3595_2030
3595_2030
kommunefakta
2017-11-17T19:49:00.000Z
no
Sør-Varanger kommune

Kommunefakta

Sør-Varanger - 2030 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

10 152 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 240 244
5-9 år 281 273
10-14 år 272 297
15-19 år 355 340
20-24 år 413 340
25-29 år 398 366
30-34 år 332 303
35-39 år 284 257
40-44 år 348 362
45-49 år 424 385
50-54 år 384 358
55-59 år 321 313
60-64 år 299 304
65-69 år 264 271
70-74 år 231 213
75-79 år 137 168
80-84 år 89 123
85-89 år 46 88
90-94 år 14 45
95-99 år 2 15
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 48 51 79 58 15 23 63 17 3 0
2017 46 49 63 52 17 26 64 16 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  91 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  85 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -33 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -16 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sør-Varanger
Selveier 76.4
Andels- / aksjeeier 4.1
Leier 19.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sør-Varanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 854
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1562
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 838
Undervisning 506
Helse- og sosialtjenester 1175
Personlig tjenesteyting 140

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 390000 523000 305000
2006 190000 418000 547000 311000
2007 204000 447000 597000 336000
2008 221000 483000 641000 361000
2009 231000 500000 670000 361000
2010 239000 518000 686000 380000
2011 249000 545000 722000 385000
2012 265000 575000 760000 400000
2013 272000 594000 775000 407000
2014 280000 609000 794000 418000
2015 285000 630000 810000 425000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sør-Varanger
Grunnskolenivå 2574
Videregående skole-nivå 3206
Universitets- og høgskolenivå kort 1839
Universitets- og høgskolenivå lang 540
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 54

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 968 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sør-Varanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 44.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.6 5 8.4
2010K2 6.4 4.5 8.5
2010K3 6.8 5.1 8.9
2010K4 6.5 4.7 8.5
2011K1 6.2 4.6 8.1
2011K2 5.6 4 7.5
2011K3 5.7 4.2 7.6
2011K4 6 4.4 7.9
2012K1 6 4.2 8.1
2012K2 5.6 3.5 8.2
2012K3 5.1 3.5 7.1
2012K4 5.7 3.7 8.2
2013K1 6 4.4 8
2013K2 5.6 4.3 7.3
2013K3 5.7 4.1 7.8
2013K4 5.9 4.6 7.5
2014K1 6.7 5.4 8.2
2014K2 6 4.3 8.1
2014K3 6 3.8 8.6
2014K4 5.9 3.7 8.6
2015K1 5.8 3.8 8.1
2015K2 5.3 3.8 7
2015K3 6.3 4.6 8.2
2015K4 6 4.3 7.9
2016K1 5.9 3.8 8.2
2016K2 5.5 3.7 7.4
2016K3 5.6 4.1 7.3
2016K4 5.6 4.1 7.3
2017K1 6 4.1 8.1
2017K2 5.6 3.9 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 8.3 22.5 27.2 2.3 2.3 5 7.5
2008 9.6 8.2 21.8 27.2 2.2 2.3 4.8 7.5
2009 8.7 8.2 21.5 28.7 3 2 4.5 7.8
2010 7.8 7.8 21.9 29.5 2.8 2 4.9 7.5
2011 7.1 8.7 21.8 31 2.8 1.9 4.3 6.2
2012 6.7 8.7 21.7 34.1 3.2 2.3 4.7 6
2013 6.1 8.3 21.1 34.1 3.3 2.3 4.6 5.7
2014 6.7 8.6 20.9 35.8 4.7 2.3 4.9 4.2
2015 6.4 8 20.7 32.2 4 2.6 5.9 4.9
2016 6.4 8.4 20.8 33.3 4.8 2.7 4.7 5.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  106 745 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.