3595_0536
3595_0536
kommunefakta
2018-02-21T16:19:00.000Z
no
Søndre Land kommune

Kommunefakta

Søndre Land - 0536 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 688 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 128 133
5-9 år 140 130
10-14 år 166 141
15-19 år 201 169
20-24 år 179 156
25-29 år 158 153
30-34 år 150 121
35-39 år 145 132
40-44 år 172 179
45-49 år 223 220
50-54 år 252 223
55-59 år 226 184
60-64 år 211 211
65-69 år 231 175
70-74 år 135 171
75-79 år 98 128
80-84 år 62 71
85-89 år 39 43
90-94 år 7 43
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 4 91 20 53 54 5 9 11 3
2017 17 7 77 22 32 57 8 11 10 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Søndre Land
Jordbruk, skogbruk og fiske 119
Sekundærnæringer 617
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 676
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 191
Helse- og sosialtjenester 792
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 331000 460000 250000
2006 167000 353000 486000 267000
2007 181000 376000 521000 285000
2008 194000 407000 557000 310000
2009 199000 415000 566000 317000
2010 205000 435000 586000 312000
2011 216000 463000 603000 337000
2012 224000 491000 630000 332000
2013 235000 507000 655000 341000
2014 243000 521000 674000 351000
2015 251000 538000 696000 358000
2016 257000 547000 712000 365000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Grunnskolenivå 1717
Videregående skole-nivå 1979
Universitets- og høgskolenivå kort 800
Universitets- og høgskolenivå lang 164
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.2 6.4 8.4
2010K3 8 7.5 8.8
2010K4 8.1 7.2 9.2
2011K1 8.1 6.9 9.7
2011K2 7.1 6.4 8.1
2011K3 8.3 7.4 9.4
2011K4 8.6 7 10.6
2012K1 9.3 7.2 12
2012K2 7.9 6.5 9.7
2012K3 7.9 6.9 9.3
2012K4 8.7 7 10.9
2013K1 8.5 6.9 10.6
2013K2 6.5 5.1 8.3
2013K3 6.6 5 8.6
2013K4 6.8 5 9
2014K1 7.4 6.1 9.1
2014K2 6.3 4.8 8.3
2014K3 6.6 4.7 9
2014K4 7 5 9.7
2015K1 7.8 6.1 9.9
2015K2 6.6 5 8.7
2015K3 7.3 5.6 9.4
2015K4 7.6 5 10.9
2016K1 7.8 5.3 11
2016K2 7 5.1 9.4
2016K3 7.3 5.5 9.6
2016K4 7.1 5.3 9.3
2017K1 7.5 5.2 10.3
2017K2 7.3 5.1 10
2017K3 7.2 5.2 9.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 6.9 18.2 41.8 2.8 2.3 6.1 2
2008 7.2 7.4 18.3 42 2.8 2.1 6.1 2.1
2009 7.6 7.2 17.9 39.9 3 2 6.2 1.8
2010 7.5 8.1 18.3 41.6 3 2.2 5.8 1.9
2011 7.2 8 18.3 41.5 2.9 2.6 5.5 2.1
2012 7.4 8 18.4 43.8 2.8 3.4 5.4 1.9
2013 6.9 7.5 17.4 41.4 2.7 3.2 5.6 1.7
2014 7.3 8.1 17.4 43.6 3 3.5 5.7 1.9
2015 7 7.6 17.2 40 3.2 3.1 5.8 1.8
2016 7.4 7.7 18 40.9 3.7 3.7 6.2 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.