3595_1812
3595_1812
kommunefakta
2018-02-24T15:07:00.000Z
no
Sømna kommune

Kommunefakta

Sømna - 1812 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 020 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 41 36
5-9 år 68 47
10-14 år 72 69
15-19 år 75 56
20-24 år 67 51
25-29 år 58 51
30-34 år 43 43
35-39 år 57 42
40-44 år 54 70
45-49 år 82 67
50-54 år 74 85
55-59 år 68 68
60-64 år 66 63
65-69 år 56 67
70-74 år 62 60
75-79 år 38 42
80-84 år 25 36
85-89 år 17 21
90-94 år 8 11
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 0 14 5 10 6 3 0 0 0
2017 7 0 16 8 11 3 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sømna
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sømna
Jordbruk, skogbruk og fiske 121
Sekundærnæringer 175
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 253
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 97
Helse- og sosialtjenester 228
Personlig tjenesteyting 12

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 332000 480000 264000
2006 165000 341000 504000 275000
2007 181000 371000 550000 285000
2008 195000 414000 586000 322000
2009 199000 412000 601000 336000
2010 208000 436000 618000 341000
2011 220000 486000 630000 335000
2012 238000 501000 654000 352000
2013 247000 527000 683000 369000
2014 250000 549000 700000 370000
2015 260000 558000 711000 395000
2016 260000 577000 744000 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sømna
Grunnskolenivå 558
Videregående skole-nivå 727
Universitets- og høgskolenivå kort 290
Universitets- og høgskolenivå lang 55
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sømna
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -2.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 41
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.8 5.1 4.4
2010K3 6.2 6.4 6
2010K4 5.9 5.6 6.2
2011K1 6.8 6.7 6.9
2011K2 6.3 6.3 6.3
2011K3 5.9 6.5 5.2
2011K4 2.9 3 2.7
2012K1 3.2 2.8 3.7
2012K2 3.1 2.8 3.5
2012K3 4 3.2 5
2012K4 5.1 4.5 5.8
2013K1 6.2 5 7.6
2013K2 4.5 4.6 4.5
2013K3 5 5.3 4.6
2013K4 4.1 3.5 4.7
2014K1 3.3 2.8 3.9
2014K2 3.6 3 4.2
2014K3 5.1 4.5 5.7
2014K4 5.2 3.6 6.9
2015K1 6 4.4 7.9
2015K2 5.7 5.3 6.1
2015K3 6.8 6.5 7.1
2015K4 6.9 6.3 7.5
2016K1 5.1 4.7 5.5
2016K2 4.5 4 5.1
2016K3 5.7 5.1 6.3
2016K4 6.1 5.2 7
2017K1 6.4 5.2 7.7
2017K2 6.6 5.6 7.8
2017K3 5.5 5.7 5.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 8.7 24.7 32.3 1.4 1.4 4.5 2.9
2008 7.6 9 24.2 32.8 1.6 1.1 3.6 2.7
2009 7.3 8.9 24.2 32.2 1.5 1.3 5.8 3
2010 7.4 8.8 24.2 32.6 1.6 1.3 6.4 3
2011 7 8.5 21.9 31.2 1.6 1.2 6.1 2.8
2012 7.2 8.9 21.6 31.9 2.6 1.3 5.8 2.7
2013 7 8.3 21.5 30.3 2.9 1.4 5.1 2.4
2014 8 8.5 21.6 31.5 2.9 1.8 4.1 2.2
2015 7.8 8.8 21.3 30.2 3.2 1 5.1 2.1
2016 8.4 8.1 21.3 30.5 3.4 1.6 5 2.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.