3595_0419
3595_0419
kommunefakta
2017-08-17T15:29:00.000Z
no
Sør-Odal kommune

Kommunefakta

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

7 884 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 189 162
5-9 år 205 184
10-14 år 204 213
15-19 år 241 252
20-24 år 228 223
25-29 år 217 203
30-34 år 214 201
35-39 år 215 223
40-44 år 270 283
45-49 år 328 321
50-54 år 289 291
55-59 år 279 280
60-64 år 286 270
65-69 år 280 289
70-74 år 209 186
75-79 år 117 122
80-84 år 81 118
85-89 år 46 77
90-94 år 17 40
95-99 år 1 10
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -28 8 -20
1998K4 -29 64 35
1999K4 -24 70 46
2000K4 -26 78 52
2001K4 -29 125 96
2002K4 -40 87 47
2003K4 -41 94 53
2004K4 -19 49 30
2005K4 -12 62 52
2006K4 2 82 79
2007K4 -45 80 33
2008K4 -10 15 8
2009K4 -18 14 -4
2010K4 -29 69 40
2011K4 -12 40 28
2012K4 2 -59 -53
2013K4 -9 55 41
2014K4 -55 8 -47
2015K4 -25 126 101
2016K4 -44 12 -35

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sør-Odal
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sør-Odal
Jordbruk, skogbruk og fiske 131
Sekundærnæringer 811
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1447
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 258
Undervisning 247
Helse- og sosialtjenester 744
Personlig tjenesteyting 176

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 365000 471000 271000
2006 173000 376000 497000 276000
2007 192000 408000 534000 294000
2008 208000 444000 575000 319000
2009 210000 453000 582000 325000
2010 214000 469000 602000 318000
2011 222000 492000 632000 337000
2012 236000 512000 655000 339000
2013 245000 534000 665000 356000
2014 255000 564000 690000 371000
2015 259000 565000 703000 362000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sør-Odal
Grunnskolenivå 2526
Videregående skole-nivå 2671
Universitets- og høgskolenivå kort 1024
Universitets- og høgskolenivå lang 233
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 035 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sør-Odal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  220 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 9.6 24.9 31.3 2.6 1.4 6.8 3.5
2008 8.1 9.9 24.2 32 2.9 1.9 7.1 3.1
2009 8.5 10.6 23.5 31.2 3.1 2.3 6 3
2010 8.4 10.6 23.6 29.6 3.2 2.5 6.7 3.3
2011 8.4 11.3 23.3 28.9 3.3 2.3 6.4 3.7
2012 8.5 11.2 22.7 32.1 3.3 3.2 6.7 3.3
2013 7.5 10.5 21.5 32.6 3.5 3.8 6.7 3.4
2014 7.6 10.7 20.9 33 3.7 3.5 6.4 3
2015 7.8 10.1 22.5 30.7 3.9 5.5 6.2 2.3
2016 8.6 10.1 20.4 31.6 4.6 5.1 6.4 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  55 618 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.