3595_1845
3595_1845
kommunefakta
2017-11-24T01:16:00.000Z
no
Sørfold kommune

Kommunefakta

Sørfold - 1845 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

1 972 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 47 31
5-9 år 53 45
10-14 år 62 68
15-19 år 64 61
20-24 år 47 59
25-29 år 44 47
30-34 år 47 34
35-39 år 51 37
40-44 år 61 70
45-49 år 69 64
50-54 år 73 57
55-59 år 67 60
60-64 år 67 71
65-69 år 84 79
70-74 år 75 62
75-79 år 49 41
80-84 år 24 29
85-89 år 10 24
90-94 år 3 10
95-99 år 0 12
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 0 6 13 0 0 3 0 0 0
2017 6 0 8 12 0 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  17 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  26 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  4 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -2 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sørfold
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 10.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sørfold
Jordbruk, skogbruk og fiske 80
Sekundærnæringer 254
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 190
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 65
Helse- og sosialtjenester 222
Personlig tjenesteyting 24

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 145000 350000 476000 291000
2006 162000 367000 515000 294000
2007 169000 384000 554000 309000
2008 188000 415000 599000 357000
2009 195000 424000 616000 327000
2010 203000 443000 632000 349000
2011 212000 465000 650000 351000
2012 233000 493000 685000 359000
2013 235000 522000 697000 364000
2014 251000 556000 742000 375000
2015 255000 563000 767000 421000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sørfold
Grunnskolenivå 621
Videregående skole-nivå 673
Universitets- og høgskolenivå kort 240
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

4 691 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sørfold
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.3 4.9 5.8
2010K2 4.8 4.3 5.5
2010K3 7 5.9 8.7
2010K4 5.8 5 7
2011K1 5.5 4.9 6.4
2011K2 5.9 4.2 8.3
2011K3 7.1 5.9 8.8
2011K4 6.8 5.5 8.6
2012K1 7.1 6.1 8.5
2012K2 5.7 4 8
2012K3 5.9 5.3 6.7
2012K4 5.3 4.4 6.5
2013K1 5.9 5.3 6.7
2013K2 6 4.8 7.7
2013K3 6.6 4.4 9.7
2013K4 6.4 4.9 8.4
2014K1 6 3.6 9.4
2014K2 4.8 3 7.7
2014K3 4.3 3.6 5.5
2014K4 5.8 4.3 8.1
2015K1 6.3 4.8 8.3
2015K2 5.2 4 6.8
2015K3 6.1 5 7.6
2015K4 6.2 5 7.7
2016K1 6.1 5.2 7.1
2016K2 6.9 6.2 7.8
2016K3 4.7 4.7 4.6
2016K4 5.4 4.5 6.4
2017K1 5.8 4.8 7.2
2017K2 6 5.3 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12 5.5 21.9 34.7 2.1 1.8 2.4 3.2
2008 12 6.7 22.2 34.5 1.6 1.5 2.5 4.5
2009 11.9 6.3 19.7 33.2 1.4 1.5 1.8 4.5
2010 13.1 6.2 19 31.9 1.3 1.5 2.9 4.4
2011 10.6 6.5 19.6 34 1.5 1.4 2.9 4.6
2012 10.5 6.6 19.4 36.4 1.7 1.4 2.7 5.3
2013 10.6 6.7 19 33.7 1.5 1.3 2.9 4.6
2014 11.3 6.9 18.9 34.8 1.7 0.9 2.9 4.4
2015 11.2 7 20.3 34.9 1.8 1.1 1.9 4.9
2016 11.3 6.4 20.9 35.4 2.2 1.3 3.1 4.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  78 193 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.