3595_0419
3595_0419
kommunefakta
2018-02-24T14:21:00.000Z
no
Sør-Odal kommune

Kommunefakta

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 884 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 159
5-9 år 213 203
10-14 år 202 193
15-19 år 247 243
20-24 år 223 218
25-29 år 240 209
30-34 år 215 189
35-39 år 214 214
40-44 år 241 280
45-49 år 326 307
50-54 år 310 301
55-59 år 276 313
60-64 år 281 273
65-69 år 294 283
70-74 år 214 196
75-79 år 125 122
80-84 år 76 110
85-89 år 41 79
90-94 år 17 42
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 55 31 96 37 36 7 15 5 0 4
2017 49 37 101 37 45 11 14 4 0 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Selveier 84
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Jordbruk, skogbruk og fiske 131
Sekundærnæringer 811
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1447
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 258
Undervisning 247
Helse- og sosialtjenester 744
Personlig tjenesteyting 176

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 365000 471000 271000
2006 173000 376000 497000 276000
2007 192000 408000 534000 294000
2008 208000 444000 575000 319000
2009 210000 453000 582000 325000
2010 214000 469000 602000 318000
2011 222000 492000 632000 337000
2012 236000 512000 655000 339000
2013 245000 534000 665000 356000
2014 255000 564000 690000 371000
2015 259000 565000 703000 362000
2016 267000 587000 724000 364000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Grunnskolenivå 2526
Videregående skole-nivå 2671
Universitets- og høgskolenivå kort 1024
Universitets- og høgskolenivå lang 233
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 5.4 7.1
2010K3 7.3 6.6 8.1
2010K4 7.2 6.4 8.2
2011K1 8.5 8.2 8.9
2011K2 7.4 6.7 8.2
2011K3 7.2 6.5 8.2
2011K4 6.6 5.7 7.8
2012K1 6.6 5 8.5
2012K2 5.9 5 7.1
2012K3 6.8 5.9 7.9
2012K4 7.3 6 8.9
2013K1 7 5.8 8.5
2013K2 6.1 5 7.4
2013K3 5.7 4.8 6.9
2013K4 5.9 4.5 7.5
2014K1 5.7 4.6 7
2014K2 5.2 4.3 6.4
2014K3 5.5 4.9 6.2
2014K4 6 5 7.3
2015K1 6.8 5.8 8.1
2015K2 5.8 4.6 7.3
2015K3 5.8 4.9 6.9
2015K4 6.5 5 8.2
2016K1 6.7 5.4 8.2
2016K2 5.8 4.3 7.5
2016K3 6.4 5.1 7.9
2016K4 6.3 4.7 8.2
2017K1 6.9 5.3 8.6
2017K2 6.8 5.5 8.2
2017K3 7 6.1 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 9.6 24.9 31.3 2.6 1.4 6.8 3.5
2008 8.1 9.9 24.2 32 2.9 1.9 7.1 3.1
2009 8.5 10.6 23.5 31.2 3.1 2.3 6 3
2010 8.4 10.6 23.6 29.6 3.2 2.5 6.7 3.3
2011 8.4 11.3 23.3 28.9 3.3 2.3 6.4 3.7
2012 8.5 11.2 22.7 32.1 3.3 3.2 6.7 3.3
2013 7.5 10.5 21.5 32.6 3.5 3.8 6.7 3.4
2014 7.6 10.7 20.9 33 3.7 3.5 6.4 3
2015 7.8 10.1 22.5 30.7 3.9 5.5 6.2 2.3
2016 8.6 10.1 20.4 31.6 4.6 5.1 6.4 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.