3595_0540
3595_0540
kommunefakta
2018-02-21T15:39:00.000Z
no
Sør-Aurdal kommune

Kommunefakta

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 011 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 84 61
5-9 år 88 75
10-14 år 91 81
15-19 år 98 90
20-24 år 89 87
25-29 år 69 62
30-34 år 70 59
35-39 år 85 71
40-44 år 100 78
45-49 år 102 99
50-54 år 127 112
55-59 år 118 90
60-64 år 103 92
65-69 år 105 103
70-74 år 99 101
75-79 år 65 70
80-84 år 39 42
85-89 år 24 46
90-94 år 13 25
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 18 9 16 6 5 7 21 0 0
2017 5 16 7 17 6 8 7 16 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 119
Sekundærnæringer 383
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 409
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 58
Undervisning 103
Helse- og sosialtjenester 368
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 147000 319000 488000 259000
2006 156000 334000 494000 280000
2007 168000 378000 538000 298000
2008 184000 401000 569000 310000
2009 189000 404000 568000 310000
2010 199000 430000 609000 293000
2011 209000 460000 631000 323000
2012 222000 490000 650000 291000
2013 227000 499000 670000 320000
2014 234000 532000 695000 355000
2015 238000 524000 706000 370000
2016 241000 537000 720000 364000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Grunnskolenivå 868
Videregående skole-nivå 1130
Universitets- og høgskolenivå kort 400
Universitets- og høgskolenivå lang 76
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern -3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.7 6.9 6.5
2010K3 6.6 5.8 7.5
2010K4 6.7 5.7 8
2011K1 6.8 5.3 8.7
2011K2 6.3 4.9 8.1
2011K3 6.6 5.2 8.4
2011K4 5.7 3.7 8.3
2012K1 7.3 6.7 8
2012K2 6.1 5.8 6.4
2012K3 6.8 6.5 7.2
2012K4 7.5 5.9 9.4
2013K1 7.8 5.8 10.2
2013K2 6.8 4.4 9.9
2013K3 6.9 4 10.9
2013K4 6.4 4.9 8.4
2014K1 8.4 7.3 9.8
2014K2 6.7 4.5 9.5
2014K3 6.4 5.5 7.7
2014K4 6 4.7 7.8
2015K1 6.7 4.9 8.9
2015K2 6.5 4.3 9.3
2015K3 6 4.4 8
2015K4 5.9 4.3 8.1
2016K1 6.1 4.5 8.1
2016K2 5.1 3.5 7.2
2016K3 6.3 5.3 7.6
2016K4 5.8 3.4 8.8
2017K1 6.3 4.4 8.7
2017K2 6.4 5.4 7.6
2017K3 7.4 6.8 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 6.8 21.1 37.4 2.7 1.6 5.3 1.7
2008 7.9 6.3 21.4 38.8 3 1.5 5.3 1.5
2009 7.2 7 19.8 37.6 3.3 1.6 6.5 1.5
2010 6.5 7.1 19.6 38.3 3.3 1.3 6.2 1.7
2011 8.6 6.8 19.3 39.3 2.9 1.1 6.6 1.3
2012 11.5 6.9 19 39.7 2.9 1.1 5.4 1.5
2013 7.7 6.6 18.8 37.8 2.7 1.2 6.2 1.3
2014 8.9 6.7 17.1 38 3 1.6 5.9 1.3
2015 8.6 6.3 16.6 36 3.1 2 6.8 1.5
2016 7.8 6.3 17.3 38.3 3.1 2.1 6.4 1.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.