3595_1017
3595_1017
kommunefakta
2017-09-26T05:49:00.000Z
no
Songdalen kommune

Kommunefakta

Songdalen - 1017 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

6 595 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 218 227
5-9 år 226 264
10-14 år 230 213
15-19 år 239 208
20-24 år 250 211
25-29 år 226 211
30-34 år 231 226
35-39 år 215 206
40-44 år 233 240
45-49 år 232 244
50-54 år 229 180
55-59 år 195 162
60-64 år 181 149
65-69 år 137 152
70-74 år 118 134
75-79 år 85 96
80-84 år 48 52
85-89 år 20 44
90-94 år 9 20
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 42 -30 12
1998K4 52 -17 35
1999K4 35 92 127
2000K4 39 24 63
2001K4 45 -70 -25
2002K4 19 -6 13
2003K4 21 -50 -29
2004K4 26 49 75
2005K4 -4 68 65
2006K4 45 -3 43
2007K4 37 29 64
2008K4 23 52 76
2009K4 58 79 136
2010K4 44 14 59
2011K4 53 113 166
2012K4 40 76 120
2013K4 50 -36 18
2014K4 41 10 51
2015K4 26 40 65
2016K4 43 104 149

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Songdalen
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 2.9
Leier 11.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Songdalen
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 798
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1067
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 205
Helse- og sosialtjenester 641
Personlig tjenesteyting 100

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 364000 475000 284000
2006 180000 397000 499000 299000
2007 209000 424000 545000 311000
2008 224000 464000 584000 340000
2009 221000 472000 585000 335000
2010 226000 492000 592000 332000
2011 236000 516000 615000 341000
2012 244000 533000 641000 349000
2013 254000 545000 663000 355000
2014 268000 565000 695000 372000
2015 266000 576000 701000 370000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Songdalen
Grunnskolenivå 1561
Videregående skole-nivå 2322
Universitets- og høgskolenivå kort 863
Universitets- og høgskolenivå lang 181
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 456 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Songdalen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  140 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.5 10.5 27.6 25.5 4.3 3.2 4.6 2
2008 8.3 11.9 26.6 24.6 4 2.5 4.7 1.9
2009 8.8 12.5 27.1 23.8 4.2 2.7 4.7 1.9
2010 9 12.6 25.7 23 4.5 3 3.2 2.1
2011 7.5 14 24.9 23.2 5.3 2.8 3.3 2.5
2012 7.8 14.5 24.2 24.8 4.2 2.8 3.2 2.4
2013 7.6 13.8 24 24.3 3.4 3.1 3 2.5
2014 8.2 13.8 24.2 25.2 3.8 3.1 2.9 2.4
2015 8.2 13.5 23.9 23.3 5 3.3 2.9 2.4
2016 8.3 13.9 25.6 25.2 5.9 2.8 3 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  70 937 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.