år 74 118
85-89 år 50 84
90-94 år 16 53
95-99 år 6 23
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 31 18 49
1998K4 50 148 198
1999K4 31 -10 21
2000K4 63 74 137
2001K4 16 24 40
2002K4 41 23 64
2003K4 8 4 12
2004K4 14 2 16
2005K4 22 82 103
2006K4 13 51 64
2007K4 36 -60 -25
2008K4 17 39 54
2009K4 23 63 87
2010K4 16 19 37
2011K4 17 110 127
2012K4 43 55 99
2013K4 25 24 47
2014K4 21 15 37
2015K4 11 36 48
2016K4 29 136 164

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  308 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

96,9 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sortland
Grunnskolenivå 2809
Videregående skole-nivå 3405
Universitets- og høgskolenivå kort 1609
Universitets- og høgskolenivå lang 365
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 56

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sortland
Jordbruk, skogbruk og fiske 193
Sekundærnæringer 943
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1906
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 343
Undervisning 437
Helse- og sosialtjenester 1009
Personlig tjenesteyting 148

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 359000 501000 289000
2006 176000 388000 524000 305000
2007 190000 430000 571000 307000
2008 204000 459000 606000 323000
2009 208000 462000 618000 333000
2010 218000 484000 643000 346000
2011 226000 511000 669000 343000
2012 238000 536000 691000 361000
2013 247000 552000 724000 377000
2014 258000 584000 754000 383000
2015 262000 599000 763000 383000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 9.6 21.7 30.9 4.2 2.2 2.1 4.4
2008 8 9.7 21.5 30.2 4.6 2.1 1.5 4.5
2009 7.8 10.2 22.8 29.6 5 2.9 1.9 4.4
2010 7.3 10.8 23.2 29.7 5.5 2.8 2.1 4.2
2011 6.9 10.9 22.8 29.4 5.8 2.9 2 4.2
2012 6.3 10.3 21.8 29.3 5.4 2.2 1.8 4.6
2013 6.4 9.3 20.1 28.3 5.2 1.8 1.6 4.2
2014 6.4 10.3 20.3 29.4 5.2 2 1.6 5.5
2015 6.3 10 19.1 26.6 5.2 2.1 1.7 5.9
2016 5.8 10.1 19 28.1 5.9 2.3 1.7 5.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 277 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.