3595_1845
3595_1845
kommunefakta
2018-02-24T23:05:00.000Z
no
Sørfold kommune

Kommunefakta

Sørfold - 1845 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 979 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 45 41
5-9 år 54 42
10-14 år 57 66
15-19 år 66 62
20-24 år 41 56
25-29 år 56 48
30-34 år 47 45
35-39 år 54 39
40-44 år 51 63
45-49 år 78 66
50-54 år 68 58
55-59 år 73 61
60-64 år 63 72
65-69 år 80 78
70-74 år 80 65
75-79 år 47 41
80-84 år 25 32
85-89 år 12 17
90-94 år 3 15
95-99 år 0 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 0 6 13 0 0 3 0 0 0
2017 6 0 8 12 0 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørfold
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 10.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørfold
Jordbruk, skogbruk og fiske 80
Sekundærnæringer 254
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 190
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 65
Helse- og sosialtjenester 222
Personlig tjenesteyting 24

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 145000 350000 476000 291000
2006 162000 367000 515000 294000
2007 169000 384000 554000 309000
2008 188000 415000 599000 357000
2009 195000 424000 616000 327000
2010 203000 443000 632000 349000
2011 212000 465000 650000 351000
2012 233000 493000 685000 359000
2013 235000 522000 697000 364000
2014 251000 556000 742000 375000
2015 255000 563000 767000 421000
2016 257000 567000 770000 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørfold
Grunnskolenivå 621
Videregående skole-nivå 673
Universitets- og høgskolenivå kort 240
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sørfold
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.8 4.3 5.5
2010K3 7 5.9 8.7
2010K4 5.8 5 7
2011K1 5.5 4.9 6.4
2011K2 5.9 4.2 8.3
2011K3 7.1 5.9 8.8
2011K4 6.8 5.5 8.6
2012K1 7.1 6.1 8.5
2012K2 5.7 4 8
2012K3 5.9 5.3 6.7
2012K4 5.3 4.4 6.5
2013K1 5.9 5.3 6.7
2013K2 6 4.8 7.7
2013K3 6.6 4.4 9.7
2013K4 6.4 4.9 8.4
2014K1 6 3.6 9.4
2014K2 4.8 3 7.7
2014K3 4.3 3.6 5.5
2014K4 5.8 4.3 8.1
2015K1 6.3 4.8 8.3
2015K2 5.2 4 6.8
2015K3 6.1 5 7.6
2015K4 6.2 5 7.7
2016K1 6.1 5.2 7.1
2016K2 6.9 6.2 7.8
2016K3 4.7 4.7 4.6
2016K4 5.4 4.5 6.4
2017K1 5.8 4.8 7.2
2017K2 6 5.3 6.9
2017K3 7.4 6.7 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12 5.5 21.9 34.7 2.1 1.8 2.4 3.2
2008 12 6.7 22.2 34.5 1.6 1.5 2.5 4.5
2009 11.9 6.3 19.7 33.2 1.4 1.5 1.8 4.5
2010 13.1 6.2 19 31.9 1.3 1.5 2.9 4.4
2011 10.6 6.5 19.6 34 1.5 1.4 2.9 4.6
2012 10.5 6.6 19.4 36.4 1.7 1.4 2.7 5.3
2013 10.6 6.7 19 33.7 1.5 1.3 2.9 4.6
2014 11.3 6.9 18.9 34.8 1.7 0.9 2.9 4.4
2015 11.2 7 20.3 34.9 1.8 1.1 1.9 4.9
2016 11.3 6.4 20.9 35.4 2.2 1.3 3.1 4.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.